La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

CODUL DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI
Publicat: Luni, 04 iunie 2018

Anexa nr.1

 la Decizia Consiliului raional

nr.03/ 17 din 11 mai 2018


CODUL DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI

Secțiunea I PREVEDERILE GENERALE ALE CODULUI DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI

Codul de conduită al aleșilor locali, denumit în continuare Cod, este lansat pentru a spori încrederea cetățenilor în autoritățile raionale, a consolida responsabilitatea personală a aleșilor locali întru executarea adecvată a obligațiilor lor profesionale în exercitarea mandatului de ales local, a asigura transparența și corectitudinea activității Consiliului și pentru a preveni încălcarea eticii, normelor și moralității profesionale.

Codul a fost întocmit în baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul aleșilor locali, luând în considerare și Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcționarilor publici.

Acest Cod se fundamentează pe obiectivele stipulate în aceste legi și își propune drept scop să ofere asistență aleșilor locali întru realizarea acestor obiective, prin identificarea și stabilirea explicită a standardelor de care trebuie să se conducă în exercitarea mandatelor lor.

Domeniul de aplicare

1.    Aleșii locali trebuie să respecte acest Cod de conduită ori
de câte ori:

 1. realizează activitățile Consiliului;
 2. exercită mandatul de ales local - funcție în care au fost aleși;
 3. acționează în calitate de reprezentanți ai Consiliului.

2.    Acest Cod de conduită, cu excepția cazurilor expres prevăzute, se va aplica doar acelor activități pe care aleșii locali le exercită în calitatea lor de persoane oficiale.

 1. Atunci când un ales local acționează în calitate de reprezentant al Consiliului sau a altui organ, trebuie sa se conformeze Codului de conduită, cu excepția cazurilor când se isca conflicte din cauza obligațiilor legale prevăzute de mandatul exercitat de organul în cauză. Atunci când numirea în funcție a alesului localîntr-un alt organ nu reiese din mandatul său, prezentul Cod nu se va aplica, el supunându-se codului emis de celalalt organ. Totuși preconizează că un astfel de ales local va ține cont de principiile generale de conduită și de cerințele de a nu defăima buna reputație a oficiului alesului local sau al Consiliului.
 2. Fiecare ales local e obligat să facă cunoștință cu prevederile Codului și să semneze declarația de respectare a acestuia în ziua în care și-a ridicat mandatul/a fost aprobat Codul, astfel confirmând angajamentul de respectare a Codului în exercitarea funcței lor. Declarația semnată trebuie prezentată secretarului Consiliului timp de 10 zile lucrătoare dupa obținerea mandatului/ aprobarea Codului.


Prezentul Cod a fost adoptat de Consiliu la data de 11 mai 2018


 

Secțiunea 2. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE CONDUITEI ALEȘILOR LOCALI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

 

În exercitarea funcțiilor lor oficiale, aleșii locali se vor ghida de urmatoarele principii:

 1. Promovarea egalității și a respectului mutual;
 2. Obligația de a respecta întocmai legea;
 3. Responsabilitate și deschidere;
 4. Altruism și control;
 5. Obiectivitate și bună-cuviință;
 6. Integritate.
 7. Promovarea egalității și respectului față de alții

Aleșii locali:

 1. trebuie să-și exercite mandatul, respectând necesitatea de a promova egalitatea de oportunități în raport cu toate persoanele, indiferent de gen, vârstă, etnie, orientare sexuală, confesiune și trebuie să manifeste respect și considerațiune față de alții;
 2. nu trebuie să întreprindă careva acțiuni care ar compromite imparțialitatea membrilor Consiliului, persoanelor numite sau angajate.

(c) în exercitarea competențelor sale, trebuie să manifeste respect față de aleșii, funcționarii care raportează în fața Consiliului fără a prejudicia autoritatea ierarhică;

(d) trebuie sa respecte împuternicirile, drepturile și obligațiile celorlalți aleși locali.

