La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

Rapoartele privind executarea bugetului anual
Publicat: Miercuri, 05 aprilie 2017

                                                             

Raport

cu privirela dezvoltareasocio-economicaîn anul 2016 și realizarea planului de acțiuni din Strategia de dezvoltare a raionului în anul 2016-2020

 

Stimați consilieri!

În anul 2016 atât economia Republicii Moldova, cât şi economia raionului a fost influenţată de un  şir de factori, precum: restricţiile comerciale impuse de Federaţia Rusă, criza din Ucraina, problemele din sectorul bancar, micşorarea sumelor transferate de remitenţi etc.

Pe parcursul anului 2016 activitatea Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor subordonate în conlucrare cu organele centrale, cu administraţia publică locală de nivelul 1 şi cu serviciile de stat desconcentrate în teritoriu, a fost orientată spre îndeplinirea Programului Guvernului Republicii Moldova, a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani pentru anii 2016-2020, spre executarea Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova şi a deciziilor Consiliului Raional.

Anul 2016 a fost un an cu dificultăţi în economia autohtonă. Atenuarea uşoară a crizei mondiale nu a atras revigoarea economică a Moldovei într-o măsură care să antreneze o evoluţie semnificativă a condiţiilor economico-sociale şi la nivelul comunităţilor locale.

Traiul decent al fiecărui cetăţean depinde de energia şi munca depusă de conducere, dar şi de fiecare în parte, de unitatea manifestată în acțiuni şi responsabilitate, de intenţia şi efortul depus pentru a face cât mai multe lucrări folositoare.

Doar în aşa mod vom face faţă tuturor greutăţilor, vom rezolva cele mai dificile probleme, vom construi o societate modernă, liberă şi prosperă, vom fi aproape de cetăţeni şi problemele lor.

Tot ce am realizat în anul 2016 va fi un suport real pentru noi proiecte şi activităţi de viitor. Am încercat să privim mai larg, să realizăm nu numai proiecte cu rezultat imediat, dar şi proiecte ce vor avea un impact durabil. Mai mult ca atât raionul se dezvoltă programat şi nu haotic, toate acţiunile întreprinse în această perioadă au vizat realizarea activităţilor din Politicile de Dezvoltare.

Obiectivele trasate au fost:

-          Administrarea eficientă, dezvoltarea industrială, agricolă şi comercială.

-          Executarea bugetului raionului la capitolele venituri şi cheltuieli, valorificarea investiţiilor capitale de stat, locale şi cele din granturi.

-          Atragerea investiţiilor în economie, sfera socială şi alte domenii.

-          Modernizarea domeniilor: educaţie, cultură, artă şi sport.

-          Acordarea serviciilor de calitate în sănătate şi asistenţă socială.

-          Menţinerea ordinii publice, situaţiei ecologice şi epidemiologice.

     Mă voi strădui foarte succint să vă informez în ce măsură am reuşit să atingem îndeplinirea acestor obiective.

Mai întîi ce reprezinta la 01.01.2016 raionul Rîşcani. Suprafaţa totală a raionului constituie 93,603 mii ha, inclusiv terenuri agricole 76,4 mii ha, terenuri arabile 58,4 mii ha, livezi 3,8 mii ha, vii 0,4 mii ha, nucari 678,8 ha, păduri 6,37 mii ha, suprafeţe acvatice 4,2 mii ha, alte terenuri 0,9 mii ha.

Populaţia raionului la 01.01.2016 constituia 67,9 mii.

Ponderea populaţiei rurale constituia 78% şi urbane 22%.

În raion activau 6586 agenţi economici.

Potenţialul economic al raionului constituia în jur de 1,4 miliarde lei.

Ponderea ramurii agricole constituia 74%, industrie - 7,5 %.

          Stimaţi consilieri! Ca şef al administraţiei publice raionale, preşedintele raionului Rîşcani răspunde de buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din aparatul preşedintelui, precum şi a serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate, reprezintă raionul în relaţii cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi parteneri din străinătate.

În anul 2016, Consiliul Raional ca autoritate deliberativă s-a întrunit, la iniţiativa preşedintelui, în 4 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. Pentru cele 8 şedinţe ale Consiliului Raional au fost elaborate 123 de proiecte de decizie şi în rezultat au fost adoptate 117 decizii.

În vederea executării atribuţiilor cu care este investit, preşedintele raionului în anul 2016 a emis 308 dispoziţii de bază, 205 dispoziţii de personal. La secretariat au parvenit 1349 scrisori și au fost expediate spre alte instituții 823 de diverse materiale.

În perioada anului 2016 au fost examinate 108 petiţii adresate Preşedintelui raionului Rîşcani.

Analiza conţinutului adresărilor cetăţenilor denotă diversitatea tematicii problemelor abordate, fiind menţionate problemele stringente ce reflectă situaţia social economică din raion.

La examinarea petiţiilor se atrage o deosebită atenţie la calitatea răspunsurilor. Examinarea se efectuează de către specialiştii din domeniu, persoane competente cu ieşire în teritoriu. Se prezintă răspunsuri argumentate cu propuneri concrete de soluţionare, referindu-se la legislaţia în vigoare conform subiectelor abordate.

Cât priveşte audienţa cetăţenilor, conform dispoziţiei nr.27  din 12.01.2009 „ Cu  privire la organizarea audienţei” primirea cetăţenilor se organizează în zilele de luni, marţi şi joi între orele 08:00 – 13:00.

Evidenţa audienţei cetăţenilor, a problemelor abordate sunt înregistrate în registru pentru audienţa cetăţenilor. Pe parcursul anului 2016 au fost primiţi în audienţă de către Preşedintele raionului 150 de cetăţeni.

