La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Funcții vacante

 

A N U N Ț ! ! !

 

PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției publice vacante de

arhitect-șef

 

 

Scopul general al funcţiei:

 

Contribuirea la promovarea politicii statului în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului în realizarea competențelor de bază ale autorității publice stabilite de legislația în vigoare.

 

Sarcinile funcției:

 

1.Organizează și dirijează activitatea serviciului arhitectură și urbanism:

-  Supraveghează elaborarea și realizarea documentațiilor de urbanism și amenajare, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire și funcțiile urbanistice ale obiectelor amplasate;

- Coordonează executarea lucrărilor publice, conform documentației de proiect aprobate;

- Organizează activitatea organului consultativ-coordonator în domeniul Consiliului local pentru urbanism și arhitectură;

- Elaborează planurile operative de amenajare și construire a localităților;

- Verifică conformitatea executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparație de orice tip cu condițiile stipulate în autorizația respectivă.

 

2. Coordonează activitatea instituțiilor subordonate, de proiectări și prospecțiuni, a acțiunilor urbanistice efectuate de beneficiari ( persoane fizice și juridice):

 • Contribuie la asigurarea obligatorie a unităților administrativ-militare cu documentațiile aferente de urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Avizează proiectele de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele de orice tip.

 

  3. Organizează și desfășoară concursurile urbanistice și arhitecturale în vederea adoptării soluțiilor optime privind probleme din domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului:

- Participă în comun cu alte subdiviziuni ale administrației publice locale la organizarea și amenajarea teritoriului administrat.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi  limbile oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
  • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Condiţii specifice:

 • Studii:

superioare;

 

 • Experienţă profesională:

minimum 3 ani în domeniul de activitate;

 

 • Cunoştinţe:

- Cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul administrației publice locale;

- Cunoașterea legislației în domeniului arhitecturii și urbanismului;

- Cunoștințe de operare la calculator, Internet;

- Cunoașterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

 • Abilităţi:

de a analiza și planifica, lucru cu informațiile; elaborarea  actelor, informațiilor,        scrisorilor oficiale, comunicare eficientă, lucru în echipă.

 

 • Atitudini/Comportamente:

 profesionalism, competență și spiritul de inițiativă; aptitudini organizatorice și disciplina de muncă; abordarea problemelor în mod creator; comunicabilitate și respect față de oameni; tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poștă/prin e-mail

 

Dosarul de concurs:

a)formular de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical;

f)cazier judiciar;

 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la  08 februarie 2021

 

Telefon– 0(256)22400

e-mailefrimalina@gmail.com, inforiscanimd@gmail.com;

Adresa poștală– MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38, Consiliul raional Rîșcani, etajul IV, biroul nr. 51;

Persoana de contact– specialist principal Serviciul Resurse Umane – Alina Efrim.

 

Bibliografia concursului

 

 • Constituţia Republicii Moldova

 

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
  • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice:
  • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
  • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
  • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
  • Legea nr. 1350/2000  privind  activitatea arhitecturală;
  • Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;
  • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
  • Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe;
  • Hotărârea Guvernului nr.1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri.

        

 

 

 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului.

 

 • Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 •  Pentru ocuparea funcţiilor publice în autorităţile publice sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

 

 

*************************

 

A N U N Ț ! ! !

 

PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției publice vacante de

șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 10 februarie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00,

e-mail:efrimalina@gmail.com

 

Scopul general al funcţiei:Contribuie la dirijarea și coordonarea eficientă a activității autorității administrației publice în domeniul construcției prin implementarea procedurilor moderne.

 

Sarcinile funcției:

 

1.Alcătuirea, sistematizarea și coordonarea tuturor informațiilor necesare pentru lucrările de proiectare.:

-  Coordonează procesul de colectare a datelor necesare pentru proiectări;

-  Participă nemijlocit la petrecerea tenderelor referitoare la lucrările de proiectare;

-  Duce evidența termenelor de achitare pentru lucrările de proiectări executate;

-  Participă nemijlocit la petrecerea expertizelor tehnice a diferitor obiecte (școli, grădinițe ș.a.).