2.    Obligația de a promova și susține legea

Aleșii locali:

 1. în exercitarea mandatului oficial, precum și în orice alt caz, nu trebuie să săvârșeasca infracțiuni sau să provoace comiterea de infracțiuni;
 2. în exercitarea mandatului lor, precum și în orice alt caz, să dea dovadă de un comportament respectuos, pentru a nu defăima autoritatea din care face parte.

3.Responsabilitate și deschidere

Aleșii locali:

 1. nu trebuie să dezvăluie informația confidențială fără acordul persoanei ale cărei drepturi sunt protejate, cu excepția cazurilor când оastfel de acțiune este prevăzuta de lege;
 2. nu trebuie să împiedice accesul oricarei persoane la informația pe care persoana are dreptul s-o obțină prin lege.

(d) în exercitarea funcției, trebuie să manifeste un comportament respectuos și să răspundă la orice solicitare referitoare la exerci­tarea funcției, pentru motivele diferitor acțiuni sau deciziilor luate;

(e) în exercitarea funcției, trebuie să evite măsurile/acțiunile care le-ar oferi un avantaj profesional după încheierea mandatului:

 • În instituțiile publice sau private care au fost supervizate de ei în timpul exercitării mandatului;
 • În instituțiile publice sau private cu care ei au stabilit relații profesionale în timpul exercitării mandatului;
 • În instituțiile publice sau private care au fost create în timpul exercitării funcției și la crearea cărora au contribuit.

4.Altruism și control

Aleșii locali:

(a)   în exercitarea mandatului lor oficial, precum și în orice alt caz, nu trebuie să-și utilizeze poziția inadecvat, pentru acordarea sau garantarea unui avantaj sau dezavantaj oricărei persoane în special pentru membrii familiei lor, prieteni sau pentru cei cu care întrețin relații amicale sau pentru a-și garanta lor înșiși un avantaj;

(b)   trebuie să respecte disciplina financiar-bugetară drep condiție a bunei gestionari a banilor publici;

 1. în cazul în care utilizează în mod discreționar sau autorizează alți aleși locali să utilizeze resursele Consiliului, trebuie să le utilizeze în mod judicios și în conformitate cu legea;
 2. trebuie să asigure ca resursele Consiliului nu sînt utilizate în mod inadecvat: în scopurile personale ale membrilor familie: acestuia, în scopul promovării unui partid politic, a familiei lor, a prietenilor sau a persoanelor cu care întrețin relații amicale;
 3. Nu trebuie să solicite altor aleși locali acționarea în așa fel încât să le aducă acestora beneficii personale directe sau indirecte, ori să solicite avantaje pentru un individ sau un grup de indivizi în scopul de a obține beneficii personale de la aceștia.
 4. Obiectivitate șibuna-cuviință

Înprocesul decizional, aleșii locali:

 1. trebuie să ia decizii pornind de la oportunitătile existente, conform interesului public;
 2. trebuie sa ia decizii ținând cont de orice sfat relevant oferit de oficialii din cadrul Consiliului, înspecial de către:
 3. Secretarul Consiliului, care urmează a fi consultat încazul când exista dubii cu privire la respectarea competențelor Consiliului sau încazurile când acțiunea propusă nu ține de cadrul de politici aprobat de către Consiliu ( anexa 1); când consecințele legale ale acțiunii sau eșecul Consiliului de a acționa poate dăuna grav;
 4. trebuie să prezinte motive și justificări pentru deciziile luate înconformitate legislația și cerințele Consiliului și să specific factorii care au contribuit la luarea deciziilor, demonstrând că decizia este înconcordanță cu regulile și regulamentele învigoare.
 5. Integritate

Aleșii locali:

 1. trebuie să respecte legea și Regulamentul Consiliului, care stabilește obținerea înlesnirilor, rambursarea cheltuielilor și compensarea veniturilor ratate, stabilite aleșilor locali;
 2. trebuie sa evite acceptarea de cadouri, ospitalitate materială (altele decat acțiunile ce țin de ospitalitatea oficială, cum ar fi оrecepție civica sau un pranz de afaceri, care sunt autorizate în modul cuvenit de catre Consiliu) sau servicii pentru sine sau orice persoana cu care conviețuiesc, care le-ar impune obligații improprii aleșilor locali.