Onorată asistenţă! În sectorul industrial al raionului activează 29 de întreprinderi industriale. Volumul producţiei industriale în preţuri curente în anul 2016 a constituit 226.4 mln lei şi a marcat o creştere de 11,6% în comparaţie cu anul precedent. Producţia lactată a înregistrat o creştere de 1,6%  comparativ cu anul  precedent, iar producţia de brânzeturi şi caşcaval s-a majorat cu 4,9%, în special menționăm SA Lactis. Producerea  pietrişului şi prundişului a crescut cu 19,9 %. Producerea pâinii şi a produselor  de panificaţie  a scăzut cu 1,8%. Semnificativ s-a majorat producţia panourilor pentru parchet   de 2,6 ori faţă de perioada anului 2015, cea de lăzi 80,8%, şi cea de ferestre, uşi, vitralii din PVC cu 38,8%, indici majorați a obținut la acest capitol ARGON-SIGMA SA.

Sectorul industrial al economiei raionului este determinat preponderent  de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora  în ianuarie-decembrie 2016 le-a revenit 87,0% din volumul total al producţiei. Productivitatea muncii a crescut cu 6,1%.

Analiza efectuată ne permite să constatăm că, deși atestăm un  mediu nefavorabil și pe parcursul anului 2016 au fost multe probleme cu care s-a confruntat industria  în  condiţiile crizei economice, întreprinderile în domeniul dat au avut un regim stabil de funcţionare,  au fost păstrate locurile de muncă şi au fost căutate noi pieţe de desfacere a producţiei.

Se preconizează şi pe viitor acordarea atenţiei sporite dezvoltării industriei şi mai ales a industriei prelucrătoare. Este necesar de atras investiţii întru susţinerea şi extinderea acestei ramuri în raion, acordând o deosebită atenţie asigurării competivităţii producţiei.

Din realitatea zilei constatăm că raionul Rîşcani se caracterizează printr-un nivel scăzut de dezvoltare a industriei. Cauzele subdezvoltării sectorului industrial în raion sunt similare celor din întreaga ţară, însă ceea ce împiedică cel mai mult dezvoltarea industriei din teritoriu, ţine de infrastructura industrială slab dezvoltată, lipsa strategiei de promovare a produselor locale pe pieţele interne şi externe, neasigurarea calităţii produselor şi lipsa tehnologiilor moderne.

În structura serviciilor contra plată prestate populaţiei, ponderea cea mai mare  revine serviciilor comunale şi de telecomunicaţii, transporturilor de pasageri, de sănătate. La momentul actual în raion funcţionează 31 centrale telefonice cu o capacitate de 38731 unităţi.

 Populaţia raionului este deservită de către 37 oficii poştale, care  în anul 2016 au acordat servicii populaţiei în suma de 5 mln 590 mii lei.

Volumul vânzărilor de mărfuri în anul 2016 a alcătuit 390 mln lei, ceea ce a crescut cu 3,0%.

În ianuarie- decembrie 2016 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia raionului a constituit 3763,4 lei şi a crescut cu 14,1% faţă de precedentul 2015.

În industrie salariul mediu a alcătuit 4019,7 lei şi a crescut cu 5,8%, în agricultură 3667,1 lei – 20,3%, în învățământ 3661,6 lei, în alte sfere a economiei salariul mediu a constituit 3554,2% şi a crescut cu 22,5%.

Pensia medie lunară în anul 2016 a constituit 1225,55 lei, fiind în creştere cu 9% faţă de anul precedent. La evidenţa Direcţiei Generale Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rîşcani se află 18216 beneficiari de pensii, alocaţii şi indemnizaţii.

            În anul  2016 numărul celor născuţi a alcătuit 579 persoane. Numărul celor decedaţi 975 persoane.

Această criză demografică va continua, dacă nu  vom întreprinde măsuri zi de zi, pas cu pas, pentru a deschide noi perspective de viaţă, pentru ocuparea cetăţenilor aici, acasă cu garanţii sociale şi perspective clare în viitor. Se impun de la sine întreprinderea unor măsuri în complexitate pentru dezvoltarea pieţii muncii, ce ar contribui la îmbunătăţirea situaţiei demografice.

În anul de referinţă, conform datelor parvenite din teritoriu, s-a reuşit să fie plasaţi în cîmpul muncii 325 persoane. La evidenţa la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Rîşcani, în căutarea unui loc de muncă s-au aflat 1167 persoane.

Au beneficiat de ajutor de şomaj 91 persoane. Mărimea medie a  ajutorului de şomaj a constituit 1200 lei.

Stimaţi consilieri! Un segment important în economia raionului este sectorul agrar. Volumul global al producţiei agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente a constituit 806 mln lei şi a crescut comparativ cu anul 2015 cu 11 %.

Pe perioada anului 2016 conducerea raionului, secţia agricultură şi alimentaţie, ca organ de specialitate, şi-au axat acţiunile spre conlucrarea cu agenţii economici cu diferite forme de proprietate, crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea agenţilor economici din sectorul agrar şi industriei prelucrătoare, respectarea asolamentului de către agricultorii raionului pentru  stabilizarea situaţiei economice a gospodăriilor agricole şi menţinerea unui sistem durabil în agricultură pentru obţinerea unei producţii competitive.

Terenurile agricole din raion sunt gestionate de diverse forme organizatorico-juridice, care au fost fondate pe parcursul anilor precedenţi  şi acum sunt bine formate.

