La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Regulamente

Anul: 2016 / 2011 / Toți anii

Regulamentul de funcționare al Serviciului raional de arhivă Rîșcani
Publicat: Vineri, 27 mai 2016
Descarcă fișier: anexa 02 06.doc (69KB)

ANEXA
la decizia consiliului raional
nr.02/06 din 16 aprilie 2015

 

REGULAMENTUL
Serviciului de Arhivă în Aparatul Preşedintelui raionului Rîșcani

1. DISPOZIŢII  GENERALE

1.1.  Serviciul raional de arhivă în aparatul Preşedintelui raionului Rîșcani este creat în scopul îndeplinirii funcţiilor administraţiei publice locale în domeniul arhivisticii, reprezintă o unitate structurală a aparatului Preşedintelui raionului şi funcţionează cu dreptul de serviciu al lui.

1.2.  În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, alte acte legislative şi juridice ale Republicii Moldova, de deciziile Consiliului raional, ordinele şi instrucţiunile Serviciului de Stat de Arhivă a Republicii Moldova, precum şi de prezentul Regulament.

1.3.  Regulamentul cu privire la Serviciul raional de arhivă se aprobă prin dispoziţia Preşedintelui raionului şi se coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

1.4.  Conform art.40 al Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Serviciul raional de arhivă intră în sistemul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

El asigură păstrarea, evidenţa şi valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, care reflectă istoria raionului.  

1.5.  Serviciul raional de arhivă păstrează permanent documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

1.6.  Serviciul raional de arhivă este finanţat din contul bugetului raionului.

       Schema de încadrare a Serviciului raional de arhivă se aprobă de către Preşedintele raionului.

1.7.Serviciul raional de arhivă dispune de ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova şi denumirea instituţiei.

2. COMPONENŢA  DOCUMENTELOR

       Serviciul raional de arhivă păstrează:

2.1.Documentele Fondului Arhivistic de stat care s-au acumulat în rezultatul activităţii    instituţiilor, organizaţiilor, şi întreprinderilor ce au activat sau activează pe teritoriul raionului.

2.2.Documentele Fondului Arhivistic obştesc care au intrat în proprietate de stat conform Legii cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, sau transmise la păstrare depozitară de către instituţiile-surse de completare ale Fondului Arhivistic obştesc, ce activează sau au activat pe teritoriul raionului.

2.3.Documente de provenienţă personală ale persoanelor cu funcţii de stat şi obşteşti, oamenilor de ştiinţă şi cultură, altor persoane care activează sau au activat pe teritoriul raionului şi devenite proprietate de stat în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii   Moldova sau preluate la păstrare depozitară.

2.4.Documente cu privire la personalul scriptic ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor            lichidate care n-au predecesori.

2.5.Materiale publicate, ilustrative şi informative ce completează fonfurile depozitelor de arhivă.     

3. SARCINILE  DE  BAZĂ

Sarcinile de bază ale Serviciului raional de arhivă sunt:

3.1. Asigurarea întegrităţii şi evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

3.2. Completarea Fondului Arhivistic raional cu documente ce reflectă viaţa populaţiei raionului şi care au valoare istorică, ştiinţifică, socială, economică, politică sau culturală.                  

3.3. Respectarea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administraţiei publice locale.

3.4. Dirijarea organizatorică şi metodică a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale, instituţii de stat, organizaţii şi întreprinderi, acordarea ajutorului metodic şi practic.

 

4. FUNCŢIILE

    Serviciul raional de arhivă în conformitate cu sarcinile asumate:

4.1. Efectuiază păstrarea şi evidenţa documentelor şi prezintă la Serviciul de Stat de Arhivă conform formelor stabilite, date referitor la fondurile păstrate în depozitele de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, şi asigură integritatea lor.

4.2. Întocmeşte listele instituţiilor-surse de completare, le coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi le prezintă Preşedintelui Preşedintelui raionului spreaprobare. Permanent precizează şi perfecţionează aceste liste, organizează selectarea şi preluarea la păstrarea de stat a documentelor din aceste instituţii.

4.3. Efectuiază preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi  întreprinderile lichidate, ce nu au succesori de drepturi cu excepţia colhozurilor şi sovhozurilor.

4.4. Efectuiază în modul stabilit expertiza valorii documentelor, prezintă spre examinare la Comisia Centrală de Expertiză şi Control a Serviciului de Stat Arhivă al Republicii Moldova inventarele modificate şi procesele-verbale de selectare a documentelor propuse spre eliminare din Fondurile păstrate în depozitele de arhivă.