7. Leadership

Aleșii locali trebuie să promoveze aceste principii în cadrul echipei și prin exemplul propriu, activând în așa fel încât să sporeasca încrederea publică.

 

Sectiunea 3. REGULILE PRINCIPALE DE CONDUITA ALE CONSILIERILOR/ALEȘlLOR LOCALI

 

 1. Interesele personale

În toate circumstanțele de soluționare a problemelor, aleșii locali trebuie să țina cont de prezența ori nu a oricarui interes personal în chestiunile date și dacă acest Cod de conduită cere declararea acestui interes;

Se considera că un ales local are un interes personal într-o anumita problemă, dacă decizia luată de Consiliu cu privire la problema dată ar putea în mod rezonabil să fie percepută ca una care foarte probabil va induce un anumit beneficiu;

 1. Consilierului, unui membru al familiei alesului local sau vreunui prieten al acestuia, oricarei altei persoane cu care alesul local întreține relații amicale, aleșii locali trebuie să le perceapă drept persoane care au interes personal într-o anumită problemă, dacă aceasta ține de:
 2. оautoritate publică a cărui membru este alesul local;
 3. оautoritate în care alesul local deține оpoziție de control sau management general;
 4. оautoritate în cadrul careia alesul local a fost numit drept reprezentant al autorității.

Aleșii locali trebuie să se perceapă drept persoane care au interes personal într-o anumită problemă, dacă aceasta ține de:

 1. orice ocupație, poziție, administrare, comercializare sau funcție cu program de lucru complet, parțial sau cu întreruperi, care este realizată de catre alesul local pentru profit sau câștig;
 2. orice persoană care îi angajează sau care i-a numit în funcție, orice firma în cadrul căreia sunt parteneri sau orice companie în cadrul căreia sunt directori remunerați;
 3. orice contract pentru bunuri, servicii sau lucrări încheiat între Consiliu și consilier, оfirmă în cadrul căreia alesul local este partener, оcompanie în cadrul căreia alesul local este director sau un organ care se conformă stipulațiilor din subpunctul (c);
 4. orice teren pentru care alesul local sau un membru al familiei alesului local are interes de beneficiu și se afla în aria de cuprindere a autoritații;
 5. orice teren al cărui proprietar este autoritatea, iar arendașul este оfirmă în cadrul căreia alesul local este partener, оcompanie în cadrul căreia alesul local este director sau un organ care se conformă stipulațiilor din subpunctul (c);
 6. orice teren din aria de cuprindere a autorității, pentru care alesul local dispune de оlicență (de sine stătător sau împreună cu alții) privind ocuparea terenului în cauză timp de оlună sau mai mult;
 7. orice vizită în afara republicii, pentru care a plătit sau va plăti autoritatea.

Art.21 din Legea privind administrația publică locală stipulează că alesul local poate fi prezent la ședința Consiliului, dar nu ia parte la luarea deciziei, dacă:

a. el (ea) în persoana, soțul/soția, părinții copiilor au interes cu caracter de proprietate în problema supusă dezbaterii;

b. el (ea) este directorul sau membrul consiliului de administrare al companiei, instituției, organizației sau oficiilor reprezentative ale acestora, care cad sub incidenta directă a deciziei care urmează a fi luată;

c. este incompatibil în corespundere cu prezenta lege și Legea reprezentanților locali ai poporului și incompatibilitatea sa durează mai mult de 30 de zile din momentul apariției.