Pe parcursul anului 2016  am avut mai multe calamităţi naturale începând cu  temperaturile scazute de -4-6 Co , care au avut loc pe data de 26.04.2016. În teritoriul raionului Rîşcani au avut de suferit culturile de cîmp pe o suprafaţa de 565 ha şi plantaţiile multianuale pe o suprafaţa de 815 ha, în primăriile: Rîşcani, Hiliuţi, Horodişte, Zăicani, Şaptebani, Sturzeni, Costeşti, Văratic, Duruitoarea Nouă, Vasileuţi, Nihoreni, Răcăria, Gălăşeni. După îngheţuri a urmat ploaia torenţială cu grindină din 03 iulie în urma căreia au fost afectate 976 ha de culturi de cămp în primăriile Horodişte, Pociumbeni, Pociumbăuţi, Sturzeni. Toate aceste calamităţi naturale au adus la micşorarea roadei planificate şi micşorarea venitului agenţilor economici. Unii agenţi economici mici din sectorul horticol care nu au alte culturi au rămas numai cu cheltuieli şi datorii la stat.

Pentru susținerea agenților economici în regim de urgenţă au fost convocate şedinţe ale comisiei pentru Situaţii Excepţionale în comun cu colaboratorii Secției Agricultură și Alimentație, cu ieşirea în teritoriu pentru a verifica suprafeţele afectate și întocmirea actelor respective care au fost prezentate Ministerului Agriculturii și Alimentației al RM, pentru compensarea parțială a pagubelor de către Stat.

De asemenea în perioada recoltării cerealierelor de I grupă au fost formate comisii din membrii Secțiilor Stării Excepționale și Agricultură și Alimentație care au verificat în teritoriu  respectarea regulilor împotriva incendiilor şi securitatea muncii.

La recoltarea culturilor de grupa II am avut precipitaţii abundente şi de lungă durată care au împiedicat recoltarea la timp şi au cauzat pierderi la aşa culturi ca soia, sfecla de zahăr şi porumb.

Cu toate aceste piedici cauzate de condițiile meteorologice, agricultorii din raion au obţinut următorii indici la culturile de bază:

Grâu - de pe suprafaţa de 11336 ha s-au recoltat 37605 tone, cu roada medie de 3,32 t/ha.

Orz - de pe suprafaţa de 2316 ha s-au recoltat 7938 tone, cu roada medie de 3,43 t/ha.

Rapiţă - de pe suprafaţa  de 1310 ha s-au recoltat 2843 tone, cu roada medie de 2,17 t/ha.

Porumb pentru boabe - de pe suprafaţa de 9120 ha s-au recoltat 28637 tone, cu roada medie de 3,14 t/ha.

Floarea soarelui - de pe suprafaţa de 14072 ha s-au recoltat 24713 tone cu roada medie de 1,76 t/ha.

Soia - de pe suprafaţa de 5822 ha s-au recoltat 6138 tone, cu roada medie de 1,08 t/ha.

Sfecla de zahăr - de pe suprafaţa de 2022 ha s-au recoltat 59 305 tone, cu roada medie de 29,33 t/ha.

Cel mai mult au avut de suferit de pe urma secetei pe parcursul anului şi ploilor abundente la recoltare aşa culturi ca porumbul, soia şi sfecla de zahăr.

În pofida calamităţilor naturale din 2016, datorită muncii tuturor conducătorilor, specialiştilor, mecanizatorilor şi datorită folosirii tehnologiilor şi utilajelor agricole moderne, datorită materialului semincer de calitate, efectuării lucrărilor tehnologice la timp şi calitativ, raionul Rîşcani  a obţinut roade nu mai jos de media pe țară.

       Produsul global în sectorul fitotehnic a constituit 465,5 mln lei.

Au mai fost probleme la semănatul culturilor de toamnă din cauza lipsei de precipitaţii care  a dus la îndelungirea perioadei de semănat şi micşorarea suprafeţelor însămânţate cu  10 % în comparaţie cu anul precedent.

Pentru anul 2017 au fost semănate următoarele suprafeţe:

Grâu de toamnă – 10505 ha,

Orz de toamnă – 1301 ha,

Rapiţă – 2402 ha,

În această ordine de idei pe parcursul anului 2016, deși starea financiară a întreprinderilor a fost mai slabă decât şi-ar fi dorit agricultorii, pe parcursul anului 2016 în raionul Rîşcani, au fost înmatriculate:

1.  Tractoare – 58 unit. Din care: 9 noi (6 de tip Belarus; 3 de alte modele), 49 la mâna  a doua.

2.  Remorci – 21 toate de la mâna a doua.

3.  Utilaj agricol - 50 unit. Din ele : 41 noi (din care 16 din Moldova, 25 străine); 9 - la mînă a doua.

          Pe parcursul anului 2016  agenţii economici din sectorul agrar au depus 141 dosare pentru subvenţionare, cu valoarea investiţiei totale de 101,430,898 lei şi valoarea subvenţiilor solicitate 17,492,032 lei.

        În sectorul zootehnic la moment activează peste 82 de ferme mici şi mijlocii de diferite specii de animale dintre care:

-          35 de ferme de bovine cu un efectiv de animale total la fiecare fermă de la  10 pînă la 211 capete, inclusiv vaci de la 5 până la 100 capete.

-          14 ferme de porcine cu un efectiv total la fiecare fermă de la 30 pînă la 351 capete.

-          28 ferme de ovine cu un efectiv total la fiecare fermă de la 50 pînă la 550 capete.

-          5 ferme de caprine cu un efectiv total la fiecare fermă de la 30 pînă la 140 capete inclusiv animale reproducătoare de la 28 pînă la 110 capete.

-          S.A  “Avicola” Corlateni cu un efectiv de păsări de 227272 capete.

-          Peste 145 prisăci autorizate.

                                Efectivul total de animale constituie:

Bovine – 9538 capete, inclusiv vaci – 5478 capete.

