La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

Rapoartele privind executarea bugetului anual pentru anul 2017
Publicat: Miercuri, 14 martie 2018

Raport cu privire la dezvoltarea socio-economică a raionului

și realizarea planului de acțiuni pentru 2017 din Strategia de dezvoltare a raionului Rîșcani pentru perioada 2016-2020

 

Planul de activitate al Consiliului Raional Râșcani pentru anul 2017 a constituit un document anual de planificare strategică, care a asigurat implementarea prevederilor Strategiei Socio Economice a Raionului Râșcani pentru perioada 2016-2020, Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova, Strategiei Naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”, Planurile Naționale de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Anul 2017 s-a aflat cu semnul dificultăților în economia autohtonă. Atenuarea ușoară a crizei Mondiale nu a asigurat revigorarea economică a Republicii Moldova într-o măsură care să antreneze  o evoluție însemnată a condițiilor economico-sociale și la nivelul comunităților locale.

Traiul decent al fiecărui cetățean depinde de energia și munca depusă de conducere, dar și de fiecare în parte, de unitate și responsabilitate, de intenția și efortul depus pentru a face cât mai multe lucruri folositoare.

Doar în așa mod vom face față tuturor greutăților, vom rezolva cele mai dificile probleme, vom construi o societate modernă, liberă și prosperă, vom fi aproape de cetățeni și problemele lor. Tot ce am realizat în anul 2017 va fi un suport real pentru noi proiecte și activități de viitor. Am încercat să privim mai larg, să realizăm nu numai proiecte cu rezultat imediat, dar și proiecte ce vor avea un impact durabil.

Mai mult ca atât raionul se dezvoltă programat și nu haotic, toate acțiunile întreprinse în această perioadă au vizat realizarea activităților din Politicile de Dezvoltare.

Obiectivele trasate au fost:

 • Administrarea eficientă, dezvoltarea industrială, agricolă și comercială.
 • Executarea bugetului raionului la capitolele venituri și cheltuieli, valorificarea investițiilor capitale de stat, locale și cele de granturi.
 • Atragerea investițiilor în economie, sfera socială și alte domenii.
 • Dezvoltarea infrastructurii.
 • Educație, cultură și artă.
 • Sănătate și asistență socială.
 • Menținerea ordinii publice, situației ecologice și epidemiologice.

Mă voi strădui foarte succint să vă informez în ce măsură am reușit să atingem îndeplinirea acestor obiective.

Mai întâi ce reprezintă la 01.01.2018 raionul Rîșcani. Suprafața totală a raionului constituie 93.603 mii ha, inclusiv terenuri agricole 76.4 mii ha, terenuri arabile 58.8 mii ha, livezi 3.5 mii ha, vii 0.4 mii ha, nucari 697.96 ha, păduri 6.37 mii ha, suprafețe acvatice 4.2 mii ha, alte terenuri 0.9 mii ha.

 • Populația raionului la 01.01.2018 constituie 67.9 mii oameni.
 • Ponderea populației rurale constituie 78% și urbane 22%.
 • În raion activează 5427 agenți economici.
 • Potențialul economic al raionului constituie circa 1.7 miliarde lei.
 • Ponderea ramurii agricole constituie 77%, industrie 7.5%

                                  

Stimaţi consilieri!

Ca şef al administraţiei publice raionale, Preşedintele raionului Rîşcani răspunde de buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din aparatul Preşedintelui, precum şi a serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate. Reprezintă raionul în relaţii cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi partenerii din străinătate.

În anul 2017, Consiliul Raional, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit, la iniţiativa preşedintelui, în 6 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare. În cele 8 şedinţe ale Consiliului Raional au fost elaborate şi adoptate un număr de 120 proiecte de decizii. Inclusiv pe domenii: economic 44, social 63, altele 13.

În executarea atribuţiilor cu care este investit preşedintele raionului în anul 2017 au fost emise 318 dispoziţii de bază, 243 de dispoziţii de personal. La secretariat au parvenit 1738 de scrisori și au fost expediate -749.

În perioada anului 2017 au fost examinate 143 petiţii, adresate Preşedintelui raionului Rîşcani

Analiza conţinutului adresărilor cetăţenilor denotă diversitatea tematicii problemelor abordate, fiind menţionate problemele stringente ce reflectă situaţia social economică din raion.

La examinarea petiţiilor se atrage o deosebită atenţie la calitatea răspunsurilor. Examinarea se efectuează de către specialiştii din domeniu, persoane competente cu ieşire în teritoriu. Se prezintă răspunsuri argumentate cu propuneri concrete de soluţionare, referindu-se la legislaţia în vigoare conform subiectului abordat.

Cât priveşte audienţa cetăţenilor, conform dispoziţiei nr.27  din 12.01.2009 „ Cu  privire la organizarea audienţei”, primirea cetăţenilor se organizează în zilele de luni, marţi, joi și vineri între orele 08:00 – 13:00. Evidenţa audienţei cetăţenilor, a problemelor abordate sunt înregistrate în registrul pentru audienţa cetăţenilor. Pe parcursul anului 2017 au fost primiţi în audienţă de către Preşedintele raionului 99 de cetăţeni.

Industria

În sectorul industrial al raionului activează 29 de întreprinderi industriale care au înregistrat cifra de afaceri pentru anul 2017 de 326,3 mln lei, sau a crescut cu 23,8% față de anul precedent. Volumul producției industriale în prețuri curente în anul 2017 a constituit 263,8 mln lei și a marcat o creștere de 16,5% comparativ cu anul 2016.