Un ales local care manifestă interes personal într-o anumită problemă și care participă la оședință a Consiliului la care se discută problema în cauză, trebuie să dezvaluie existența acestui interes, precum și caracterul interesului la începutul discuției sau atunci când interesul devine aparent.

Un ales local care manifestă interes personal într-o problemă nespecificată anterior și participă la ședința Consiliului la care se discută problema în cauză trebuie să dezvăluie existența și caracterul acestui interes la începutul discuției sau atunci când interesul dat devine aparent. Dacă acest interes personal este de оașa natură încât alesul local poate concluziona în mod rezonabil că interesul în cauză ar putea afecta semnificativ abilitatea alesului local de a acționa în conformitate cu meritele cazului și în interesul publicului, în caz dacă acest ales local va lua parte la discuțiile purtate pe marginea problemei date, atunci alesul local trebuie să se retragă de la deliberarea problemei în ședința dată, cu excepția cazurilor când este scutit de оastfel de retragere de către Comitetul de standarde al Consiliului.

Orice interes dezvaluit trebuie înregistrat în registru de către secretarul Consiliului.

Aleșii locali trebuie să dea dovadă de responsabilitate personală în cazul deciderii existenței sau nu a unui interes personal care trebuie dezvăluit. Aleșii locali pot solicita consultanță din partea secretarului Consiliului.

Aleșii locali trebuie să notifice secretarul Consiliului despre orice schimbare survenită în interesul lor în decurs de оlună din momentul survenirii schimbării.

 

2. Înregistrarea cadouriior și ospitalitații

Un ales local trebuie să notifice secretarul Consiliului despre existența și natura cadourilor, ospitalității, beneficiilor materiale sau a avantajelor primite de către consilier sau de către orice persoana aflată în rang de rubedenie (conform celor cunoscute de alesul local) din partea oricarei companii, organizații sau persoane și care se referă ori survine datorita mandatului său de consilier, atunci când valoarea beneficiului sau cadoului depașește grila valorică pe care Consiliul оva determina de la caz la caz.

Orice cadou acceptat de alesul local în numele Consiliului din care face parte nu trebuie notificat secretarului Consiliului. Detalii cu privire la cadouri și ospitalitate sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Cod.

 

Secțiunea 4. CONTROLUL ASUPRA RESPECTĂRII CODULUI DE CONDUITĂ

a. Controlul intern asupra respectarii Codului de conduită ai aleșilor locali

Consiliul va crea оcomisie de etică având funcția de:

 • a promova și menține standard înalte de conduită ale aleșilor locali din cadrul Consiliului;
 • a monitoriza funcționalitatea Codului de conduită;
 • a examina și analiza încălcările Codului Consiliului și a recomanda acțiunile ce urmează a fi întreprinse ca raspuns la încăl­cările pretinse;
 • a instrui sau a organiza instruirea aleșilor locali pe marginea problemelor ce țin de respectarea Codului de conduită.

Raportarea încălcărilor Codului de conduită

Aleșii locali:

 1. trebuie să raporteze comisiei desemnate de Consiliu orice comportament al altui ales local, care, în opinia lor, implică sau ar putea implica neconformarea la prezentul Cod de conduită;
 2. trebuie sa raporteze, fie prin procedura de raportare confidențială instituită în cadrul Consiliului, fie direct către Comisie, orice comportament al oricarei alte persoane care, în opinia lor, implică sau ar putea implica comportament infracțional;
 3. nu trebuie să parvină cu plângeri razbunătoare sau jignitoare împotriva altor persoane sub egida stipulațiilor din punctul (a).

 

b. Controlul public asupra respectării Codului de conduită al aleșilor locali

Cetațenii pot prezenta Consiliului, în conformitate cu procedurile stabilite de lege, orice plângere cu privire la încalcarea normelor etice de către aleșii locali;

Revizuirea faptelor de încalcare a cerințelor expuse în acest Cod de conduită de către aleșii locali se va efectua de comisia de etica;

Comisia va colecta și analiza plângerile cu privire la încalcarea conduitei etice de către aleșii locali și va informa în mod regulat publicul despre rezultatele revizuirii.