Porcine – 9350 capete, inclusiv femele – 935 capete.

Ovine şi caprine – 16481 capete, inclusiv ovine – 11069 capete.

Cabaline – 1256 capete.

Păsari – 403639 capete.

       O bună parte din aceste ferme sunt gestionate de tineri fermieri, antreprinori, care încearcă să revitalizeze sectorul zootehnic investind în utlaj performant şi tehnologii avansate.

       Pentru perioada iernatului 2016 – 2017 sectorul zootehnic este aprovizionat cu necesarul de nutreţuri fibroase şi suculente. Mai slab este aprovizionarea cu concentrate.

Pe parcursul anului s-a produs:

-          Carne 1885 tone, inclusiv sectorul asociat 282 tone.

-          Lapte 13472 tone, inclusiv sectorul asociat 773 tone.

-          Ouă 64763 mii bucăţi, inclusiv sectorul asociat 47620 mii bucăţi.

    Total în sectorul zootehnic pe anul 2016 s-a produs producţie globală în suma de  171,290 mln lei.

În ultimii ani asistăm la un proces de modernizare a agriculturii atât în ţară, cât şi în teritoriul raionului. Deja agricultura se face nu doar pentru a îndestula cetăţenii cu produse agricole, ci pentru eficienţă, pentru plus profit.

 În această ordine de idei pe parcursul anului precedent Secția Agricultură și Alimentație a organizat ședințe cu agenții economici din agricultură,  procesatorii şi distribuitorii de semințe și preparatelor de uz fitosanitar, tehnică și utilaj agricol, cu reprezentanții serviciilor desconcentrate care au tangență cu agricultura. De asemenea au fost organizate 14 seminare tematice în fitotehnie. Agenții economici au fost mobilizați pentru a participa la 3 emisiuni televizate AGRO-TV. S-au realizat 10 seminare tematice în domeniul zootehniei precum și Conferința Regională cu participarea reprezentanților Direcțiilor Agricultură și Alimentație, producătorilor și procesatorilor de lapte din raioanele Rîșcani, Glodeni, Drochia, Edineț, Fălești.

       Sarcinile de bază în ramura agroindustrială pentru anul 2017

  Atragerea  investiţiilor atâtstrăine, cât şi autohtone pentru dezvoltarea ramurii agroalimentare şi a infrastructurii în spaţiul rural.

    Promovarea politicilor la cultivarea  culturilor agricole cu valoare adaugată.

    Susţinerea producătorilor autohtoni de produse animaliere şi dezvoltarea sectorului zootehnic.

    Atragerea fondurilor europene pentru crearea sistemelor de irigare cu folosirea apei din bazine acvatice şi lacului de acumulare Costeşti-Stînca.

    Acordarea suportului tehnic fermierilor (consultanţă, proiectare, alocare de fonduri europene) pentru construirea de depozite pentru colectarea, condiţionarea şi păstrarea produselor agricole.

    Organizarea vizitelor de studiu a producătorilor agricoli din raion în țările europene, pentru implementarea noilor proiecte în parteneriat cu antreprinorii din țările cu o experiență avansată la creşterea şi procesarea producţiei agricole, implementarea tehnologiilor avansate cu instalarea utilajului performant.

Onorată asistenţă! În dezvoltarea social-economică a raionului un loc important îl ocupă investiţiile capitale. În pofida tuturor greutăţilor financiare în anul de referinţă au fost efectuate un şir de lucrări în domeniul construcţiilor, care au adus la îmbunătăţirea activităţii obiectelor de menire socială în teritoriu.

Cu toate că în anul 2016 am avut parte de un buget auster, totuşi agenţii economici din teritoriu şi instituţiile din subordine au reuşit să investească în ramurile economice şi sociale ale raionului.  Din cadrul tuturor surselor de finanţare au fost efectuate lucrări de construcţii, reparaţii şi modernizare în sumă de 98 mln lei. Peste 1 mln 500 mii lei au fost valorificați în raparațiile capitale ale clădirilor administrative ale consiliului raional ( reparații capitale în interior, scările la RAPO și la blocul central, la Centrul de sănătate Rîșcani, sediul arhivei raionale). Suportul financiar al Consiliului raional pentru implementarea proiectelor investiționale în 2016 constituie circa 2 mln 782 mii lei.

Cu suportul financiar al Fondului Ecologic au fost construite  apeducte şi sisteme de canalizare: extinderea apeductului în satul Alexandreşti cu lungimea de 5 km, extinderea apeductului şi a reţelor de canalizare în satul Petruşeni cu lungimea de 6,5 km, sistemul de aprovizionare cu apă în satul Singureni cu lungimea de 4 km (lucrările sunt îndeplinite 70%), sistemul de apă și canalizare în satul Şaptebani 21 km apeduct şi 2 km reţea de canalizare, sistemul de alimentare cu apă şi canalizare în satul Gălăşeni cu lungimea de 26,5 km, extinderea reţelei de apă în satul Malinovscoe, alimentarea cu apă în satul Borosenii Noi cu lungimea de 9,8 km, construcţia şi reconstrucţia reţelelor de aprovizionare cu apă în satul Vasileuţi.

Din sursele finanţate de GIZ s-au efectuat lucrări de extindere a reţelelor de canalizare în oraşul Costeşti etapa a doua, construcţia staţiei de epurare din oraşul Costeşti.