Producția de lactate, brânzeturi și cașcaval a înregistrat o creștere de 8,4% comparativ cu anul precedent. Producerea de pietriș și prundiș a crescut cu 38,9%. Semnificativ s-a majorat producția de lăzi de 2,1, iar cea de ferestre, uși, vitralii din PVC s-a majorat cu 10,8%. Sectorul industrial al economiei raionului este determinat preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora în anul 2017 le-a revenit 84,9 la sută din volumul total al producției. În pofida problemelor cu care s-a confruntat industria, întreprinderile în domeniu au avut un regim stabil de funcționare, au fost păstrate locurile de muncă și au fost căutate noi piețe de desfacere a producției.

Este necesar de atras investiții întru susținerea și extinderea industriei în raion, acordând o deosebită atenție asigurării competivității producției. Din cele relatate constatăm că raionul Rîșcani este caracterizat printr-un nivel scăzut de dezvoltare a industriei. Cauzele dezvoltării insuficiente în raion a industriei sunt similare celor din întreaga țară, însă ceea ce împiedică mai mult dezvoltarea  industriei din teritoriu ține de infrastructura industrială slab dezvoltată.

În structura serviciilor contra plată prestate populației ponderea cea mai mare revine serviciilor comunale și de telecomunicații, transporturilor de pasageri, de sănătate. La moment în raion funcționează 33 de centrale telefonice cu o capacitate de  2100 de unități. Populația raionului este deservită de către 38 de oficii poștale care în anul 2017 au acordat servicii populației în sumă de 6 mln lei. Volumul vânzărilor de mărfuri comercializate în anul 2017 a alcătuit 420 mln lei și a crescut cu 4%.

Câștigul salarial mediu lunar al unui angajat  din economia raionului a constituit 4145,9, în creștere cu 7,8% față de anul precedent. În industrie salariul mediu a alcătuit 4858,3 lei și a crescut cu 8,7%; în agricultură - 3673,3 lei, în creștere cu 6,5%; învățământ - 4034 lei, majorat cu 4,5%  față de anul precedent. În administrarea publică și apărare, asigurări sociale obligatorii  a constituit 4819 lei, creșterea e cu 6,8, în alte sfere ale economiei salariul mediu a constituit 4125,6 lei și a crescut cu 11,6%. Pensia medie lunară  în anul 2017 a constituit 1391 lei, fiind în creștere cu 13,5% față de anul precedent. La evidența  Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rîșcani se află 18177 beneficiari de pensii alocații și indemnizații.

În anul 2017 numărul celor născuți a alcătuit 455 de persoane. Numărul celor decedați este de 942 persoane. Această criză demografică va continua dacă nu vom întreprinde măsuri zi de zi, pas cu pas pentru a deschide noi perspective de viață pentru ocuparea cetățenilor  aici, acasă, cu garanții sociale și perspective clare în viitor. Se impune întreprinderea unor măsuri în complexitate  pentru dezvoltarea pieței muncii, ce ar contribui la îmbunătățirea situației demografice. În anul de referință, conform datelor preventive din teritoriu, s-a reușit să fie plasate în câmpul muncii  267 de persoane.

La evidență la Agenția pentru ocuparea forței de muncă pe raionul Rîșcani s-au aflat în căutarea unui loc de muncă 909 persoane. Au beneficiat de ajutor de șomaj 78 de persoane, marimea medie a ajutorului de șomaj a constituit 1344 lei sau cu 12% mai mult ca în anul 2016.

Onorată asistență

Un segment important în  economia raionului îl constituie sectorul agrar. Volumul global al producției agricole în toate categoriile de gospodării în prețuri curente a constituit  estimativ 922 mln lei și a crescut în comparație cu anul precedent cu 14 %.

Pe perioada anului 2017 conducerea raionului, secția agriculută și alimentație și-au axat acțiunile spre continuarea reformării proprietății, crearea condițiilor necesare pentru buna activitate a agenților economici din sectorul agrar și industriei prelucrătoare și obținerea unei producții competitive.

Raionul Rîșcani actualmente se află pe o poziție onorabilă între raionale țării, din în ceea ce privește roada culturilor agricole plasându-se între locurile 2 și 7 în dependență de culturi.

Terenurile agricole din raion sunt gestionate prin diverse forme organizatorico-juridice care au fost fondate pe parcursul anilor precedenți și acum sunt bine formate. În ramura fitotehniei s-au obținut următoarele rezultate:

 De pe suprafața de 10 401 ha de grâu s-au recoltat 45030 tone, cu recolta medie de 4,33 t/ha. Orz de toamnă - de pe suprafața de 1427 ha s-au recoltat 5211 tone cu recolta medie de 3,65 t/ha. Orz de primăvară - de pe suprafața de 1262 ha s-au recoltat 4996 tone, recolta medie 3,96 t/ha. Rapița, de pe suprafața de 2240 ha s-au recoltat 6495 tone, recolta medie de 2,9 t/ha. Mazăre, de pe suprafața de 498 ha s-au recoltat 1418 tone, recolta medie 2,85 t/ha.

La recoltarea culturilor târzii:

De pe suprafața  de 13914 ha de floarea soarelui s-au recoltat 33672 tone, recolta medie fiind 2,42 t/ha. Soia, de pe suprafața de 3871 ha s-au recoltat 6504 tone, recolta medie 1,68 t/ha. Porumb, de pe 10602 ha, s-au recoltat 58417 tone, recolta medie 5,5 t/ha. Sfecla de zahăr, de pe suprafața de 1744 ha, s-au recoltat 81239 tone, recolta medie 46,6 t/ha.