 

2.Elaborarea materialelor ce țin de pregătirea proiectelor spre expertizare și verificare.:

- Înaintează documentele necesare pentru verificarea și expertizarea proiectelor către instituțiile corespunzătoare;

-  Duce evidența executării în termen a lucrărilor de verificare și expertizare;

- Duce controlul asupra efectuării la timp a achitării serviciilor prestate de organizațiile corespunzătoare;

-  Informează Președintele raionului despre mersul lucrărilor.

 

 1. Coordonează procedurile de verificare a devizelor, ofertelor participante la licitații și tendere:

- Coordonează lucrul angajaților subordonați la procedurile de verificare a documentelor de deviz, a participanților la tender, licitații ș.a.;

-  Comunică rezultatul petrecerii verificărilor participanților în caz de erori;

-  Participă ca membru al comisiilor de lucru la petrecerea tenderelor, ședințelor de   licitație ș.a.

-  Acordă ajutor administrației publice locale la alcătuirea documentației de dare în exploatare a obiectelor construite sau reparate;

- Solicită de la responsabilii primăriilor date referitoare la valorificarea surselor alocate.

 

 1. Acordarea asistenței metodologice în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri:
 2. Consultă colaboratorii secției pe probleme ce țin de construcție, gospodărie comunală și drumuri;
 3. Acordă asistență metodologică autorităților publice locale de nivelul I, directorilor de școli, grădinițe în domeniul pregătirii documentelor pentru licitații, tendere;
 4. Examinează petițiile cetățenilor în domeniul său de activitate și pregătește răspunsurile la ele, în caz de necesitate organizează deplasări la fața locului;
 5. Ține evidența termenelor de examinare a petițiilor și a adresărilor parvenite în secție;
 6. Duce evidența timpului de muncă a angajaților secției, a buletinelor medicale.

 

5. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din cadrul secției subordonate:

-  Planifică procesul de identificare și analiză a necesităților de instruire a funcționarilor publici din subordine și stabilește tematicile prioritare de instruire;

-  Asigură participarea colaboratorilor din secția subordonată la cursurile de instruire oferite de Academia de Administrare Publică, la stagii, seminare, conferințe oferite de către alte organizații, naționale sau internaționale.

 

 1. Organizarea sistemului de control intern managerial.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice:

Studii: superioare în domeniul construcției;

Experienţă profesională: minimum 4 ani în domeniul de activitate, prealabil experiență în Administrația Publică 2 ani.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul Administrației Publice locale;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare al unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

 

Abilităţi: abilităţi de analiză, sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, de organizare și coordonare, luarea deciziilor corespunzătoare, soluţionare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

 

Atitudini/Comportamente:respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, profesionalism, competență și spirit de iniţiativă, diplomaţie, aptitudini organizatorice și disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, flexibilitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr. 509/1995 drumurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;
 • Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

 

 

**********************

 

 

A N U N Ț!!!

 

Consiliul Raional Rîşcani

MD-5600. or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei vacante de șef

al Instituției Medico-Sanitare Publice

„Centrul de Sănătate Recea” și „Centrul de Sănătate Zăicani”.

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform  Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020,se depun până la 19 ianuarie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com.

 

Condiţiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de șef poate participa orice persoană, care întruneşte următoarele condiţii de bază:
   1)deţine cetățenia Republicii Modova;
   2) are studii superioare/de licenţă medicale, studii  de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sunt obligatorii;
    3) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    4) are capacitate deplină de exerciţiu;
    5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    6) nu are antecedente penale pentru săvârşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publicii și ordinii publice, contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat.