Un obiectiv important ce ţine de renovarea edificiilor bugetare a constituit implementarea proiectelor de eficienţă energetică. În acest domeniu în anul 2016 au fost valorificate în jur de 19 mln lei în 13 instituții publice:

1.      Liceul teoretic „Dumbrăveanu” Corlăteni – 2066 mii lei

2.      Liceul teoretic „D.Cantemir” – 2500 mii lei

3.      Centrul de sănătate Costeşti – 1570 mii lei

4.      IMSP „Spitalul raional Rîşcani” – 2527 mii lei

5.      Centrul de reabilitare „Renaştere” – 786 mii lei

6.      Iluminarea stradală în s.Corlăteni – 800 mii lei

7.      Casa de cultură s.Corlăteni – 999 mii lei

8.      Gimnaziul „Gh.Rîşcanu” – 2092 mii lei

9.      Grădiniţa nr.10 Rîşcani – 2200 mii lei, (400 mii lei contribuţie)

10.  Gimnaziul Gălăşeni – 2 mln lei

11.  Centrul de Sănătate Publică Rîşcani – 1532 mii lei.

12.  Gimnaziul Aluniș - 500mii lei

13.  Clădirea administrativă (RAPO) – 292 137lei

Iluminarea stradală – prin fondul de eficienţă energetică în s.Corlăteni s-au valorificat 774 mii lei. Din sursele proprii la iluminarea stradală s-au valorificat în jur la 1500 mii lei în satele Vasileuţi, Aluniş, Şaptebani, Gălăşeni, Uşurei, Malinovscoe, Petruşeni şi or.Rîşcani.

Prin intermediul FISM – a fost reparat acoperişul grădiniţei nr.10 din Rîşcani.

În anul 2016 a fost aprobat spre finanţare din FNDR proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole” în sumă de 20 mln lei.

În domeniul producerii şi livrării agentului termic pe bază de biomasă din cadrul programului „Energie şi Biomasă în Republica Moldova” Consiliul raional a iniţiat un PPP (parteneriat public privat) care va fi implementat în 4 instituţii bugetare din raion. La moment a fost elaborat studiu de fezabilitate la cele patru instituţii. Suma proiectului va constitui 2,2 mln lei.

Toate aceste lucrări au fost monitorizate de către specialiștii consiliului raional în domeniu, au fost elaborate caiete de sarcini, devize de cheltuieli, au fost organizate comisii de verifcare a calității lucrărilor și de recepție la diferite etape.

O contribuţie semnificativă la valorificarea investiţiilor capitale a avut-o SA”Drumuri Rîşcani”. În anul 2016 au fost îndeplinite lucrări în sumă de 16381 mii lei inclusiv întreţinerea drumurilor cu finanțare de la  Administraţia de Stat a Drumurilor -  total 11887 mii lei dintre care pe drumurile naţionale 8585 mii lei, pe drumurile locale 3302 mii lei, întreţinerea drumurilor din bugetul local (fondul rutier) 3381 mii lei, îndeplinirea lucrărilor pe contracte directe – 504 mii lei, lucrări de subantrepriză 608 mii lei.

Sarcinile pentru anul 2017 în acest domeniu sunt:

1)       Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în primăriile – Malinovscoe, Borosenii Noi, Singureni, Grinăuţi, Şumna, Vasileuţi, Şaptebani, Petruşeni.

2)      Implementarea proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Rîşcani” în regiunea clusterului „Prut” (28 de localităţi) în sumă de 3,6 mln euro.

3)      Implementarea şi finalizarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice în 9 instituții:

Liceul teoretic „Dumbrăveanu” s.Corlăteni

Liceul teoretic „D.Cantemir” Rîşcani

Centrul de Sănătate Costeşti

IMSP Spitalul raional Rîşcani

Centrul de reabilitare Renaştere

Gimnaziul Gălăşeni

Casa de Cultură s.Corlăteni

Iluminarea stradală s.Corlăteni

Centrul de sănătate publică Rîşcani.

4)      Prin intermediul Băncii Mondiale vor fi îndeplinite lucrări de reparaţie capitală a liceului din or.Costeşti în sumă de 18 mln lei.

5)      Prin intermediul FISM va fi implementat proiectul pentru copii cu dizabilităţi în liceul teoretic „C.Popovici Nihoreni” în sumă de 2 mln lei.

6)      Implementarea PPP în domeniul producerii şi livrării agentului termic pe bază de biomasă în 4 instituţii din raion.

7)      Implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole”.

8)      Reparaţia drumurilor locale finanţate din fondul rutier în sumă de 6,8 mlnlei.

9)      Implicarea APL (nivel I şi II) la atragerea investiţiilor în raion.

Stimaţi consilieri! O mare atenţie în raion se acordă dezvoltării  şi susţinerii micului business. Sectorului antreprenoriatului şi micului business îi revine 89% din numărul total al întreprinderilor. În sfera de activitate a micului business sunt angajaţi 86 % din salariaţi, iar cifra de afaceri a întreprindrilor mici şi mijlocii constituie 70%  din suma totală pe raion şi formează 85% din suma încasărilor în bugetul consolidat.

Întru susţinerea antreprenorilor din raion Consiliul raional a contribuit financiar la participarea agenţilor economici la expoziţia internaţională Fabricat în Moldova (5 agenţi economici). La acest eveniment Consiliul raional Rîşcani a fost decorat cu Medalia de Aur.

Prin intermediul Secţiei Economie  au fost consultaţi şi instruiţi atât agenţi  economici, cât şi persoane fizice în domeniul iniţierii afacerilor şi atragerea investiţiilor în total 3 activități de instruire cu peste 100 de agenți economici instruiți.

La programul pilot de atragere a remitenţelor PARE 1+1  au fost  depuse 4 cereri de finanţare, din  care  două au fost finanţate.

Un suport semnificativ la susţinerea afacerilor a avut-o Asociaţia Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural prin intermediul căreea au fost elaborate 14 planuri de afaceri (PARE 1+1, PNAET, IFAD VI, şi pentru accesarea subvenţiilor).