 

 

Anexa 1.

Politica cu privire la cadourile, benefciile materiale, avantajele și ospitalitatea primite de aleșii locali

 

1.    Introducere

1.1.Acest document de politici conține grila valorică fixată pentru cadouri, beneficii materiale, avantaje și ospitalitate, primirea caroră, conform cerințelor Consiliului, aleșii locali trebuie s-o notifice si s-o înregistreze într-un registru ținut de secretarul Consiliului;

1.2.Pentru notificările în cauză sunt elaborate formulare speciale, pe care aleșii locali le completează si le prezintă secretarului Consiliului în limitele de timp specificate de prezentul Cod. Formularele completate vor constitui baza registrului intitulat „Registrul cadourilor și ospitalitații".

 

2.    Baza statutară

2.1. Consiliul a adoptat Codul de conduită, denumit în continuare Cod, care prevede că alesul local "trebuie să evite acceptarea de la orice persoană cadouri, ospitalitate (acțiuni ce nu țin de ospitalitatea oficială, cum ar fi: recepții civice sau prânzuri de afaceri autorizate în modul cuvenit de Consiliu), beneficii materiale sau servicii pentru sine sau orice persoana cu grad de rudenie;

2.2. Codul prevede în paragraful 2 din Secțiunea 3 că „un ales local trebuie să notifice secretarul Consiliului despre existența și natura cadourilor, ospitalitații, beneficiilor materiale sau avantajelor primite de către consilier sau de către orice persoană cu care conviețuiește alesul local (conform celor cunoscute de alesul local) din partea oricarei companii, organizații sau persoane și care se referă ori are loc datorită funcției sale, atunci când valoarea beneficiului sau cadoului depașește sumele determinate de Consiliu de la caz la caz";

2.3." Orice cadou acceptat de alesul local în numele Consiliului din care face parte nu trebuie notificat secretarului Consiliului".

3.    Notificarea acceptării

3.1. Aleșii locali trebuie să notifice despre acceptarea cadourilor, beneficiilor materiale, avantajelor sau ospitalitații prin parvenirea cu informația solicitată în forma relevantă elaborate în acest scop. Atare formular urmează a fi returnat secretarului Consiliului în termen de оluna din momentul primirii cadoului, beneficiului material, avantajului sau ospitalitații.

4. Registrul

4.1. Secretarul Consiliului va întocmi un registru pentru toate notificarile parvenite din partea aleșilor locali;

4.2. Registrul va fi deschis pentru inspectare publică pe parcursul activitații oficiului;

4.3Registrul va fi păstrat în oficiul Consiliului în grija și sub controlul secretarului Consiliului.

5. Grila valorica

5.1. Alesii locali trebuie sa notifice primirea de cadouri, beneficii materiale, avantaje și ospitalitate (în valoare corespunzatoare sau care depașeste salariul minimum stabilit de Guvern) de către aleșii locali, persoanele cu grad de rudenie ale aleșilor locali (conform celor cunoscute de aleșii locali), care corespund prevederilor pct. 8 de mai jos.

6.Alte probleme

6.1. Primirea de cadouri, beneficii materiale, avantaje și ospitali­tate de către alesul local sau persoane cu care alesul local domiciliază trebuie notificată de către alesul local doar dacă primirea în cauză ține de exercitarea mandatului de ales local în cadrul Consiliului. Când оastfel de primire de cadouri, beneficii materiale, avantaje și ospitalitate este oferita alesului local în afara exercitării mandatului, de exemplu implicarea alesului local în organizații ca: club sportiv, ansamblu coral etc., atunci, conform Codului în cauză, nu este nevoie de- notificare sau înregistrare a unor astfel de onoruri.

