» Arhiva Sondaje Online
Pașaportul raionului

P A Ş A P O R T U L

unităţii administrativ – teritoriale raionul Rîşcani

1. Geografia şi organizarea administrativ – teritorială

Raionul Rîşcani este situat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova. La Nord raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi municipiul Bălţi, la Sud cu raionul Glodeni, la Vest – cu România.

Teritoriul raionului are o suprafaţă de 936,03 km2 şi este reliefat  prin dealuri şi cîmpii.

Altitudinile reliefului variază între 280 m (Pociumbeni) şi 115 m (Corlăteni).

Clima raionului este temperat – continentală, influenţată de masele de aer atlantice din Vest, mediteraniene Sud – Vest şi continental – excesive din Nord – Est.

Temperatura medie anuală a aerului constituie 8,6 – 10,3 °C.

Cantitatea anuală de precipitaţii constituie circa 618 mm/m2.

Apele raionului fac parte din bazinul Mării Negre. Pe teritoriul raionului curge rîul Prut, rîuleţele Reut, Cihur, Copăceanca, Racoveţ, Pamerniţa, Camencuţa. În lunca rîului Prut în 1978 a fost finalizată construcţia şi dată în exploatare staţia hidro – electrică „Costeşti – Stînca” cu capacitatea de 32 MGV. În afară de aceasta raionul dispune de terenuri subacvatice, care constituie 4007,58 ha, inclusiv: iazuri – 3784,81 ha, rîuri şi lacuri – 222,77 ha.

Pădurile raionului ocupă o suprafaţă de 4,5 mii ha. Ele sînt predominate de speciile de stejar, arţar, fag, ulm, carpen.

Fauna raionului este reprezentată prin diferite specii. Pădurile sînt populate de mistreţi, bursuci, căprioare, diferite păsări şi rozătoare. Fauna acvatică este reprezentată prin specii de somn, crap, plătică, caras, molitru, şaran, ştiucă ş.a.

Principala bogăţie naturală este solul, reprezentat prin diferite tipuri de ciornoziom. Alte resurse naturale, care se găsesc pe teritoriul raionului sînt materialele de construcţii: calcar, argilă, prundiş. (Druţă, Corlăteni, Branişte, Păscăuţi, Duruitoarea Veche, Horodişte, Şaptebani, Rîşcani).

 

1.1 Organizarea administrativ – teritorială a raionului.

Organizarea administrativ – teritorială a raionului este efectuată în baza Legii Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova”, Legii Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ – teritoriale.

Toate unităţile administrativ – teritoriale au statut juridic, dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluţiona şi a gestiona, în cadrul legii, în numele propriu şi în interesele populaţiei locale.

Administrarea publică în unităţile administrativ – teritoriale se bazează  pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale  eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale şi de interes deosebit. Autonomia priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.

Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie financiară în condiţiile legii, au dreptul la iniţiativă cît priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, autoritatea în limitile teritoriului administrat.

Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate  (comune), oraşe sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate (comune), oraşe în condiţiile legii.

Raporturile dintre autorităţile publice de nivelul al doilea şi cele de nivelul unu, au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.

Consiliile raional, săteşti, comunale şi orăşeneşti sînt reprezentate de consilieri aleşi în condiţiile Codului Electoral. Satele (comunele) şi oraşele au cîte un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile legii.

 

2.  Populaţia

Criza socială din anii 90 ai secolului XIX a fost mai profundă şi mai acută decît cea economică. Ea a fost determinată de începutul reformelor economice şi sociale.

În urma concedierii forţei de muncă din ramurile economiei raionului, majorării inflaţiei băneşti şi diminuării alocaţiilor de la Stat pentru necesităţile sociale s-au micşorat nu numai sursele de venit ale populaţiei, capacităţile lor de cumpărare, dar şi posibilităţile de-a susţune ajutor social de la stat.

Înrăutăţirea condiţiilor şi a calităţii de viaţă a cetăţenilor a provocat schimbări în demografia circulaţiei populaţiei. Se observă scăderea natalităţii şi vitalităţii, creşterea mortalităţii populaţiei. La 01.01.2018 populaţia constituia 62947 locuitori.