Întru susţinerea agenţilor economici din raion, referitor la promovarea produselor autohtone Preşedintele raionului a organizat 2 expo-tîrguri cu participarea a 42 agenţi economici din raion şi 9 agenţi din Republică.

Consiliul Raional în anul 2016  a ghidat şi activitatea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, care este la 4 ani de activitate.

Pe parcursul anului  au fost acordate servicii la 887 beneficiari  în domeniul asigurării sociale, asistenţă socială, cadastru, deschiderea locurilor noi de muncă, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor şi altele.

Ca impact al activităţii acestui birou s-a micşorat numărul de petiţii din partea cetăţenilor adresate Preşedintelui raionului.

Onorată asistenţă, activând în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Consiliul raional a întreprins un şir de măsuri dictate de condiţiile şi cerinţele actuale ale economiei naţionale din teritoriu.

Aceste măsuri au fost îndreptate spre majorarea veniturilor la buget, întărirea disciplinei financiare şi contracararea evaziunilor fiscale.

Bugetul consolidat al raionului este format din 28 primării, 25 instituţii de învățământ secundar, subordonate Consiliului raional şi 5 instituţii bugetare ale Consiliului raional  .

În anul 2016 în bugetul consolidat au fost acumulate venituri în sumă de 225,3 mln lei şi constituie 98% faţă de prevederile anului în sumă de 234,3 mln lei. Partea de cheltuieli este executată la nivel de 88,3 la sută în sumă de 219,9 mln lei.

           Datorită rezultatelor obţinute din activitatea agenţilor economici din raion, muncii depuse de către colaboratorii inspectoratului fiscal în conlucrare cu administraţia publică locală de ambele niveluri, bugetul public raional la capitolul venituri în sumă de 160839,4 mii lei a fost îndeplinit la 98,8 %.

 Inclusiv:

-          Buget de stat-99,2%;

-          Buget local – 103,2%;

-          Bugetul asigurărilor sociale – 97,4 %;

-          Fondul asigurărilor de asistenţă medicală – 95,4%.

Planul de venituri a fost îndeplinit după cum urmează:

-          Bugetul de stat s-au încasat 32376, 2 mii lei, fiind realizat la nivel de 99,2%.

-          Bugetul unităţilor administrativ-teritoriale - nivelul îndeplinirii constituie 103,2%, au fost încasaţi 39255,1 mii lei.

-          Bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate 67364 mii lei, fiind executate la nivel de 97,4%.

-          Fondul asigurărilor de asistenţă medicală- nivelul indeplinirii constituie 95,4%, încasându-se 21844,1 mii lei.

     E de menţionat faptul  că suma veniturilor acumulate în anul 2016 a constituit 160839,4 mii lei, ceea  ce este cu 8214,3 mii lei  mai  mare decât în anul 2015.

Suma veniturilor acumulate la BPN a depins în mod direct de nivelul de conformare a contribuabililor şi de eficienţa măsurilor de administrare şi control aplicate de către IFS Rîşcani.

     Executarea integrală a planului stabilit, privind încasarea impozitelor, taxelor şi altor venituri la BPN a fost obiectivul de bază a IFS pe raionul Rîşcani. În acest sens fiind întreprinse un şir de acţiuni privind conformarea binevolă a agenţilor economici, identificarea contribuabililor care activează ilicit şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale. În acest sens au fost intensificate controalele operative în locurile destinate comerţului şi nu numai, din teritoriul raionului, fiind constatate 113 cazuri de activitate ilicită în rezultatul verificărilor în 36 cazuri contribuabilii s-au conformat.

     Restanţa istorică la BPN la începutul anului constituia 6821,8 mii lei, iar la finele anului 4216,1  mii lei, micşorându-se cu 2605,7 mii lei, ceea ce constituie o reducere de 38,2 %.

    Sumele calculate pentru anul 2016 la impozitele pe proprietate a persoanelor fizice constituie 2396,3 mii lei, fiind încasate din suma calculată 2339,7 mii lei, s-au 97,6 %.

    15 primării din 28 au înregistrat încasări la toate capitolele în marimea de 100%: Şaptebani, Singureni, Mihăileni, Petruşeni, Pociumbăuţi, Răcăria, Grinăuţi, Şumna, Duruitoarea Nouă şi Nihoreni, Alexandreşti, Sturzeni, Pîrjota, Pociumbeni, Recea.

    Lista agenţilor economici care au achitat sume considerabile la BPN pentru anul 2016 – SA ,,Lactis’’, SRL ,,Stîncăuţi’’, SRL,, Autoverhtrans’’, II,, Gonţa Gheorghe’’, SA ,,Avicola’’, SA ,,Cariera Şaptebani’’, Nodul Hidroenergetic Costeşti, IS,, Drumuri Rîşcani’’ SA, SRL ,,Cutezătorul Agricol’’. Lista agenţilor economici – restanţieri, care au admis restanţă mai mult decât 50.000 mii  - IS ,,Staţiunea Tehnologică- experimentală Bălţi’’, IM,, Gospodăria Comunală Rîşcani’’, SRL,, Drăgălin Agro’’, SRL”Citofruct”.

     Onorată asistenţă dezvoltarea sistemului economic are impact asupra soluţionării problemelor din domeniul social. Pe parcursul anului în raion au activat 34 instituţii de învățământ preuniversitar, din ele   9 licee, 24 gimnazii, 1 şcoală primară, în care s-au  instruit în total   5804 elevi, 41 grădiniţe de copii şi 2 centre  comunitare în cadrul cărora în total sunt înscrişi 2543 de copii. În anul  2016 în  instituţiile  de învățământ de toate  tipurile  au  fost  încadrate   892  cadre didactice, din ei  3   tineri  specialişti  - cu statut special.