    7) are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani de activitate în domeniu;

   8) nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

   

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:
    1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
    2) copia actului de identitate;
    3) copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
    4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
    5)actele care atestă vechimea în muncă;
    6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale și că nu a fost tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor stipulate în pct. 6 la condițiile de bază din prezentul anunț;
    7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
    8) curriculumul vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, menționând datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competențelor profesionale ale candidatului;
    9) copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

10)declarația pe propria răspundere privind existența unui potențial conflict de interese sau absența conflictului de interese, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind ocuparea funcției vacante de șef la instituțiile medico-sanitare publice, centre de sănătate din raion;

11)scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcției de șef al instituției medico-sanitare publice.
 

 Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. 

 

 

 

******************

 

A N U N Ț ! ! !

Consiliul raional Rîșcani

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției vacante de administrator

al  Întreprinderii Municipale „Rîșcani – Agrotrade”

 

         Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale aprobat prin decizia Consiliului raional nr.01/08 din 24 ianuarie 2020,se depun până la data de 11 ianuarie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului raional Rîșcani, str. Independenței 38, etajul IV, biroul nr. 51, telefon de contact 0(256)22400, e-mail:efrimalina@gmail.com

 

Condițiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Rîșcani – Agrotrade”, poate candida orice persoană care corespunde următoarelor cerințe:

 • cunoaște limba română;
 • deține studii superioare în domeniul de activitate al întreprinderii;
 • a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

La concurs pot participa persoanele, care după anunțarea concursului, depun cererea și dosarul de participare la concurs.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

 • scrisoare de motivare;
 • viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii conform anexei nr.4 din anexa nr.3 din „Regulamentul-model privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.484/2019;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

 

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Consiliului raional Rîșcani, până la data și ora stabilită mai sus. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Hotărârea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Legea 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Statutul Î.M. „Rîșcani-Agrotrade”, care urmează să fie aprobat prin decizia Consiliului raional Rîșcani din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea statutului Î. M. „Rîșcani – Agrotrade” în redacție nouă”.

 

********************

 

 

A N U N Ț ! ! !

 

PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției publice vacante de

șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 11 ianuarie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00,

e-mail:efrimalina@gmail.com

 

Scopul general al funcţiei:Contribuie la dirijarea și coordonarea eficientă a activității autorității administrației publice în domeniul construcției prin implementarea procedurilor moderne.

 

Sarcinile funcției:

 

1.Alcătuirea, sistematizarea și coordonarea tuturor informațiilor necesare pentru lucrările de proiectare.:

-  Coordonează procesul de colectare a datelor necesare pentru proiectări;

-  Participă nemijlocit la petrecerea tenderelor referitoare la lucrările de proiectare;

-  Duce evidența termenelor de achitare pentru lucrările de proiectări executate;

-  Participă nemijlocit la petrecerea expertizelor tehnice a diferitor obiecte (școli, grădinițe ș.a.).

 

2.Elaborarea materialelor ce țin de pregătirea proiectelor spre expertizare și verificare.:

- Înaintează documentele necesare pentru verificarea și expertizarea proiectelor către instituțiile corespunzătoare;

-  Duce evidența executării în termen a lucrărilor de verificare și expertizare;

- Duce controlul asupra efectuării la timp a achitării serviciilor prestate de organizațiile corespunzătoare;

-  Informează Președintele raionului despre mersul lucrărilor.

 

 1. Coordonează procedurile de verificare a devizelor, ofertelor participante la licitații și tendere:

- Coordonează lucrul angajaților subordonați la procedurile de verificare a documentelor de deviz, a participanților la tender, licitații ș.a.;

-  Comunică rezultatul petrecerii verificărilor participanților în caz de erori;

-  Participă ca membru al comisiilor de lucru la petrecerea tenderelor, ședințelor de   licitație ș.a.

-  Acordă ajutor administrației publice locale la alcătuirea documentației de dare în exploatare a obiectelor construite sau reparate;

- Solicită de la responsabilii primăriilor date referitoare la valorificarea surselor alocate.

