» Arhiva Sondaje Online
Documente - Relații Funciare și Cadastru

Anul: 2017 / Toți anii

Regulamentul de activitate și funcţionare a Serviciului relaţii funciare şi cadastru raional
Publicat: Joi, 02 noiembrie 2017

Aprobat prin

decizia Consiliului Raional

nr.  01/09    din 14 februarie 2013

 

Regulamentul

 

de activitate și  funcţionare a Serviciului relaţii funciare şi cadastru raional

1.   Dispoziţii generale

1.      Serviciul relaţii funciare şi cadastru raional funcţionează ca subdiviziune a  Consiliului raional

2.      în activitatea sa Serviciul se conduce de Constituţia şi Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, decretele şi dispoziţiile Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrile şi despoziţiile Guvernului, ordinele şi dispoziţiile Agenţiei relaţii funciare şi cadastru, şi dispoziţiile Preşedintelui raionului şi de Regulamentul prezent.

3.      Serviciul este finanţat din bugetul raional în limita alocaţiilor aprobate pentru fiecare an bugetar.

4.      Activitatea serviciului se desfăţoară sub conducerea Agenţiei RFC în teritoriu sub conducerea Preşedintelui raionului

5.      Serviciul despune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa în limba de stat, de formulare cu antet.

6.      La rezolvarea problemelor din domeniul respectiv Serviciul colaborează cu specialiştii pentru reglamentarea regimului proprietăţii funciare a administraţiei publice locale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.      Şeful serviciului raional a or. Rîşcani, se află în subordinea directă a Preşedintele raionului şi este încadrat şi eliberat din funcţie de consiliul raional Rîşcani

2.   Atribuţiile Serviciului.

 

Serviciul are următoarele atribuţii de bază

8.      Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare.

9.      Controlul de stat asupra folosirii raţionale a terenurilor

10.  Ţinerea cadastrului funciar

11.  Ţinerea monitoringului funciar

Sarcinile principale ale serviciului sunt:

12.  Pregătirea şi prezentarea spre examinare autorităţilor administrației publice raionale, a propunerilor ce ţin de reglementarea relaţiilor funciare, selectarea terenurilor pentru necesităţi publice, participarea lor, soluţionarea litigiilor funciare.

13.  Examinarea petiţiilor, plîngerilor şi ceririlor în domeniul respectiv, analiza propunerilor şi interpelărilor legate de reforma funciară şi protecţia solurilor şi darea explicaţiilor respective pe marginea lor, întreprinderea de măsuri pentru soluţionarea chestiunilor abordate în propuneri şi interpelări

14.  Ţinerea evidenţei a tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului funciar, întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor după formele şi în termenele stabilite de organele ierarhic superioare.

15.  Elaborarea şi asigurarea realizării programelor de stat privind folosirea raţională, protecţia şi restabilirea sporirea fertilităţii solului.

16.  Prezentarea în organele de resort a propunerilor privind tragerea la răspundere administrativă şi penală a deţinătorilor de teren care încalcă legislaţia funciară.

17.  Coordonarea şi controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în domeniul reglamentării regimului proprietăţii funciare, ridicărilor topografice, geodezice, pedologice, agrochimice şi geobotanice pe teritoriul raionului.

18.  Elaborarea şi prezentarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, preşedintelui raionului programelor de lucru anuale şi de perspectivă, necesare pentru ţinerea la zi cu ajutorul institiţiilor respective a cadastrului funciar, efectuarea reformei funciare, realizarea măsurilor pentru folosirea raţională şi protecţia terenurilor, precum şi asigurarea folosirii după destinaţie a mijloacelor alocate pentru executarea acestor lucrări efectuînd sistematizarea şi prezentarea informaţiei organilor respective.

19.  Studierea fondului funciar a tuturor deţinătorilor de terenuri în scopul folosirii lor mai raţionale, evidenţierea terenurilor mai raţionale, utile pentru valorificare în agricultură şi a terenurilor care nu se folosesc conform destinaţiei sau cu încălcare cerinţilor stabilite de legislaţiei.

20.  Participarea la petrecerea licitaţiilor funciare şi a concursurilor în domeniul respectiv.

21.  Asigurarea renovării materialelor cartografice pentru ţinerea cadastrului funciar, efectuarea lucrărilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi efectuarea lucrărilor pentru folosirea raţională şi protecția terenurilor.

22.  Participarea la selectarea şi stabilirea în natură a sectoarilor de teren pentru amplasarea obiectivelor, a locurilor amplasării obiectivelor conform cerinţelor legislaţiei funciare.

23.  Efectuarea controlului asupra realizării proiectelor pentru reglementarea regimului funciar, construcţiei obiectivelor antierozionale,asigurarea realizării programului de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solului, alte construcţii în scopul folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor.

24.  Crearea sistemului de informaţii necesare pentru efectuarea unui complex de lucrări legate de realizarea efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare ţinerea cadastrului funciar de stat.

25.  Asiguraria folosirii raţionale şi a protecţiei terenurilor.

26.  Organizarea şcolarizării conducătorilor şi specialiştilor primăriilor, întreprinderelor inclusiv şi a gospodăriilor ţărăneşti, în chestiuni de reglementare a regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi a reformei funciare.

27.  Fundamentarea şi stabilirea hotarelor terenurilor cu regimuri speciale de ocrotire a naturii, de recreaţie, a hotarelor unităţilor administrative teritoriale şi a intravelanului localităţilor.

28.  Serviciul îndeplineşte şi alte sarcini, care corespund legislaţiei funciare în vigoare şi altor acte normative.

3.   Drepturile Serviciului

 

Pentru realizarea sarcinilor şi executarea funcţiilor încredinţate, Serviciului este investit cu următoarele drepturi.