 În ceea ce priveşteînvățământul preşcolar din raion:majoritatea instituţiilor preşcolare au activat în regim continuu. A fost organizată transportarea pentru  copiii  de vărsta preşcolară din localităţile în care nu sunt grădiniţe de copii.

        În vederea asigurării accesului la educaţie de calitate în instituţiile de învățământ din raion elevii sunt transportaţi din 30 localităţi în 17 instituţii de învățământ. Transportarea elevilor se face cu 19 autobuze, toate fiind special destinate pentru transportarea elevilor. Numărul elevilor şi a copiilor transportaţi constituie 825 (41 din grădiniţă). În perspectiva imediată a următorului an şcolar se preconizează reorganizarea a 4 instituţii de învățământ şi transportarea suplimentară a 129 elevi. Reieşind din situaţia respectivă mai sunt necesare  3 microbuze şcolare.

         Pe parcursul  anului  2016  au  fost  întreprinse  un  şir  de  măsuri  în vederea asigurării şcolarizării tuturor elevilor.  În rezultat  s-a obţinut  că pe parcursul  anului copii  neşcolarizaţi  nu  sunt.

        În procesul de alimentaţie organizat în instituţiile de educaţie timpurie sunt antrenaţi 2543 de copii de vîrstă de la 1,5 ani pînă la 7 ani, ceea ce constituie 100%. Este organizată alimentaţia pentru toţi elevii din clasele primare. Alimentarea elevilor claselor V-IX este asigurată pentru 556 elevi (19%), din clasa X-XII se alimentează 75 elevi (22%).

        Rămîne în continuare o problemă  organizarea alimentaţiei  elevilor din  familii socialmente-vulnerabile şi elevilor transportaţi.

       În anul 2016 pentru odihna copiilor au fost planificaţi 1500 mii lei, dintre care 602 mii  lei au fost planificaţi pentru alimentarea copiilor. De odihnă în tabăra „Vulturaş”  Şaptebani au beneficiat  circa 850 copii. O investiţie majoră a fost realizată în 2016 prin reparaţii capitale şi curente în sumă de 932 mii lei la reparaţia bazinului, terenului multifuncţional de sport, construcţia a două noduri sanitare.

     În raion activitatea în domeniul ocrotirii sănătăţii se efectuează prin intermediul IMSP”Spitalul Raional Rîşcani”, Centrul de Sănătate Rîşcani, 9 Centre de Sănătate 13 oficii ale Medicilor de Familii, 25 oficii de sănătate.

     La fel activează 19 farmacii, din care 2 bugetare.

     Pe parcursul anului 2016 durata medie de spitalizare a bolnavului la pat a fost de 7 zile, fiind oferită asistenţa medicală spitalicească pentru 7176 pacienţi.

     Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite cu suportul Guvernului Japoniei s-a implementat proiectul „Kusanone” pentru achiziţionarea „Dispozitivelor medicale” (maşină de anestezie, unitate de radiografie mobilă) în sumă de 1682 mii lei.

     Instituţiile de medicină primară au activat în regim obişnuit fiind asigurate cu minimum necesar de aparataj medical şi de diagnostic.

     Sarcinile pentru 2017:

-          Efectuarea reparaţiei capitale în Secţia de Pediatrie.

-          Finalizarea implementării proiectului tehnic „Termoizolarea faţadei şi lucrărilor de tîmplărie”.

-          Atragerea investigaţiilor pentru restaurarea clădirii cu însemnătate istorică, construită de boierul Rîşcanu.

-          Reparaţia capitală a acoperişului clădirii cu două etaje unde sunt amplasate farmacia şi laboratorul clinic.

-          Reparaţia capitală la clădirile din OS Balanul Nou, OMF Pîrjota.

-          E necesar de achiziţionat 2 automobile pentru deservirea populaţiei la OMF Răcăria şi Pîrjota.

 Pe parcursul anului 2016 lucrătorii sociali din primării, specialiştii şi şefii serviciilor din cadru  Direcţiei Asistență Socială și Protecția Familiei Rîșcani au realizat:

- 1317 monitorizări şi 297 evaluări a lucrului lucrătorilor  sociali şi asistenţilor personali  prin primării.

- au examinat şi expediat răspunsuri la 36 petiții şi 440 de solicitări.

- au fost îndeplinite cereri de ajutor material în număr de  2944 în sumă de 2251 mii lei

- ajutorul social pentru anul 2016 a fost acordat  la 10474 de beneficiari  în sumă de  7767 mii lei. Pentru perioada rece  a anului  a fost acordat ajutor  pentru 18314 beneficiari în sumă de 5839 mii lei.

- a fost achitată compensaţia pentru călătorii în transport urban, suburban şi interurban pentru persoanele cu dizabilităţi şi ale aparatului locomotor în sumă de 1275 mii lei.

- au fost repartizate16-cărucioare, suporturi de mers, corsete, bandaje, subcoate, proteze la mînă, proteze la picioare pentru 80 persoane

- a fost acreditat serviciul Asistenţă Personală de către Consiliul Naţional pentru acreditare şi atestare pentru perioada de 5 ani.

- au fost stabilite 37 tutele/curatele pentru copii şi 14 tutele/curatele pentru persoane adulte . A fost asigurată reprezentarea intereselor copiilor în instanţa de judecată la 33 şedinţe.                         

       În  prezent  reţeaua  Instituţiilor  de Cultură  din  raion  numără  94 unităţi (C/C – 43,  biblioteci  -45,  3- Şcoli de învățământ  artistic ; 1 muzeu  şi 2 filiale.       În raion activează 101 formaţii artistice din ele 18 colective cu titlul „model”.