 

 1. Acordarea asistenței metodologice în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri:
 2. Consultă colaboratorii secției pe probleme ce țin de construcție, gospodărie comunală și drumuri;
 3. Acordă asistență metodologică autorităților publice locale de nivelul I, directorilor de școli, grădinițe în domeniul pregătirii documentelor pentru licitații, tendere;
 4. Examinează petițiile cetățenilor în domeniul său de activitate și pregătește răspunsurile la ele, în caz de necesitate organizează deplasări la fața locului;
 5. Ține evidența termenelor de examinare a petițiilor și a adresărilor parvenite în secție;
 6. Duce evidența timpului de muncă a angajaților secției, a buletinelor medicale.

 

5. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din cadrul secției subordonate:

-  Planifică procesul de identificare și analiză a necesităților de instruire a funcționarilor publici din subordine și stabilește tematicile prioritare de instruire;

-  Asigură participarea colaboratorilor din secția subordonată la cursurile de instruire oferite de Academia de Administrare Publică, la stagii, seminare, conferințe oferite de către alte organizații, naționale sau internaționale.

 

 1. Organizarea sistemului de control intern managerial.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice:

Studii: superioare în domeniul construcției;

Experienţă profesională: minimum 4 ani în domeniul de activitate, prealabil experiență în Administrația Publică 2 ani.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul Administrației Publice locale;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare al unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

 

Abilităţi: abilităţi de analiză, sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, de organizare și coordonare, luarea deciziilor corespunzătoare, soluţionare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

 

Atitudini/Comportamente:respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, profesionalism, competență și spirit de iniţiativă, diplomaţie, aptitudini organizatorice și disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, flexibilitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr. 509/1995 drumurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;
 • Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

 

***********************

A N U N Ț ! ! !

 

Consiliul raional Rîșcani

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției vacante de administrator

al  Întreprinderii Municipale „Rîșcani – Agrotrade”

 

         Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale aprobat prin decizia Consiliului raional nr.01/08 din 24 ianuarie 2020,se depun până la data de 23 decembrie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului raional Rîșcani, str. Independenței 38, etajul IV, biroul nr. 51, telefon de contact 0(256)22400, e-mail:efrimalina@gmail.com

 

Condițiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Rîșcani – Agrotrade”, poate candida orice persoană care corespunde următoarelor cerințe:

 • cunoaște limba română;
 • deține studii superioare în domeniul de activitate al întreprinderii;
 • a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

La concurs pot participa persoanele, care după anunțarea concursului, depun cererea și dosarul de participare la concurs.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

 • scrisoare de motivare;
 • viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii conform anexei nr.4 din anexa nr.3 din „Regulamentul-model privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.484/2019;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

 

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Consiliului raional Rîșcani, până la data și ora stabilită mai sus. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

 

 

Bibliografia concursului:

 • Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Hotărârea Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Legea 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Statutul Î.M. „Rîșcani-Agrotrade”, care urmează să fie aprobat prin decizia Consiliului raional Rîșcani din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea statutului Î. M. „Rîșcani – Agrotrade” în redacție nouă”.

 

 

*****************************

A N U N Ț!!!

 

Consiliul Raional Rîşcani

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei vacante de șef

al Instituției Medico-Sanitare Publice

„Centrul de Sănătate Recea” și „Centrul de Sănătate Zăicani”.

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform  Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020,se depun până la 28 decembrie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com.

 

Condiţiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de șef poate participa orice persoană, care întruneşte următoarele condiţii de bază:
   1)deţine cetățenia Republicii Modova;
   2) are studii superioare/de licenţă medicale, studii  de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sunt obligatorii;
    3) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    4) are capacitate deplină de exerciţiu;
    5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    6) nu are antecedente penale pentru săvârşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publicii și ordinii publice, contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat.