Analizând situația, menționăm faptul că în anul 2017, comparativ cu anul 2016 productivitatea a crescut practic la toate culturile agricole. Anul 2017, în sfârșit un an favorabil și pentru producătorii de fructe, în pofida faptului că au avut de suferit de înghețuri târzii din luna aprilie circa 10 ha din primăria Grinăuți și a ploilor cu furtună din luna mai aproximativ 50 ha, în primăriile Mihăileni, Rîșcani, Nihoreni.

În sectorul pomicol, de pe suprafața de 1230 ha de măr s-au produs 12054 tone, cu roada medie de 9,8 t/ha. La prune de pe suprafața de 90 ha s-au produs în jur de 720 tone, ce constituie roada medie 8 t/ha. La păstrare în frigidere au fost depozitate în jur la 5 mii de tone de mere.

În ultimii ani asistăm la un proces de modernizare a agriculturii atât în țară, cât și în raion. Deja agricultura este un obiectiv seminificativ nu doar pentru a îndestula cetățenii cu produse agricole, ci pentru eficiență, pentru plus profit. Pe parcursul anului de către Secția Agricultură și Alimentație au fost organizate două ședințe cu agenții economici din agricultură, procesatorii, distribuitorii de semințe și preparatelor de uz fitosanitar, tehnică și utilaj agricol din Republica Moldova.

Au fost organizate două ședințe a agenților economici cu reprezentanții serviciilor desconcentrate care au tangență cu agricultura. La fel au fost organizate 12 seminare tematice în fitotehnie în domeniul pomiculturii, creșterea legumelor în teren protejat și teren deschis, agricultură durabilă.

 • Secția Agricultură și Alimentație  a realizat în 25 de primării seminare pentru inițierea unei afaceri în agricultură cu tineri bărbați; cu vârsta până la 35 ani, femei 40 ani.
 • De asemenea au fost desfășurate în toate primăriile seminare privind lansarea suporturilor financiare, subvenționarea în agricultură cu invitația specialiștilor AIPA.
 • Secția Agricultură și Alimentație a promovat 26 de proiecte, granturi, credite, programe, concursuri pentru ca locuitorii raionului Rîșcani să-și desfășoare o afacere care au cuprins toate ramurile agriculturii.

S-a organizat participarea la 2 emisiuni televizate  AGRO-TV cu genericul renovarea fermelor de bovine în teritoriul primăriei satului Zăicani – SRL ”VICMARIO LUX”  și GȚ Burduja Lilian, Tehnologia avansată a creșterii, recoltării și păstrării fructelor la SRL ”Valea Pîrjotei” și SRL ”Magic Fruct”. În sectorul zootehnic s-a desfășurat Conferința Regională- producerea laptelui, starea actuală, cerințele și perspectivele de dezvoltare a ramurii la care au participat reprezentanții din 11 raioane din zona de nord a Republicii Moldova, s-au realizat 10 seminare tematice în domeniul zootehniei.

Pe parcursul anului 2017 în raion au fost înmatriculate: combine – 8 unități, tractoare – 9 unități, remorci – 26 unități, utilaj agricol – 122 unități. În același context, pe parcursul anului 2017 s-au efectuat învestiții la procurarea: tehnică și utilaj agricol – 27,8 mln lei; utilaj de procesare – 7 mln. lei. Plantații multianuale – 1.9 mln. lei.

Un factor important al investițiilor în domeniul plantațiilor multianuale îl considerăm și certificarea pepenierei pomicole din s.Văratic GȚ- ”Ropot Victor” și pepiniere de arbuști fructiferi și căpșuni  a GȚ ”Ungureanu Alexandra” din s. Cucuieții Vechi. Restructurarea sistemului de subvenționare a condiționat faptul că deja o bună parte a dosarelor depuse au fost autorizate și achitate. Astfel din 210 de dosare depuse pe raionul Rîșcani cu suma solicitată de subvenții de 20 mln. lei au fost autorizate și achitate  la 01.01.2018 12,5 mln. lei, restanța este de 7,5 mln. lei. Sectorul zootehnic activează cu următorul efectiv de animale:

 • Bovine, total – 9156 capete, inclusiv vaci 5312 capete.
 • Porcine, total – 9478 capete, inclusiv scroafe – 873 capete.
 • Ovine și caprine, total  - 16 276 capete, inclusiv ovine 12961 capete
 • Cabaline – 1160 capete
 • Păsări - 299716 capete.

Efectivul de animale în sectorul asociat constituie:

 • Bovine, total - 503 capete, inclusiv  vaci 224 capete.
 • Porcine, total - 787 capete, inclusiv scroafe 73 capete.
 • Ovine și caprine, total - 139 capete, inclusiv ovine 103 capete.
 • Cabaline - 13 capete.
 • Păsări total – 106 384 capete.

În prezent activează 27 de ferme de bovine cu efectivul de vaci mulgătoare mai mult de 10 capete. Conform datelor statistice la fermele din sectorul asociat la 01.01.2018 s-a produs:

 • Lapte – 758 tone, producția medie – 3131 litri
 • Carne – 161 tone, sporul zilnic – 515 gr.
 • Ouă – 35,5 mln buc – producția medie la o găină – 292 bucăți.