3.  Forţa de muncă

Ocuparea forţei de muncă este una dintre principalele probleme, ce persistă în raion. Procesul de tranziţie la economia de piaţă a amplificat şi aprofundat incorenţa între cererea şi oferta forţei de muncă în ansamblu. Promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul dat se efectuiază în baza Strategiei ocupării forţei de muncă în Republica Moldova şi a legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, realizarea prevederilor cărora contribuie la ameliorarea situaţiei pe piaţa muncii, prevenirea şomajului şi sporirea gradului de ocupare a forţei de muncă.

La 85% de persoane înregistrate în anul 2017 s-a acordat servicii de mediere a muncii şi de protecţie socială. La formarea profesională au fost înmatriculate 64 persoane, din ei au fost angajaţi – 33. De ajutor de şomaj beneficiază 78 persoane, s-au cheltuit surse băneşti – 952,86 mii lei. 66 persoane au fost antrenate la lucrări publice remunerate.

 

4. Locuinţe

Fondul locativ constiutie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case speciale pentru bătrîni singuratici şi altele), apartamente şi alte încăperi locative. În posesiune şi folosinţă a cetăţenilor raionului se află 27812 case de locuit individuale, 2165 apartamente.

 

 

 

4.1    Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Asigurarea populaţiei cu apă potabilă calitativă şi  funcţionarea  sistemelor de curăţire şi evacuare a apelor reziduale sînt factori importanţi ce influenţează asupra sănătăţii populaţiei. În ultimii 10 ani în raion s-a observat degradarea sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare. Ca urmare cetăţenii întrebuinţează apă potabilă, care nu corespunde pedeplin normelor sanitare.

În anii 1970-1990 în 42 de localităţi au fost construite apeducte, care astăzi necesită reparaţii curente şi capitale. Din 170 sonde arteziene existente funcţionează 55.  Beneficiază de sonde arteziene 47 localităţi din cele 55. Nu funcţionează sistemele de canalizare din localităţile rurale.

În perioada 2003-2005 s-au reconstruit apeducte în satele Horodişte, Pociumbăuţi, Nihoreni, Hiliuţi, Sturzeni, Duruitoarea Nouă, Răcăria. 

În perioada 2010-2018 s-au îndeplinit lucrări de construcție și canalizare la Costești, Duruitoarea Veche, Proscureni, Petrușani, Mălăiești, Gălășeni, Șaptebani, Hiliuți, Pîrjota, Pociumbeni, Pociumbăuți, Borosenii Noi, Vasileuți, Răcăria, Malinovscoe, Recea, Corlăteni, Singureni, Mihăileni, Sturzeni, Alexandrești, Braniște, Nihoreni.

S-au construit Stații de Iepurare a apelor riziduale în următoarele localități: Costești, Șaptebani, Varatic, Nihoreni, Aluniș.

Prin Fondul de Eficiență Energetică au fost implementate proiecte la următoarele obiecte: Rîșcani - grădinița nr. 10, LT. D. Cantemir, gimn. Gh. Rîșcanu,  Spitalul raional Rîșcani, Nihoreni - LT C. Popovici, Mihăileni- liceu, Aluniș - gimnaziu, Gălășeni- gimnaziu, CS Costești, Corlăteni - Casa de Cultură, LT din Corlăteni, Iluminarea Stradală, centrul Renaștere.

Au fost implementate sisteme termice pe baza de biomasă în satele Aluniș, Borosenii Noi, Duruitoarea Nouă , Gălășeni, Mihăileni, Șaptebani și Știubieni.

4.2 Asigurarea populaţiei cu gaze naturale.

Gazificarea localităţilor raionului este una din cele mai prioritare sarcini ale autorităţilor publice locale. Aceasta activitate se desfăşoară în conformitate cu Programul naţional de gazificare al Republicii Moldova. Datorită eforturilor depuse gazificarea localităţilor raionului Rîşcani a început cu construcţia gazoductului de presiune înaltă Drochia – Rîşcani, lungimea totală de 14,5 km.