 În anul  2016  Secția raională Cultură Rîșcani în colaborare cu APL , DRÎTS  a organizat  47  de acțiuni culturale de nivel raional :

Festivaluri  raionale - 6;

Festival –concurs -2

Concursuri raionale -6

Activități culturale la date remarcabile -24;

Colectivele au participat la diverse activităţi  naționale  și internaționale.  

    În anul 2016 în raionul Rîşcani  au activat  45 de biblioteci publicedintre care 30 biblioteci au implementat proiectul ,,Novateca,, asigurând dotarea bibliotecilor publice cu echipament modern.  În rezultat aceste 30 biblioteci au beneficiat de 107 calculatoare conectate la internet și tehnologii moderne   în sumă de  1,2 mln lei. 

   Colecţia bibliotecilor publice constituie 334141 mii exemplare de cărţi dintre care în limba română 164182 mii exemplare de cărţi.

    O problemă nesoluţionată în activitatea culturală rămâne baza tehnico materială a Caselor şi Căminelor de Cultură; lipsa tinerilor specialişti în acest domeniu. Puţini antreprenori doresc să investească în turism.

Stimaţi consilieri! Siguranţa şi încrederea  cetăţeanului în ziua de azi şi cea de mâine, depinde foarte mult de nivelul menţinerii climatului de ordin şi de drept în raion.

În acest context rezultatele prezentate atestă faptul, că activitatea consiliilor locale, cât şi a poliţiei raionale şi a subdiviziunilor ei s-a axat pe îndeplinirea strictă a angajamentelor asumate în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii în localităţile din raion.

Cu toate acestea, pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate pe teritoriul raionului 602 infracţiuni,ceea ce e cu 34,4% mai mult în comparaţie cu anul precedent, cea mai complicată este situația referitor la crumele mai puțin grave - furturi, huliganisme.

Pe parcursul anului 2016 în raion au fost înregistrate 29 cazuri de accidente rutiere, în rezultatul cărora au decedat 9 persoane, iar 39 persoane au fost cu diferite leziuni corporale, Acești indici sunt în creștere față de anul 2015.

O atenţie deosebită a fost atrasă practicii administrative, a profilaxiei generale de combatere a criminalităţii.

În concluzieputem spune că serviciile , secţiile , direcţiile şi instituţiile din subordinea Consiliului Raional Rîşcani pe parcursul anului 2016 au depus eforturi considerabile pentru a soluţiona problemele existente, cu toate că o parte au mai rămas pe agenda conducătorilor instituţiilor.

Trebuie să asigurăm prestarea serviciilor la cel mai înalt nivel şi prin aceasta să fim mai aproape de cetăţeni, caci anume aceasta aşteaptă ei. Între omul de rînd şi administraţie nu trebuie să fie o prăpastie , dar loc de mînă întinsă.

Succesele  Consilului raional Rîşcani, a structurilor şi subdiviziunilor lui, atingerea scopurilor şi obiectivelor trasate sunt posibile doar cu aportul şi contribuţia personală a fiecăruia.

Vreau să mulţumescvicepreşedinţilor, şefilor de direcţii, secţii şi servicii, tuturor angajaţilor din aparatul preşedintelui, subdiviziunilor consiliului raional, serviciilor desconcentrate şi descentralizate, consilierilor raionali, administraţiei publice de nivelul I, dar şi fiecărui colaborator în parte pentru efortul şi munca depusă zi de zi . Preşedintele raionului este persoana care administrează un raion întreg, are multe atribuţii dar şi responsabilităţi. Nici într-un caz nu poate să reuşească  de unul singur, doar atunci cînd are o echipă adevărată şi este susţinut la bine, dar şi în cele mai dificile situaţii, proiectele pot deveni realitate. 

Proiectele pentru anul 2017, de fapt, în mare parte, sunt o continuare a acțiunilor din 2016. În planul de acțiuni, propus spre aporbare, se reflectă direcțiile strategiei raionului, dar și oportunitățile identificate pe parcurs. Cele proiectate trebuie să fie susținute de consiliul raional și numaidecât  se vor depune eforturi la maximum de resonsabilii direcți pentru realizare.

 

Secretar al  Consiliului raional                                        R.Postolachi

Alte documente
» Raportul pentru perioada anului 2019, privind implementarea planului local anticorupţie al Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020 23.07.2020
» Raport cu privire la dezvoltarea socio-economică a raionului în anul 2019 și aprobarea planului de acțiuni pentru 2020 din Strategia de dezvoltare a raionului Rîșcani pentru perioada 2016-2020 12.05.2020
» Executarea bugetului raional pentru anul 2019 12.05.2020
» PLANUL DE ACȚIUNI CONFORM DIRECȚIILOR STRATEGICE PENTRU ANUL 2020 12.05.2020
» Declarația de răspundere managerială 24.03.2020
» Raportul pentru perioada I simestru anul 2019, privind implementare planului local anticorupţie al Consiliului raional Rîșcani pentru anii 2018-2020 18.07.2019
» REGULAMENTUL Aparatului Preşedintelui Raionului Rîșcani 26.03.2019
» Planul de acțiuni conform direcțiilor strategice pentru perioada 2019 20.03.2019
» RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL 01.03.2019
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÂŞCANI Componenta Apă și Canalizare ( 2018-2025) 04.02.2019
» CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ a angajatului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Rîșcani 07.06.2018
» CODUL DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI 04.06.2018
» Rapoartele privind executarea bugetului anual pentru anul 2017 14.03.2018
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012

Rezultate 1 - 20 din 21
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” 100 de movile 100 de movile

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1857
Vizitatori ieri: 330
Vizitatori azi: 44
Online: 4