    7) are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani de activitate în domeniu;

   8) nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

   

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:
    1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
    2) copia actului de identitate;
    3) copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
    4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
    5)actele care atestă vechimea în muncă;
    6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale și că nu a fost tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor stipulate în pct. 6 la condițiile de bază din prezentul anunț;
    7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
    8) curriculumul vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, menționând datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competențelor profesionale ale candidatului;
    9) copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

10)declarația pe propria răspundere privind existența unui potențial conflict de interese sau absența conflictului de interese, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind ocuparea funcției vacante de șef la instituțiile medico-sanitare publice, centre de sănătate din raion;

11)scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcției de șef al instituției medico-sanitare publice.
 

 Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. 

 

 

 

******************************

A  V  I  Z

Președintele raionului  Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 08 decembrie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00.

Scopul general al funcţiei:Contribuirea la elaborarea și implementarea politicilor de stat în dezvoltarea social-economică a raionului prin elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică, programelor, directivelor prioritare de perspectivă, analiză, monitorizare și evaluare a acestora pentru eficientizarea activității autorității publice.

Sarcinile funcției:

1. Analizează și evaluează proiectele documentelor de politici elaborate și promovate de către Consiliul raional în aspectul concordanței acestora în cadrul de planificare bugetară:

 • Înaintează propuneri de perfecționare a cadrului normativ pe domeniul său de activitate;
 • Acordă asistență metodologică primăriilor, agenților economici și organizează activitățile de actualizare și perfecționare a documentelor de politici promovate de Consiliul raional;

2.Coordonarea procesului de analiză, monitorizare și evaluare a implementării programelor de dezvoltare, prezentarea rapoartelor Consiliului raional, Președintelui raionului și autorităților administrației publice centrale și locale:

-   Analizează situația generală a dezvoltării social-economice în raion, structura și starea potențialului complexului industrial, agricol, energetic, transporturilor și comunicațiilor sferei de deservire socială;

-   Elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social-economică a raionului;

-   Elaborează planul de măsuri orientate spre asigurarea dezvoltării social-economice a localității din raion în strânsă conlucrare cu agenții economici din teritoriu și șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional;

-   Organizează procesul de colectare și sinteză a informației prezentate de primării, direcțiile, secțiile și serviciile Consiliului raional privind realizarea prevederilor Programelor Naționale și locale;

-   Asigură pregătirea și prezentarea rapoartelor de evaluare și de progres cu privire la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare, planului acțiunilor privind ocuparea forței de muncă;

-   Acordă ajutor autorităților pulice locale de nivelul I la elaborarea programelor de dezvoltare socială și economică;

3. Coordonarea procesului de analiză a tendințelor evoluției sărăciei în raion:

 1.  Participă la crearea și gestionarea bazei de date pentru monitorizarea sărăciei în raion;
 2. Consultă autoritățile publice locale de nivelul I în domeniul colectării, întroducerii în baza de date, verificării indicatorilor social-economici;
 3. Participă la organizarea și monitorizarea seminarelor și altor activități cu autoritățile administrației publice centrale și locale privind gestionarea bazei de date pentru reducerea sărăciei.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii română şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice:

Studii: superioare

Experienţă profesională: minimum 6 luni în instituții publice de stat

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul corespunzător sau al Administrației Publice;
 • cunoaşterea modului de funcţionare al unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de analiză, sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, de organizare și coordonare, luarea deciziilor corespunzătoare, soluţionare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente:respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, profesionalism, competență și spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documnetele de politici;
 • Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosaru de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub acțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 

 

*****************************************

 

AVIZ

 

Președintele raionului  Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 21 iulie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00.

Scopul general al funcţiei: Contribuie la dirijarea și coordonarea eficientă a activității autorității administrației publice în domeniul construcției prin implementarea procedurilor moderne.

Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Grane

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1865
Vizitatori ieri: 263
Vizitatori azi: 52
Online: 4