Pînă la 01.01.2014 au fost construite gazoducte – braşament spre 33 localităţi: Zăicani, Pîrjota, Moşeni, Alexandreşti, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi, Sturzeni, Corlăteni, Grinăuţi, Singureni, Cebanovca, Balanul Nou, Rămăzani, Mihăileni, Nihoreni, Malinovscoe, Lupăria, Costeşi şi altele. În perioada anilor 2003-2012 au fost construite 80 km de gazoducte pentru 33 localităţi.

 

 

 

4.3 Reţeaua de drumuri, spaţii verzi.

Reţeaua de drumuri prezintă un component important a infrastructurii, necesară pentru dezvoltarea social – economică a raionului. Lungimea totală a reţelilor de drumuri constituie 1093,7 km, inclusiv: drumuri asfaltate – 106,7 km, drumuri petruite – 486 km, drumuri de ţară – 501 km.

 Ponderea drumurilor acoperite cu îmbrăcăminte rigidă aflate în gestiunea SA „Drumuri Rîşcani” constituie: drumuri naţionale – 108 km, drumuri locale – 168  km.

Suprafaţa parcurilor din localităţile raionului constituie – 35 ha.

 

 

 

5.  Învăţămîntul

 

Calitatea învăţământului general este un factor important în dezvoltarea resurselor umane.

În anul scolar 2017-2018 activează 76 de instituții de învăţământ din care 33 instituţii preuniversitare (9 licee, 23 gimnazii, 1 școală primară) și 43 instituţii preşcolare (41 instituţii de educaţie timpurie şi 2 centre comunitare). În aceste instituții se instruiesc 8231copii. Își satisfac opțiunile în 2  instituții de învățământ complimentar cu Centrul de Creație și Şcoala sportivă 1047 copii. Instruirea în instituții este dirijată de 1102 cadre didactice  din care  52,34  % dețin gradul didactic II, 8,11 % gradul didactic I, 0,7   %  gradul didactic superior. Numărul de elevi care revin unui  cadru didactic a înregistrează în anul 2017-2018  constituie în acest an de studii 7,47.
Mediul de reședinţă continuă să fie un important factor de diferenţiere al indicatorului elev/cadru didactic.  Astfel, în mediul rural unui învățător de la treapta primară  îi revine în mediu 6.90 elevi, în comparație cu 18.92  elevi în mediul urban.  În   învățământul   gimnazial  și liceal   raportul   elev/  cadru   didactic  constituie  aproximativ  13.

Au fost asigurați cu hrană 2484 elevi din surse bugetare şi  596  elevi alimentaţi din surse extrabugetare.

Testarea naţională în clasa a IV-a au susţinut 593 elevi. Pentru sesiunea de examene 2017 au fost înscrişi pentru a susţine examenele de absolvire a  gimnaziului 588 de elevi (571 Curriculum general, 17 Curriculum modificat). Au susţinut examenele 566 elevi, nota medie 7,74, % notelor 7-10 constituie 73%, nu s-a prezentat la examene 5 elevi (plecaţi din teritoriu), reuşita este 100%.

             În sesiunea de bacalaureat au participat 161 candidaţi, au fost promovaţi  120  candidaţi,  care constituie  74,23%. Nota medie  5,88.

Încadrarea absolvenţilor, promoţia 2017

Din numărul total de absolvenţi clasei a IX-a continuă studiile 32,77%  în lecee, 35,15%  în colegii, 20,1% în Şcoli profesionale, 0,51%  frecventează cursuri, s-au încadrat la muncă. E de menţionat faptul, că în 19 instituţii din cele 33 care au avut clasa a IX-a toţi absolvenţii ciclului gimnazial continuă studiile, absolvenţii din 14 instituţii de învăţământ (29 absolvenți ) continuă studii peste hotare.

După absolvire liceului 78%  de absolvenţi continuă studii în instituţii superoare (inclusiv și peste hotare 8 %) , 18%de absolvenţi continuă studii la colegii.

În anul de învăţământ 2017 – 2018 în cele 33 instituţii de învăţământ preuniversitar din raion, au fost înregistraţi în clasele I – XII  5767 elevi, neşcolarizaţi sun 2 elevi. Din cele 33 instituţii de învăţământ din raion 31 (  93,9 % ) nu au copii neşcolarizaţi.   