7. Cadouri civice

7.1. Totuși primirea de către alesul local a unui cadou acceptat în numele Consiliului nu se supune prevederilor prezentului Cod. Aleșii locali necesită a lua în considerare transmiterea ulterioară în grija unui funcționar a oricarui cadou acceptat de către alesul local în numele Consiliului (de obicei acest funcționar este secretarul, care va păstra și va avea grija de toate cadourile primite). Dacă va aparea necesitatea de a lua decizie cu privire la transferul sau înlăturarea cadoului civic, Consiliul va determina soarta de mai departe a unui astfel de cadou.

8.Declarative voluntare și alte chestiuni dezvaluirea cărora
nu este necesară

8.1.Dacă aleșii locali doresc să notifice secretarul Consiliului despre primirea cadourilor, beneficiilor materiale, avantajelor și ospitalitații în valoare sub grila valorică stabilită pentru notificari, ei оpot face în mod voluntar.

8.2.Totuși trebuie de menționat că aleșii locali care respectă notificarea bazată pur pe grila valorică stabilită urmează să se conforme prevederilor stipulate în Codul de conduită.

9. Ospitalitate

9.1.Consiliul percepe prânzurile de afaceri sau echivalentele acestora drept ospitalitate și un mod adecvat de a se ocupa de afaceri, cu condiția că acestea vizează activitatea Consiliului și nu implică extravagante, desfășurîndu-se în limitele unor prânzuri normale de curtoazie, adică cele care urmează niște serbări de lucru, întruniri ale Comitetului, reuniuni ale partenerilor etc., inclusiv seminarii, conferințe și alte evenimente de acest fel;

9.2.În aceeași modalitate, Consiliul autorizează și primirea de ospitalitate oficială, cum ar fi: recepțiile civice de către aleșii locali și persoanele care conviețuiesc cu aceștia;

9.2.De altfel, Consiliul insistă asupra acceptării ofertei de ospitalitate, doar dacă se consideră că participarea la astfel de evenimente este favorabilă pentru interesele Consiliului sau dacă este potrivit și adecvat pentru Consiliu să fie reprezentat la atare evenimente;

9.3.În general, nu este necesară notificarea secretarului Consiliului acțiunilor de ospitalitate menționate în pct. 9.1 și 9.2, deoarece este puțin probabil că acestea să atingă grila valorică fixata în acest document de politici. Totuși dacă acțiunile de ospitalitate menționate în pct. 9.1 și 9.2 și respectiv, 9.3 ajung la limitele grilei valorice specificate în acest document de politici, atunci primirea acestor favoruri urmează a fi notificată în modul cuvenit secretarului Consiliului;

9.4.În mod adițional, aleșii locali care doresc să accepte orice formă de ospitalitate menționată în pct. 9.3 de mai sus sunt sfătuiți să consulte secretarul Consiliului până la primirea unor astfel de favoruri;

9.5.Acceptarea ospitalității de către aleșii locali prin participarea la conferințe, seminarii și alte evenimente similare este permisă atunci când este clar că ospitalitatea în cauză poartă un caracter corporativ și nu personal și atunci când este clar că poziția Consi­liului nu este compromisă;

9.6. Încazul necesitații vizitelor aleșilor locali la fața locului pentru a vedea niște obiecte sau niște vehicule, echipament, livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau orice alta acțiune similară, atunci când aleșii locali participă la demonstrații organizate de soft-uri sau alt echipament IT, aleșii locali necesită a se asigura că vor fi asumate de Consiliu costurile induse de astfel de vizite, pentru a evita punerea în pericol a integritații oricarei decizii ulterioare de achiziție. Aleșii locali pot accepta ospitalitate modestă de curtoazie ca cea specificată în pct. 8.1 de mai sus, cu condiția că deciziile de achiziție să nu fie compromise prin acceptarea unor astfel de onoruri;

9.7.Aleșii locali trebuie să țină cont de oportunitatea acceptării oricarui cadou, beneficiu material, avantaj sau ospitalitate în ceea ce privește deciziile pe care le poate lua Consiliul în privința celor care oferă astfel de favoruri;

9.8.Atunci când cadourile, beneficiile materiale, avantajele și ospitalitatea urmează a fi refuzate, persoanele care parvin cu astfel de oferte trebuie să fie informate în mod ferm și amabilitate despre procedurile și standardele care funcționează în cadrul Consiliului.