Planul de acțiuni al Secției Agricultură și Alimentație pentru anul 2018:

Dezvoltarea și implementarea politicii agrare în teritoriu, promovate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, programelor Guvernului RM și strategiei de dezvoltare Socio-Economică a raionului Rîșcani pentru perioada 2016-2020.

Obiective:

 • Să realizeze planul de acțiuni reieșind din strategia de dezvoltare Socio-Economică a raionului Rîșcani pentru perioada 2016-2020 și problemele ce țin de sectorul agroalimentar.
 • Să asigure suportul metodologic privind respectarea normelor juridico administrative, tehnologice și ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare și comercializare a producției agricole prelucrate și a materiei prime agricole prin acordarea anuală a consultațiilor verbale și petrecerea seminarelor tematice.
 • Să acorde asistență informațională, metodologică și tehnologică producătorilor agricoli la implementarea noilor tehnologii de cultivare a plantelor No-Till și Mini-Till la agenți economici.
 • Să acorde asistență informațională metodologică și tehnologică producătorilor agricoli la implementarea noilor tehnologii de întreținere, creștere și mărire a productivității, cantității și calității producției animaliere.

Competențe:

   Un moment important pentru sectorul agrar este atragerea investiţiilor.

 • Contriburea la acordarea creditelor preferenţiale pentru stimularea producătorilor agricoli (cu dobândă redusă 5-12% pe perioadă îndelungată şi cu vacanţă de 2-3 ani.
 • Contribuirea la dezvoltarea industriei de prelucrare (inclusiv în localităţile rurale);
 • Contribuirea la diversificarea pieţelor de desfacere şi stimularea exportului.
 • Contribuirea la atragerea investiţiilor străine (crearea întreprinderilor mixte în sectorul agrar).
 • Contribuirea la dezvoltarea sectorului zootehnic.
 • Susţinerea producătorilor autohtoni la exportul producției agricole atât în țările CSI, cât și UE.

Investiții capitale

Investițiile capitale constituie o verigă importantă  în dezvoltarea social-economică a raionului. În anul de referință au fost efectuate un șir de lucrări în domeniul construcțiilor care au adus la îmbunătățirea activității obiectelor de menire socială în raion.

În pofida bugetului auster, totuși agenții economici din teritoriu și instituțiile din subordine au reușit să investească în ramurile economiei și sociale ale raionului. Din cadrul tuturor surselor de finanțare au fost efectuate lucrări de construcții, reparații și modernizare circa 80 milioane lei.

Din fondul ecologic de stat s-au renovat sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare s.Malinovscoe în sumă de 848 mii lei; s. Șaptebani stația de epurare în sumă de 519 mii lei. Extinderea rețelelor de apă din s.Corlăteni- 514 mii lei, extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în s.Vasileuți 310 mii lei și Singureni 450 mii lei. Total din fondul ecologic de stat au fost valorificate 2666 mii lei.

În 2017 au fost executate lucrări de proiectare în satele: Duruitoarea Nouă – 2km, s.Dumeni- 1km, Mălăiești – 1,2km, Malinovscoe- 4,8 km, Lupăria 5,5 km, Pîrjota- 3km, Zăicani- 16 km, Cepăria – 4,7, s.Bulhac- 4,5 km, Grinăuți- 13 km, s. Moșeni- 9,6. Pentru a îndeplini lucrările planificate avem nevoie de a investi în renovarea sistemelor de apă circa  30 mln lei.

Un obiectiv important în investițiile capitale îl constituie eficiența energetică. Prin Fondul de Eficiență Energetică au fost finalizate lucrările la Centrul Multifuncțional Renaștere în sumă de 900 mii lei, IMSP Spitalul Raional Rîșcani bloc A- Chirurgie și bloc C- Pediatrie, în sumă de 3 mln lei, Casa de cultură din s.Corlăteni în sumă de 377 mii lei.

Din cauza lipsei de finanțare din partea FEE multe proiecte care au fost inițiate nu s-au finalizat. Sperăm ca în anul 2018 problema dată va fi rezolvată.

Din sursele Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM) a fost implementat proiectul pentru copii cu dizabilități la Liceul Teoretic din s.Nihoreni în sumă de 1228 mii lei.

Prin intermediul Băncii Mondiale s-au realizat lucrări capitale la reconstrucția Liceului Teoretic din or.Costești, din suma de 22 mln lei planificate, în anul 2017 s-au valorificat 16 mln lei.

La infrastructura de drumuri în anul 2017 s-au valorificat circa 14 mln lei din fondul rutier- pentru 20 drumuri de acces spre localități.

Întru susținerea persoanelor vârstnice și cu dizabilități Consiliul Raional a inițiat crearea unui centru pentru aceste persoane în s. Corlăteni. Prevedem estimativ valorificarea a 8 mln lei în doi ani. În anul 2017 s-au valorificat 1,9 mln lei pentru lucrările de construcție și renovare a  edificiului.

Un rol important în dezvoltarea infrastructurii economice a raionului va constitui construcția pieței agricole. În anul 2017 deja s-au început lucrările, care vor fi continuate și în anul 2018. La fel în 2018 vor începe lucrările de construicție a fabricii de producere a echipamentelor și accesoriilor pentru sportul de iarnă prin intermediul investitorului din România.

Un important obiect de menire socială, Școala de sport Rîșcani, a fost renovată valorficându-se 800 mii lei.

Este de menționat faptul că în anul 2017 primăriile au investit din mijloacele proprii pentru dezvoltarea localităților circa 19 mln lei. Se preconizează pentru anul 2018 circa 23 mln lei.