 

6.  Ocrotirea sănătăţii

Aplicarea consecventă a Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii 2016-2018  a asigurat redresarea situaţiei economico – financiară din instituţiile medicale, fapt care a condus la îmbunătăţirea indicatorilor de bază ai sănătăţii populaţiei. Direcţiile prioritare de activitate ale instituţiilor medicale din raion sînt orientate spre implementarea asigurărilor medicale obligatorii şi activitatea în condiţiile asigurării, prioritar:

-  fortificarea sectorului de asistenţă medicală primară;

-  sporirea volumului şi calităţii asistenţei mamei şi copilului;

-  realizarea programelor de stat;

-  organizarea aprovizionării populaţiei cu medicamente esenţiale ieftine şi calitative;

-  sporirea continuă a nivelului de calificare a personalului medical.

Populaţia raionului este asigurată cu asistenţă medicală de urgenţă de către staţiunea din Rîşcani şi de punctele de asistenţă medicală urgentă din localităţile Zăicani , Şaptebani și Costești.

Asistența medicală din raion este acordată de următoarele instituții:

               1.  Instituţia Medico – Sanitară Publică „Spitalul raional Rîşcani”

2.     Centre de sănătate – 9

3.     Oficii ale medicilor de familie – 17

4.     Cabinete ale medicilor de familie – 19

5. Farmacii de Stat - 1

6. Farmacii private - 20

7. Cabinete stomatologic de Stat - 1

Spitalul raional pentru 210 paturi cu 5 secţii specializate de profil.

Beneficiază de asigurare medicală obligatorie circa 69,9 mii locuitori sau 70,7 la sută din populaţia raionului sînt asigurați.

 

7.  Protecţia socială a populaţiei

Asigurarea socială a populaţiei constituie prioritatea de bază şi elementul -  cheie al politicii sociale a statului.

La 01.01.2018 în raion 14932 pensionari, persoane încadrate în grad de dizabilitate(grad sever, accentuat, mediu ) -3440

 

În raionul Rîşcani  funcţionează:

 

1. Centrul multifuncţional “Renaştere”pentru persoane

socialmente – vulnerabile  şi cu disabilităţi or. Rîşcani, capacitatea 45 pers(alimentaţie, asistenţă medicală primară, fizioterapie, kinetoterapie, gimnastică curativă, organizarea timpului liber.)

În anul 2017 Centrul a prestat servicii pentru

  • beneficiari ,dintre care :

maturi  337 ,

persoane mature cu dizabilităţi – 35  ,

8   mame ,

25 copii (minori) ,

copii în frecvenţă de zi -10 copii.

2. Cămin pentru persoane vîrstnice “Andrei Colibaba ” s.Nihoreni capacitatea 32 pers

Servicii medicale, alimentaţie

28 pers.dintr care 8 pers. cu dizabilităţi

3 .Centrul pentru copii  cu dizabilităţi “Phonex”(fenix) or.Rîşcani

38 copii  cu dizabilităţi

4. Centrul de zi pentru persoane în etate pentru 25 beneficiari pr. Mihaileni“Dumitru Musteaţă”

De serviciile  Centrului au beneficiat  -70 pensionari

a) alimentaţie

b)asistenţă  pentru  respectarea igienei  personale

c)consiliere  psihologică

d)agrement

e)reabilitare

f)reintegrare socială

g)kinetoterapie

Pentru perioada anului 2017  persoanele socialmente vulnerabile au  beneficiat de următoarele prestaţiile sociale :

Compensaţii pentru transport -Persoane încadrate în grad de dizabilitate sever accentuat şi copii cu dizabilităţi -2981 beneficiar( 69 lei trimestrial –gr accentuat, gr sever şi copii cu dizabilităţi -138 lei )-1554080,35 lei (tr.3,4 2016, anul 2017 )

-Ajutor material  -2 696 beneficiari în sumă de 2161900 lei ,

-Ajutor social   - 9645 beneficiari în sumă  de  6945432 lei ;

- Perioada rece (APRA)  - 17536 beneficiari  în sumă de 5578017 lei

 

 

Mărimea medie a pensiei e de 1225,55 lei. În raion s-a constituit Fondul raional de susţinere socială a populaţiei, care acordă ajutor financiar persoanelor nevoiase. De acest ajutor în anul 2016 s-au folosit 12448 persoane, au fost alocate 19440,90 mii lei.