29.Se ceară de la toţi deţinătorii de teren, indeferent de tipul de proprietate, materialele şi informaţia necesară asupra folosirii terenurilor, executării măsurilor antierozionale şi culturi tehnice, plantarea şi îngrijirea fîişiilor forestiere de protecţie, recultivarea terenurilor şi îndeplinirea altor lucrări de îmbunătăţiri funciare

30.Să prezinte pentru examinarea organelor administrării publice locale şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru propuneri ce ţin de chestiunile reglementării relaţiilor funciare, care contravin legislaţiei, precum şi propuneri privind sancţionarea administrativă a deţinătorilor de teren care încalcă legislația funciară.

31.  Să ceară de la autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderi şi organizaţii documentele, materialele şi informaţia necesară pentru îndeplinirea sarcinilor puse în faţa Serviciului.

32.  Să prezinte propuneri către autorităţile administraţiei publice locale, privind limitarea, interzicerea provizorie sau suspendarea lucrărilor de construcţie, valorificării sectoarelor de teren, efectuării lucrărilor de cercetări geologice, care se petrec cu încălcarea legislaţiei funciare şi pot influenţa negativ asupra stării resursilor funciare.

33.  Să participe la lucrul comisiei pentru primirea în explotoare a terenurilor ameliorate şi recultivate, a fîşiilor de protecţie a construcţiilor hidrotehnice antierozionale şi a altor obiective, precum şi a drumurilor, obiectivelor industriale.

34.  Să participe la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, a regulamentelor şi recomandărilor în chestiunea reglementării regimului proprietăţii funciare.

35.  Să beneficieze de acces la terenurile tuturor deţinătorilor de terenuri şi documentele respective privind folosirea terenurilor pe teritoriul raionului.

36.  Să primească anual de la primăriile comunelor, satelor şi oraşelor cadastrul funciar la data de 1 ianuarie.

37.  Să exercite controlul asupra lucrărilor pentru repartizarea terenurilor în natură.

38.  Să controleze folosirea conform destinaţiei a terenurilor atribuite cetăţenilor, întreprinderelor, organizaţiilor, şi instituţiilor în proprietate, posesie şi folosinţă.

39.  Să convoace în modul stabilit seminare cu inginerii cadastrali din primării în chestiuni ce ţin de competenţa Serviciului.

40.  Şeful Serviciului - efectuează conducerea Serviciului şi poartă răspunderea personală pentru îndeplinirea sarcinilor depuse, apreciază nivelul de răspundere a specialiştilor.

 

4.    Responsibilitatea serviciului. Serviciul poartă răspundere pentru:

41.  Exercitarea controlului de stat asupra folosirii raţionale a terenurilor.

42.  întocmirea ţi prezentarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în termenele respective a cadastrului funciar anual în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

43.  Calitatea lucrărilor îndeplinite pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, precum şi a lucrărilor de valorificare complexă a terenurilor noi şi recultivarea  terenurilor deteriorate, protecţia solurilor contra eroziunii a construcţiilor hidrotehnice antierozionale şi altor obiective precum şi a altor obiective.

44.  Ţinerea cadastrului funciar şi a monitoringului funciar pe teritoriul raional

45.  Calitatea propunirelor pregătite pentru examinarea de către organele respective privind respectarea legislaţiei funciare.

46.  Întocmirea şi prezentarea în modul stabilit a dărilor de seamă privind controlul de stat asupra folosirii raţionale şi recultivarea terenurilor, decopertarea şi folosirea stratului fertil.

47.  Contribuirea la consolidarea terenurilor agricole parcelate pentru o utilizare mai eficientă a acestora.

48.  Asigurarea ajutorului consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi patrimoniu

49.  Monitorizarea situaţiei privind utilizării terenurilor cu destinaţie agricolă şi după caz, contibuirea la contractarea utilizării iresponsabile a pămîntului.

50.  Asigurarea implementării și funcţionării mecanismelor juridice, instuţionale de funcţionare a pieţii funciare.

51.  Privatizarea fondului locativ şi a obiectelor nelocuibile din fondul locativ, participarea în calitatea de preşedinte, secretar sau membru al comisiilor.

52.  Participarea în calitatea de secretar, membru al comisiilor de inventariere a bunurilor agricole raionale cît şi locale (în primării)

53.  Participarea în comisiile de privatizare a gospodăriilor în care are loc privatizarea la momentul actual şi în gospodăriile care vor înfăptui ulterior privatizarea.

54.  Examinarea litigiilor din perioada de postprivatizare cît şi din perioadă actuală, apărute în rezultatul atribuirii şi redistribuirii cotelor de teren şi cotelor - părţi valorice participanţilor la privatizarea întreprinderilor agricole.

55.  Asigurarea corectitudinii juridice a proceselor de privatizare a bunurilor patrimoniale

56.  Ţinerea la evidenţă şi darea de seamă anual pe patrimoniul public a instituţiilor publice şi municipale din raion

57.  Participarea în comisiile de licitaţie din primării, cît şi din cea raională.

 

 

 

Secretar al consiliului raional              R.Postolachi

Alte documente
» Regulamentul de activitate și funcţionare a Serviciului relaţii funciare şi cadastru raional 02.11.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Vizitarea stadionului raional Riscani or. Riscani Pentru comoditate de deplasare a locuitorilor din s.Nihoreni a fost reparat portiunea de drum 2130 m2

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2283
Vizitatori ieri: 558
Vizitatori azi: 470
Online: 11