SA Drumuri Rîșcani, a îndeplinit lucrări în valoare de circa 17mln lei.

Subfiliala Rîșcani SA Red-Nord a investit în anul 2017 în renovarea sistemelor energetice de distribuție - 13 mln lei. Iar pentru anul 2018 se preconizează circa 18 mln lei.

O deosebită importanță în anul 2018 se va acorda dezvoltării infrastructurii de drumuri, astfel vor fi valorificate din Fondul Rutier Local 18 209 mln lei, dintre care 7733,4 milioane pentru nivelul I și 10475,6 pentru nivelul II.

Pe parcursul anului 2017 în raion au fost date în exploatare 22 de case de locuit în sumă de 2,5 mln lei.

Micul Business

O importanță majoră în dezvoltarea raionului îi revine antreprenoriatului. IMM-urile contribuie nemijlocit la crearea cererilor de muncă, contribuie la creșterea exporturilor, favorizează crearea și implementarea inovațiilor și a noilor tehnologii. În comparație cu întreprinderile mari IMM-urile sunt mai flexibile, reacționează mai operativ la schimbarea mediului de afaceri și la cerințele crescânde ale pieței.

Sectorului antreprenoriatului îi revin 87% din numărul total al întreprinderilor. În sfera de activitate a micului business sunt angajați 84% din salariați, iar cifra de afaceri a întreprinderilor mici și mijlocii constituie 72% din suma totală pe raion și formează 87% din suma încasărilor în bugetul consolidat.

Reieșind din Hotărârea Guvernului nr.664 din 03.06.2008 cu privire la Programul Național de Abilitate Economică a Tinerilor  ”PNAET” și Hotărîrea Guvernului  nr.972 din 18.10.2010 ”PARE 1+1” Secția Economie a contribuit la implementarea acestor programe în cadrul raionului.

Au participat la programul PARE 1+1, 8 candidați, au beneficiat de Programul PARE 1+1 5 persoane, în sumă de 1100 mii lei (grant). Prin programul PNAET au fost finanțate 17 proiecte preponderent în agricultură în sumă de 5,1 mln lei (porțiunea de grant a constituit 2040 mii lei), FIDA VI - 2 proiecte în sumă de 1,5 mln lei.

Agenții și tinerii sunt informați despre alte programe existente, astfel cum sunt programele – pilot Femei în afaceri, Programul ”Gestiunea eficientă a afacerii” FGB”Fondul special de Garantare a creditelor.” Programul de subvenționare a participării agenților economici la Târguri și Expoziții.

Pentru susținerea și promovarea tinerilor prin obținerea abilităților antreprenoriale pentru crearea și dezvoltarea afacerilor proprii prin intermediul Secției Economie și ADR Nord s-a lucrat cu proiectul ”Impuls nou pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de Nord a Moldovei 2017-2019” finanțat de Agenția Cehă. Beneficiarii care cu succes au trecut cursul de instruire la ”Pro-Business Nord” au obținut dreptul de participare  la programul de susținere financiară  sub formă de grant în baza concursului de prezentare și apărare a planurilor de afaceri.

S-a contribuit cu succes la oferirea granturilor de la 50-1200 euro pentru achiziționarea de echipament sau utilaj necesar pentru afaceri comerciale conduse de femei tinere, întreprinderi sociale, implementat de HERA, organizație de caritate cu sediul în Marea Britanie.

Întru susținerea agenților economici din raion referitor la promovarea produselor autohtone s-au organizat 3 expo-târguri cu participarea a 35 agenți economici din raion și 26 agenți din Republică. Consiliul Raional în anul 2017 a ghidat și activitatea Biroului Comun de Informații și Servicii, care este la al 5-lea an de activitate. Pe parcursul anului au fost acordate servicii la 470 beneficiari în domeniul asigurării sociale, asistență socială, cadastru, deschiderea locurilor de muncă, inițierea și dezvoltarea afacerilor și altele.

Activitatea Serviciului Fiscal

Activitatea Serviciului Fiscal de stat este direcționată spre îndeplinirea sarcinilor principale, colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislației fiscale, obținerii unor performanțe în vederea atingerii unui grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor.

Obiectivul major rămâne în continuare asigurarea colectării și onorării demne de către contribuabili a părții de venituri la plățile administrate de organle fiscale. Astfel pe perioada anului 2017 au fost încasate venituri la BPN în sumă de 174,7 mln lei, ceea ce reprezintă 106,6 % față de sarcina stabilită și 13,3% față de anul 2016.

Corespunzător componentelor BPN, sumele încasate în valoare absolută și valoarea procentuală față de sarcinile stabilite se prezintă după cum urmează:

 • La bugetul de stat încasate 409 mln lei – 115%, 126,3% față de anul 2016.
 • La bugetele locale încasate 38,4 mln lei – 113% și 121,7 % față de anul 2016.
 • La bugetul asigurării sociale de stat încasate – 71,6 mln lei- 100,5% și 106,3% față de 2016.
 • La fondurile asigurărilor obligatorii de asistența medicală încasate – 23,4 mln lei, sau 103,4% și 107,2 față de anul 2016.

 

Învățământ

Dezvoltarea sistemului economic are impact asupra soluționării problemelor din domeniul social. Structura sistemului de învățământ din raion constă din 78 instituții, inclusiv:

 • preșcolare - 43,
 •  școli primare - 1,
 • Gimnazii - 23,
 • licee – 9,
 • instituții complementare – 2

Numărul de copii înmatriculați în grădinițe (IET) estede 2455. Dinamica contingentului de copii, ce frecventează grădinițele pe parcursul anului 2017 a diminuat. Tendința micșorării numărului de copii înscriși în grădinițe se păstrează pe parcursul mai multor ani. Cauza constituie scăderea natalității și migrarea populației, preponderent a celei tinere.