 

8.  Cultura şi sportul

 

 

Activitatea  în  domeniul  culturii  se  desfășoară  în  conformitate  cu  legislația  în  vigoare, programul  raional  ,,Cu  privire  la  implimentarea  strategiei   de dezvoltare  a 

culturii  în  perioada  2015 - 2020.

         

            Actualmente  în  raionul Râşcani  activează:

 1. Case  şi  Cămine  de Cultură – 43, numărul de angajați 102 persoane.  Numărul total  

     al  formațiilor  artistice  de  amatori  111  în care  activează  circa   1800de  membri,

    din  ele  cu  titlul  onorific ,,model” 18  colective   cu  530 de  participanți.

      În  raion  sunt   5212 de  tineri   în  vârsta  de   17  la  34  ani.

    

2. Biblioteci – 45  cu  56  de bibliotecari. Incluse  în  programul  NOVATECA – 30 BP. 

 

3. Muzeul  istoric din o. Râşcani, inclusiv filialele  de la  Corlăteni și Pârjota.

 

 4. Instituţii  de învăţămînt  artistic- 3:

  -  Şcoala de  Arte  or. Râşcani  cu 34 pedagogi  și  un  contingent de  326  elevi ;

  -  Şcoala  de Arte  or. Costeşti- 11 pedagogi ,  86 elevi;

  -  Şcoala de Muzică pentru  copii din s. Zăicani-  6 pedagogi, 45 elevi.

                   

      Pe  teritoriul  raionului  Râşcani  sunt 98  de  monumente.  Dintre  care:

    * monumente  istorice  ( de arhitectură ) – 40  inclusiv  bisericile  ocrotite

          de stat (Monumentele  de  arhitectură):

     1. Biserica  „Adormirea Maicii Domnului ”  din s. Aluniş- anul 1913.

     2. Biserica  „Sf.Cuv.Parascovia” din s. Boroseni – anul 1775.

     3. Biserica  „Sf.Arhangheli  Mihail  şi Gavriil” din s. Branişte, anul 1847.

     4. Biserica  „Adormirea  Maicii  Domnului” din s. Druţă,  

     5. Biserica  „Sf.Arhangheli Mihail  şi  Gavriil” din Hiliuţi, anul 1842.

     6. Biserica  „Sf. Cuv.Parascovia” din s.Moşeni, anul  1938.

     7. Biserica  „Adormirea  Maicii  Domnului” din s. Şaptebani, anul 1904.

     8. Biserica  „ Toţi  Sfinţii” din s. Pârjota, anul 1894.

     9. Biserica  „Adormirea  Maicii  Domnului ” din s. Recea. 

   10. Biserica  „Adormirea  Maicii  Domnului” din s. Mălăieşti.

 

     * monumente  arheologice:

       a) Grota  de  la  Duruitoarea  Veche,(primăria Costeşti) aşezare tripoliană   mijlocie-

           monument al naturii cu 30-40  mii de ani  în urmă unde a trăit  strămoşul  omului 

           conteporan  Cro- Manionul.

       b) Anşlag  de  movili  în s.Branişte  numite „Suta  de movili”.Cea mai înaltă  pistă  - 

           „Movila  ţiganului”.

           În caz  de năvălire a cotropitorilor  otomani,  pe piste  se  aprindeau vreascurile pre-

            gătite  din timp. Fumul  ce se ridica  ziua  sau  focul noaptea, era observat  de către 

            străjeri  şi în  aşa  fel  era înştiinţat  poporul şi boierimea gata de luptă împotriva 

            invaziilor  străine.

            2  monumente de for  public  (Clădirea  liceului teoretic  ,,L.Damian”, or.Râșcani 

            și  blocul din cadrul  spitalului  raional).

