La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Achiziţii Publice
ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri fara publicare
Publicat: Joi, 24 mai 2018 de Secţia Economie

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

 fara publicare

 

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 

 

 1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic „Leonid Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani
 2. IDNO: 1013620000250
 3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi
 4. Obiectul achiziției: Lucrari de reparatie a sălii sportive a LT „ L. Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani
 5. Cod CPV: 45000000-1
 6. Data publicării anunțului de intenție: 24.05.2018

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Lucrarilor de reparatie a sălii sportive a LT „L. Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani

[obiectul achiziţiei]

Conform necesităţilor LT „L. Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani

 [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

 

 1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local
 2. Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

45000000-1

Lucrari de reparatie a sălii sportive a LT „ L. Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani

 

Proiect

1

Conform listei cantitatilor de lucrari

 

 

 

 

 

 

 

 1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
 2. Tipul contractului: De antrepriză.
 3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni
 4. Termenul de valabilitate a contractului (luni):31.12.2018

13.   Locul executării lucrărilor: LT „L. Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani

14.   Modalitatea de efectuare a evaluării:Pe lista intreaga

15.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

16.   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum şi ponderile lor:

 1.  
 2. ________________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________________

17.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18.  Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3

Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4

Licenta de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

9

Alte cerinte

Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

 

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

 1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic „Leonid Gherman”
 2. Adresa: saul Zăicani, raionul Rîșcani
 3. Tel:025672200/025672339
 4. Fax:025672200
 5. E-mail:Zaicani_lg@mail.ru
 6. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Popovici iuri

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: Zaicani_lg@mail.ru

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: în termen de 12 zile

 1. Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
 2. pînă la: [ora exactă] 10:00
 3. pe: [data] ;  06.06.2018
 4. Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] LT „L. Gherman” s. Zăicani, r. Rîșcani

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 12 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24.  Garanția pentru ofertă:Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

 • Garanție bancară sau
 • Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]:Nu se cere

 1. Nu se cere.
 2. Societate pe acţiuni
 3. Societate cu răspundere limitată
 4. Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:199416,74 lei

 

 

Conducătorul grupului  de lucru: Popovici Iuri                             L.Ș.

Ex.Popovici I.

Tel.068631848/025672200

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 04 iulie 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 15 iunie 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 06 iunie 2018 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 04 mai 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 04 mai 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 04 mai 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 04 mai 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 03 aprilie 2018 de Consiliul raional
Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 02 ianuarie 2018 de Consiliul raional
Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 09 octombrie 2017 de
Consiliul raional Rîşcani, anunţă pentru data de 17.10.2017 ora 10:00 desfăşurarea licitaţiei repetate de vînzare cu strigare „ Vînzarea materialelor de construcţie, luate la evidenţa contabilă în rezultatul reparaţiei capitale a clădirilor CR Rîşcani” pe adresa: or.Rîşcani, str.Independenţei,38. Citeşte mai mult...

Rezultate 31 - 40 din 45
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” 100 de movile

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1916
Vizitatori ieri: 312
Vizitatori azi: 103
Online: 4