Numărul de elevi la 01.09.2017 a constituit 5776. În anul 2017 numărul de elevi a scăzut cu 0,5 % față de anul trecut, pe când în perioada precedentă descreșterea constituia cu 135 elevi plecați din teritoriu. Numărul total de cadre didactice constituie 788, din ei în grădinițe 215 și 573 în școli. Se resimte mai accentuat insuficiența de cadre didactice în școlile din mediul rural.

În unele instituții școlare din mediul rural, din cauza insuficienței  de cadre didactice, predarea unor discipline din planul-cardu devine problematică, orele respective sunt predate de profesori nespecialiști în număr de 119 persoane și cadre pensionate – 151 persoane. Numărul redus de tineri specialiști în sistemul educațional raional se menține din an în an. La 1.09.2017 din necesarul de 20 tineri specialiști  s-a prezentat 1.

La data de 29.09.2017 în cele 33 instituții de învățământ preuniversitar din raion au fost înregistrați  2 elevi neșcolarizați din liceul teoretic „E. Coşeriu” Mihăileni și din gimnaziul Borosenii Noi – 1 plecat din teritoriu.

În cadrul olimpiadelor la nivel raional la 17 discipline de studii au participat 824 de elevi, unde au fost premiați 274 de elevi. În cadrul olimpiadelor republicane elevii din raion au obținut 4 locuri premiate și 3 mențiuni.

Pe parcursul anului 2017 în grădinițe s-au alimentat 100%  copii.  În mediu pe zi pentru un copil a constituit 18,5 lei, mai mult cu 1,02 lei decât în anul 2016. Actualmente, de alimentație beneficiază 2933 elevi, sau 50,8% din numărul total de elevi  clasele I-XII. Din ei 100%  din elevi clasele  I-IV, 18,3% din clasele V-IX, 13,66%  din clasele X-XII.

Este organizată transportarea a 733 elevi din clasele I-IX 12,7%  și 58 de elevi din clasele de liceu 12,8%. Elevii sunt transportați din 29 localități spre 16 instituții de învățământ. Transportarea elevilor se realizează cu 18 autobuze.

În scopul realizării acțiunilor privind pregătirea instituțiilor de îvățământ preuniversitar către noul an de studii au fost planificate 24,9 mln lei. Mijloacele financiare au fost utilizate din bugetul instituțiilor – 722 mii lei, primăriilor 207,5 mii lei, asociațiilor părinților – 93,7 mii lei. Din componenta raionului au fost repartizate pentru școli 1153 mii lei, grădinițe – 110 mii lei . Din proiecte au fost valorificate 21,3 mln lei, și din alte surse 1756 mii lei.

Pentru asigurarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ s-au alocat mijloace financiare din componenta raională a transferurilor categoriale în suma de 4366,7 mii lei - pentru procurarea utilajelor 2489,1 mii lei, pentru procurarea inventarului de producere şi gospodaresc în suma de 1294,7 lei, pentru procurarea panourilor şi meselor pentru cantine în suma de 5829 mii lei.

În anul 2017 la tabara de odihnă „VULTURAŞ” au fost realizate reparaţii la cantină în sumă de 287,1 mii lei şi s-a construit un grup sanitar (duş, depozit şi spălătorie) în sumă de  350 mii lei. În perioada estivală s-au odihnit 1250 elevi în 5 ture (3 ture din raionul Rîşcani şi 2 ture din raionul Briceni)

Obiective pentru anul 2018

 • Diversificarea formelor, metodelor de informare, mediatizate a tuturor actanților educaționali cu privire la prevederile cadrului legal în domeniul educației;
 • Promovarea unui management democratic orientat spre schimbare prin implementarea standardelor de calitate în toate domeniile școlare, formarea continuă a cadrelor didactice, asigurarea transparenței decizionale, monitorizarea școlarizării și organizării alimentației elevilor.
 • Mobilizarea și conlucrarea tuturor resurselor disponibile din comunitate în vederea eficientizării procesului de identificare și soluționare a necesităților și problemelor cu care se confruntă școala, părinții, elevii cu CES.
 • Modernizarea condițiilor de desfășurare a procesului educațional în instituțiile de educație timpurie prin adaptarea mediului fizic și psihologic la cerințele individuale ale copiilor.
 • Asigurarea unui sistem educațional calitativ, funcțional prin estimarea, planificarea, gestionarea resurselor bugetare și extrabugetare pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale din instituțiile preuniversitare și preșcolare, asigurării cu tehnologii informaționale.
 • Orientarea școlii spre  cerințele comunității/societății și pieței prin modernizarea instituțiilor de învățământ, valorificarea parteneriatului efectiv în vederea implementării proiectelor educaționale și de menire socială.

Medicina

În raion activitățile în domeniul ocrotirii sănătății se efectuează prin intermediul IMSP ”Spitalul Raional Rîșcani”,  9 Centre de sănătate, 13 oficii ale medicilor de familie și 25 de oficii de sănătate. La fel activează 19 farmacii.

Actualmente circa 70% din populația raionului se bucură de servciile asigurate, conform poliței medicale.