            52  opere  comemorative de război ( monumente  în memoria   celor căzuți în

            războaie)

            2  monumente nou  construite : 1 monument în memoria  victimelor  depor-

            taților 1941-1952 or. Râșcani și  bustul   boierului Gheorghe Derojinschi-Râșcanu .

 

9.  Constituirea structurilor economiei de piaţă

În conformitate cu Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii 2016-2018 , eforturile depuse în scopul susţinerii micului bussines au fost orientate spre realizarea măsurilor de stimulare a activităţii antreprenoriale a populaţiei, liberalizarea economiei, dezvoltarea multiaspectuală a sectorului privat.

Reforma sistemului reglementării de stat a activităţii antreprenoriale substanţial a diminuat gradul de dependenţă a înterprinderilor, de dirijare administrativă a activităţii antreprenorilae, cît şi a cheltuielilor suportate de întreprinderi pentru obţinerea licenţilor, permisiunilor, precum şi spre reducerea cheltuielilor ce ţin de controlul activităţii lor.

Activitatea economică a întreprinderilor mici şi mijlocii se manifestă prin crearea noilor locuri de muncă, săturarea pieţei cu mărfuri, a serviciilor şi reducerea sărăciei.

Industria raionului pe tot parcursul anilor 90 s-a aflat într-o criză profundă, în urma căreia volumul producţiei industriale s-a redus. Actualmente industria raionului activează în domeniile: prelucrării şi conservării fructelor şi legumelor, fabricării uleiului vegetal, fabricării produselor lactate şi de morărit, fabricării produselor de panificaţie şi articolelor de îmbrăcăminte, producerea cărămizei, tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei.

Sectorului antreprenoriatului şi micului business îi revin 93% din numărul total al întreprinderilor. În sfera de activitate a micului business sînt angajaţi circa 83% din salariaţi, iar cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii constituie peste 64% din suma totală constituie  81% din suma încasărilor în bugetul consolidat.

Potenţialul economic al raionului e de circa 470-500 mln. lei. Ponderea ramurii agricole constituie 70%, a industriei – 8%.

 

10.  Agricultura

Un segment important în economia raionului este sectorul agrar. Volumul global al producţiei agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente a constituit 806 mln. lei şi a crescut comparativ cu anul 2015 cu 11 %.

Pe perioada anului 2016 conducerea raionului, secţia agricultură şi alimentaţie, ca organ de specialitate, şi-au axat acţiunile spre conlucrarea cu agenții economici cu deferite forme de proprietate, crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea agenţilor economici din sectorul agrar şi industriei prelucrătoare, respectarea asolamentului de către agricultorii raionului pentru  stabilizarea situaţiei economice a gospodăriilor agricole și menținerea unui sistem durabil în agricultură pentru obţinerea unei producţii competitive.

Terenurile agricole din raion sunt gestionate de diverse forme organizatorico juridice, care au fost fondate pe parcursul anilor precedenţi  şi acum sunt bine formate.

                 Agricultorii din raion au obținut următorii indici la următoarele culturi de bază:

Grîu de pe suprafaţa de 11336 ha s-au recoltat 37605 tone cu roada medie de 3,32 t/ha.

Orz de pe suprafaţa de 2316 ha s-au recoltat 7938 tone cu roada medie de 3,43 t/ha.

Rapiță de pe suprafaţa de 1310 ha s-au recoltat 2843 tone cu roada medie de 2,17 t/ha.

Porumb pentru boabe de pe suprafaţa de 9120 ha s-au recoltat 28637 tone cu roada medie de 3,14 t/ha.

Floarea soarelui de pe suprafaţa de 14072 ha s-au recoltat 24766 tone cu roada medie de 1,76 t/ha.

Soia de pe suprafaţa de 5822 ha s-au recoltat 6138 tone cu roada medie de 1,08 t/ha.

Sfecla de zahăr de pe suprafaţa de 2022 ha s-au recoltat 59305 tone cu roada medie de 29.3 t/ha.

 

          Pe parcursul anului 2016 de către agenții economici din sectorul agrar au fost depuse 141 dosare pentru subvenționare, cu valoarea investiției totale 101,430,898 lei și valoarea subvențiilor solicitate 17,492,032 lei.