10. Alte considerațiuni

10.1.Aleșii locali urmează să stabilească un echilibru între caracterul practic al activității în sfera publică și orice concepție greșită care s-ar putea isca în rândurile publicului, precum că alesul local acceptă a primi cadouri costisitoare sau generoase, beneficii materiale, avantaje sau ospitalitate de un caracter similar;

10.2.Consiliul insistă ca aleșii locali să se abțină de la acceptarea unor oferte disproporțional de generoase, care ar presupune obligații inadecvate pentru alesul local, mai cu seama atunci când țin de оtranzacție comercială potențială sau reală la care Consiliul este parte.

11. Prevederi generale

11.1.Grila valorică pentru notificarea și înregistrarea cadourilor, beneficiilor materiale, avantajelor și ospitalității va fi revizuită periodic de către Consiliu;

11.2.Atunci când este necesară notificarea primirii diverselor favoruri, aleșii locali vor declara separat primirea de favoruri de ei înșiși și primirea de favoruri de către persoanele cu care conviețuiesc, adică valoarea unor astfel de favoruri nu va fi privită ca un tot întreg.

 

 

Anexa 2.

DECLARAŢIA DE RESPECTARE A CODULUI DE CONDUITĂ

 

Consiliul Raional Rîșcani

Eu, ______________________________________

Fiind ales în calitate de reprezentant local consilier raional în Consiliul Raional Rîșcani.

Declar că voi exercita cu corectitudine şi bună credinţă funcţia pe care o deţin şi voi depune toate eforturile pentru realizarea interesului public.

Pe parcursul întregului mandat, mă oblig să mă conformez tuturor normelor de conduită aplicate aleşilor locali şi să respect Codul de conduită, fiind conştient de faptul că acesta poate fi revizuit periodic.

Semnătura ……………………………………………………………..

Data ……………………………………………………………………..

Această declaraţie a fost semnată în prezenţa mea,

Semnătura .............................................................................................

Secretarul Consiliului

 

 

Secretarul consiliului                                              Rodica Postolachi

 

Alte documente
» Raportul pentru perioada anului 2019, privind implementarea planului local anticorupţie al Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020 23.07.2020
» Raport cu privire la dezvoltarea socio-economică a raionului în anul 2019 și aprobarea planului de acțiuni pentru 2020 din Strategia de dezvoltare a raionului Rîșcani pentru perioada 2016-2020 12.05.2020
» Executarea bugetului raional pentru anul 2019 12.05.2020
» PLANUL DE ACȚIUNI CONFORM DIRECȚIILOR STRATEGICE PENTRU ANUL 2020 12.05.2020
» Declarația de răspundere managerială 24.03.2020
» Raportul pentru perioada I simestru anul 2019, privind implementare planului local anticorupţie al Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020 18.07.2019
» REGULAMENTUL Aparatului Preşedintelui Raionului Rîșcani 26.03.2019
» Planul de acțiuni conform direcțiilor strategice pentru perioada 2019 20.03.2019
» RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL 01.03.2019
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÂŞCANI Componenta Apă și Canalizare ( 2018-2025) 04.02.2019
» CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ a angajatului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Rîșcani 07.06.2018
» CODUL DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI 04.06.2018
» Rapoartele privind executarea bugetului anual pentru anul 2017 14.03.2018
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012

Rezultate 1 - 20 din 21
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Riscani Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1881
Vizitatori ieri: 330
Vizitatori azi: 68
Online: 16