Pe parcursul anului 2017 durata medie de spitalizare a bolnavului a fost de 6,8 zile, fiind oferită asistență medicală spitalicească pentru 7550 pacienți. Din implementarea proiectului investițional din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale intitulat ”Dotarea și renovarea secției fizioterapie în cadrul îngrijirilor cronice și reabilitare” în mărime de 324  mii lei s-au procurat 16 aparate. Din sursele preconizate de la CR Rîșcani au fost procurate aparate, dispozitive și inventar medical în suma de 305 mii lei și un generator electric în sumă de 348 mii lei.

În baza proiectului indicat mai sus pentru secția fizioterapie au fost confecționate și instalate glasvanduri din masă plastică în suma de 197 mii lei. În anul 2018 se prevede:

 • Efectuarea reparației capitale a acoperișurilor la laboratorul clinic și farmacia  spitalicească.
 • Reparația parțială a secției pediatrie.
 • Procurarea inventarului medical

Întru ajutarea bolnavilor cu incapacități de deplasare la centrul raional din inițiativa președintelui raionului s-au organizat 19 deplasări în centrele de sănătate și oficiile medicilor de familiie care au cuprins 30 de localități. Au fost examinați 762 de bolnavi. Au fost antrenați 8 medici de diverse domenii și specialități.

Ca impact a fost indentificat  un număr de pacienți cu maladii tardive-oncologice, fizio-pulmologice, patologii oftalmologice, chirurgicale, endocrinologice, și altele. Toate maladiile depistate la bolnavi în perioada de referință au fost examinate și investigate la nivel de raion și republican.

IMPS CS Rîșcani de comun acord cu toate centrele de sănătate autonome participă activ la realizarea programelor naționale de ameliorare a sănătății populației. Medicii de familie din raion în anul 2017 au efectuat 177 423 vizite.

Numărul de vizite la 1 locuitor a scăzut de la 3,1 la 2,9. În AMP din raion activează 37 medici de familie 124 de asistente ale medicului de familie. Din 46 edificii – 12 sunt clădiri tip , restul sunt adaptate. Toate necesită reparații curente, iar 7 reparații capitale. În anul 2017 s-au făcut reparații la OMF Pîrjota, Borosenii Noi, OS Pociumbăuți. Au fost instalate cazane noi pentru încălzire autonomă la OMF Pîrjota, Horodiște , Borosenii Noi. Pentru anul 2018 s-a preconizat:

 • Reparația capitală a acoperișului la OMF Răcăria și Borosenii Noi.
 • Schimbarea Tîmplăriei OMF Horodiște, Malinovscoe, Răcăria, OS Mălăiești
 • Reparația capitală a cazangeriei și sistemei de încălzire la CS Rîșcani.
 • Procurarea 8 aparate EC portative pentru CS Rîșcani, Recea, Vasileuți, Văratic, Costești, Zăicani, Malinovscoe, Sturzeni.

Asistența socială

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei a realizat audiența a 1550 de cetățeni în diferite probleme. Au fost examinate și oferit răspuns la 148 de solicitări și la  49 de petiții.

Comisia raională pentru protecția copilului și persoanelor adulte și cu disabilități a realizat 24 de ședințe.

 • Au fost repartizate  20 de cărucioare și încălțăminte ortopedică pentru  96 de persoane.
 • Au fost stabilite 20 tutele/caratele, a fost asigurată reprezentarea intereselor copiilor în instanța de judecată în 219 cazuri.

Pentru perioada anului s-a achitat:

 • Ajutor material – 2696 beneficiari în sumă de 2162 mii lei.
 • Ajutor social – 9645 beneficiari în suma de 6945 mii lei.
 • Ajutor pentru perioada rece a anului – 17536 beneficiari în suma de 5578 mii lei.
 • De compensația pentru transport au beneficiat 2981 persoane în suma de 1522 mii lei.

În anul 2017 în centrul ”Renaștere” s-au prestat servicii pentru 416 beneficiari. A fost renovat blocul alimentar și s-au efectuat lucrări de reparație la blocul 2 în suma de 598 mii lei. S-a procurat utilaj în suma de 147 mii lei. Pentru soluționarea problemelor sociale ale vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități a fost instituit un nou Centru multifuncțional în s. Corlăteni.

 

Inspectoratul de poliție

Pe parcursul anului 2017 activitatea IP Rîșcani a fost concentrată asupra organizării și implementării sarcinilor înaintate de către conducerea țării. Realizarea obiectivelor trasate în cadrul programului de dezvoltare strategică al poliției pentru anul 2016 - 2020. Programele de activitate ale Guvernului RM.

Analiza dinamicii criminalității denotă că nivelul infracțional înregistrat pe parcursul anului 2017 este în descreștere cu 25,75% (cu 155 de infracțiuni mai puțin ca în anul precedent). În această perioadă fiind comise 447 infracțiuni .

La compartimentul crime excepțional de grave se observă o descreștere cu 66,7%. La compartimentul deosebit de grave s-au înregistrat 3 crime, procentul fiind de 66,7%. Nefinisată rămâne una. La compartimentul infracțiuni grave s-au înregistrat 59 de infracțiuni în anul 2017, comparativ cu anul 2016 - 98. Ponderea fiind de 39,8%.