 

        În sectorul zootehnic la moment activează peste 82 de ferme mici și mijlocii de diferite specii de animale.

       O bună parte din aceste ferme sînt gestionate de tineri fermieri, antreprinori, care încearcă să revitalizeze sectorul zootehnic investind în utlaj performant și tehnologii avansate.

Pe parcursul anului s-a produs:

-          Carne 1885 tone, inclusiv sectorul asociat 282 tone.

-          Lapte 13472 tone, inclusiv sectorul asociat 773 tone.

-          Ouă 64763 mii bucăţi, inclusiv sectorul asociat 47620 mii bucăţi.

    Total în sectorul zootehnic pe anul 2016 s-a produs producție globală în suma de  171,290 mil.lei


11. Transportul  şi serviciile poştale

Transportul auto reprezintă o  parte componentă  a infrastructurii, necesară pentru dezvoltarea economică şi socială. Transportul contribuie la dezvoltarea comerţului, facilitează accesul populaţiei raionului la locuri de muncă, educaţie, ocrotirea sănătăţii şi altor servicii.

Activitatea agenţilor economici, persoanelor fizice posesori de transport auto este orientată spre stabilizarea şi sporirea eficienţei activităţii economice, crearea şi reglementarea pieţei serviciilor de transport. In anul 2005 fluxul de pasageri transportaţi cu autobusele şi microbusele a constituit 151,4 mii pasageri.

In teritoriul raionului sînt autorizate şi activează 9 staţii de reparare şi deservire tehnica a mijloacelor de transport.

Telecomunicaţiile au un impact substanţial asupra ritmurilor şi calităţii creşterii economice, nivelului de trai al populaţiei. Filiala S.A. „Moldtelecom”  Rîşcani gestionează o reţea telefonica fixă de 19590 linii prin intermediul a 35 centrale telefonice.

În domeniul serviciilor poştale populaţia raionului este deservită de întreprinderea de stat „Poşta Moldovei", centrul de poştă Rîşcani, 36 oficii poştale  şi o agenţie în satul Singureni subordonată oficiului poştal Corlăteni.


12. Comerţul

În anii precedenţi în domeniul comerţului s-au înregistrat unele succese Volumul vînzărilor de mărfuri în întreprinderile de comerţ în anul 2016 a înregistrat o creştere de 390 mln. lei. La  dezvoltarea comerţului au influenţat considerabil un şir de factori ce  au condiţionat majorarea volumului total de mărfuri, precum şi îmbunătăţirea calitativă a structurii acestuia, inclusiv:

- creşterea ponderii veniturilor băneşti ale populaţiei, care a contribuit la sporirea capacităţii de cumpărare a mărfurilor;

- majorarea ratei dominante în formarea circuitului mărfurilor cu amănuntul   a   întreprinderilor private de comerţ.

Acţiunile derivate la punerea în aplicare a Programului Naţional de revigoare  a cooperaţiei de consum au contribuit la stoparea declinului, în care s-a aflat cooperaţia de consum în perioada după anii 90 ai secolului trecut, iar drept, urmare s-au conturat tendinţe de creştere economică în toate sferele de activitate cooperatistă.

La 01.01.2017 în teritoriul raionului activează  351 unităţi comerciale, întreprinderi individuale  1164, întreprinderi ale cooperaţiei de consum   2,     societăţi  cu răspundere limitată 451.

13. Finanțe publice

Autorităţile adminis

traţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare, elaborează şi aprobă anual bugetele unităţilor administrativ – teritoriale, instituie impozite şi taxe, urmăresc realizarea bugetelor aprobate.

La finele anului Consiliul raional a aprobat bugetul consolidat pe anul 2018 pe venituri în sumă de 153,461 mln. lei şi pe cheltuieli în sumă 150,041 mln.i lei.

Bugetul raionului Rîşcani în anul 2017 în întregime s-a executat la partea de venituri în sumă de 145162,5 mii lei, comparativ cu planul anual de 146433,5 mii lei şi a constituit 97,5%.


 

Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Galaseni In vizita la institutiile medicale, I.M. Centrul Stomatologic Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1875
Vizitatori ieri: 738
Vizitatori azi: 62
Online: 8