La compartimentul acțiuni de combatere a narcomaniei și narcobusinessului de către IP Rîșcani au fost obținute rezultate satisfăcătoare unde în perioada de raport au fost înregistrate – 24 de infracțiuni, 23 fiind finializte și transmise procuraturii. La compartimentul asigurare și sistematizare a circulației rutiere în anul 2017 s-au înregistrat 24 accidente rutiere. Astfel, ținând cont de cele relatate, în scopul combaterii consecvente a criminalității , asigurării ordinii de drept, neadmiterea încălcării și a altor delicte în teritoriul deservit, IP Rîșcani va întreprinde măsurile cuvenite întru redresarea situației la capitolul combaterea criminalității din teritoriul raionului.

Cultură

Conform prevederilor Strategiei de dezvoltare a raionului Rîșcani pentru anii 2016-2020 instituțiile din domeniu s-au conformat la planul de măsuri prevăzute în domeniul culturii. În instituțiile de învățământ artistic din raion se instruiesc 451 copii. Pe parcursul anului 2017 pentru reparația acestor instituții s-au alocat 498,8 mii lei, la procurarea costumelor – 79,7 mii lei, la procurarea instrumentelor muzicale 63,6 mii lei, la achiziționarea tehnicii de calcul – 32 mii lei.

Pe parcursul anului 2017 în raion au activat 45 de biblioteci publice. Fondul de cărți constituie o colecție de 334 mii cărți și au deservit 18673 utilizatori. Se încălzesc în perioada rece a anului 35 de biblioteci. Pe parcursul anului 2017 au fost alocate 27 mii lei pentru reparațiile curente ale bibliotecilor și 150 mii lei au fost alocate pentru reparația capitală a bibliotecii din s.Zăicani.

Din cele 45 de biblioteci din raion, 30 au câștigat proiectul Novateca. Bibliotecile raionului s-au inclus într-o serie de proiecte și au beneficiat de investiții în mărime de 300 mii lei. Raionul deține 43 Case de cultură. În ele activează 18 colective cu titlu model și au prezentat peste 187 de concerte. S-au desfășurat activități de nivel raional și național cum ar fi:

 • Festivalul Covorului Național din s.Mihăileni.
 • Festivalul Comunitar ”Un popas pescăresc la margine de sat” s.Pîrjota.
 • Dezvelirea bustului boierului Gheorghe Rîșcanu.
 • Festivalul persoanelor vârstei de aur, s. Șaptebani, Tabăra Vulturaș
 • Festivalul Tradițiilor de iarnă or.Rîșcani

La fel s-au organizat și alte activități de nivel raional.

În raion activează muzeul instorico-etnografic Rîșcani cu cele 2 filiale- Muzeul ținutului natal Pîrjota și muzeul literar  Liviu Damian din s.Corlăteni.

Raionul Rîșcani deține în patrimoniul său peste  o sută de monumente istorice, dintre care 17 de importanță națională. În 2017 a fost oficiată ceremonia de deschidere a monumentului boierului Gheorghe Rîșcanu- Derojinschi. Orice activitate culturală de nivel local, raional și național constituie un aport substanțial la păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, cât și un sprijin important în educația tinerei generații.

 

Stimați consilieri!

În concluzie putem spune că serviciile, direcțiile, secțiile și instituțiile din subordinea Consiliului Raional Rîșcani pe parcursul anului 2017  au depus eforturi considerabile pentru a soluționa problemele existente, cu toate că o parte au mai rămas pe agenda conducătorilor instituțiilor.

În colaborare cu serviciile desconcentrate din teritoriu, tinde să asigure prestarea serviciilor la cel mai înal nivel și prin aceasta să fim mai aproape de cetățeni, răspunzând și soluționând nevoile lor. Între omul de rând și administrație nu trebuie să fie bariere, ci transparență, onestitate și profesionalism. Succesele Consiliului raional, a structurilor și subdiviziunior lui, atingerea scopurilor și obiectivelor trasate sunt posibile doar cu aportul și contribuția personală a fiecăruia.

Mulțumesc vicepreședinților, secretarului consiliului, șefilor de direcții, secții și servicii, tuturor angajaților din aparatul președintelui, subdiviziunilor consiliului raional, serviciilor desconcentrate, descentralizate, consilierilor raionali, administrației publice de nivel I , dar și fiecărui colaborator în parte pentru efortul și munca de zi cu zi.

 

Secretar al Consiliului raional                                                       R.POSTOLACHI

Alte documente
» Raportul pentru perioada anului 2019, privind implementarea planului local anticorupţie al Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020 23.07.2020
» Raport cu privire la dezvoltarea socio-economică a raionului în anul 2019 și aprobarea planului de acțiuni pentru 2020 din Strategia de dezvoltare a raionului Rîșcani pentru perioada 2016-2020 12.05.2020
» Executarea bugetului raional pentru anul 2019 12.05.2020
» PLANUL DE ACȚIUNI CONFORM DIRECȚIILOR STRATEGICE PENTRU ANUL 2020 12.05.2020
» Declarația de răspundere managerială 24.03.2020
» Raportul pentru perioada I simestru anul 2019, privind implementare planului local anticorupţie al Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020 18.07.2019
» REGULAMENTUL Aparatului Preşedintelui Raionului Rîșcani 26.03.2019
» Planul de acțiuni conform direcțiilor strategice pentru perioada 2019 20.03.2019
» RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL 01.03.2019
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÂŞCANI Componenta Apă și Canalizare ( 2018-2025) 04.02.2019
» CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ a angajatului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Rîșcani 07.06.2018
» CODUL DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI 04.06.2018
» Rapoartele privind executarea bugetului anual pentru anul 2017 14.03.2018
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012

Rezultate 1 - 20 din 21
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1826
Vizitatori ieri: 330
Vizitatori azi: 13
Online: 10