4.5. Crează şi perfecţionează aparatul informativ-ştiinţific a documentelor ce se păstrează în depozitele de arhivă.

4.6. Informează organele administraţiei publice locale, alte instituţii din raion referitor la componenţa şi conţinutul documentelor ce se păstrează în depozitele de arhivă, îndeplineşte solicitările   lor.

4.7. Organizează utilizarea documentelor în scopuri social-economice şi culturale (emisiuni la radio, televiziune, publicaţii în presă,  prezintă documente de arhiva cercetătorilor, studierea lor în sălile de lectură, îndeplineşte cereri cu caracter social-juridic ale cetăţenilor, eliberează certificate de arhivă, copii şi extrase din documente.

4.8. Examinează şi coodonează regulamente ale arhivelor departamentale, comisiilor de expertiză, nomenclatoarelor, dosarelor, instituţiilor-surse de completare.

4.9. Efectuiază controlul organizatoric şi metodic asupra activităţii arhivelor departamentale şi stării lucrărilor de secretariat în instituţiile-surse de completare, ţine evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în arhivele departamentale, în modul stabilit informează Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

 4.10. Acordă ajutor practic şi metodic instituţiilor-surse de completare în organizarea activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat, organizează perfecţionarea lucrărilor de arhivă    şi lucrări de secretariat.

4.11. Controlează îndeplinirea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova de către instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului, informează Preşedintele raionului despre cazurile de distrugere a documentelor, întocmeşte procesele-verbale cu privire la săvîrşirea contravenţiei administrative conform Codului cu privire la contravenţiile administrative şi le prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

4.12. Examinează şi prezintă Comisiei Centrale de Expertiză şi Control a Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova spre aprobare inventarele dosarelor cu termen permanent de păstrare întocmite de către instituţii, vizează inventarele dosarelor cu termen lung de păstrare şi procesele-verbale cu privire la nimicirea documentelor, termenul cărora a expirat.

4.13. Studiază şi generalizează practica de lucru a arhivelor departamentale şi starea lucrărilor de secretariat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului, propagă experienţa de muncă înaintată, organizează şi petrece şedinţe, seminare, consultaţii, instruiri pe probleme ce ţin de organizarea şi metodica activităţii arhivelor departamentale, stării lucrărilor de secretariat şi    activităţii comisiilor de expertiză şi control.   

4.14. Introduce în practica de lucru normative şi instrucţiuni metodice ce ţin de activitatea arhivistică şi lucrări de secretariat, metode de lucru progresive, experienţa de muncă înaintată.

 

5. DREPTURILE

        Serviciul raional de arhivă are dreptul:

5.1. Să prezinte Preşedintelui raionului propuneri ce ţin de dezvoltarea arhivisticii, îmbunătăţirii condiţiilor de păstrare, completare şi valorificare a documentelor păstrate în depozitele de arhivă, perfecţionarea activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului; să participe la pregătirea şi dezbaterea problemelor ce ţin de  domeniul arhivisticii şi lucrări de secretariat.

5.2. Să controleze îndeplinirea principiilor expuse în Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii  Moldova, actelor normative ale organelor administraţiei publice locale în domeniul arhivisticii şi lucrărilor de secretariat de către instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului.     

5.3. Să acorde în limita competenţei, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor raionului indicaţii obligatoriu privind lichidarea neajunsurilor depistate în activitatea arhivelor departamentale şi   lucrările de secretariat.

5.4. Să apeleze la organele administraţiei publice locale, Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii

       Moldova pentru a fi trase la răspundere persoanele cu funcţii de răspundere, vinovate de încălcarea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

5.5. Să participe la şedinţe, seminare şi alte măsuri petrecute de către organele administraţiei publice locale în privinţa problemelor ce ţin de activitatea arhivelor departamentale şi lucrări de secretariat, să participe la lucrările comisiilor de expertiză ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor raionalui.

5.6. Să dispună de reprezentanţii săi în componenţa comisiilor de lichidare în instituţiile, organizaţiile, întreprinderile raionului pentru a hotărî problemele ce ţin de asigurarea integrităţii fizice a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova şi documentelor personalului scriptic.

5.7. Să ceară de la instituţii-surse de completare informaţia necesară privind starea lucrului arhivistic şi lucrărilor de secretariat, să prezinte spre coordonare nomenclatoarele dosarelor.

5.8. Acordă servicii cu plată persoanelor juridice şi fizice în conformitate cu Indicatorul de preţuri la  serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat ale Republicii Moldova. Stabilirea preţurilor se aprobă de către Consiliul raional după propunerea Serviciului raional de arhivă. Mijloacele obţinute sunt folosite pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a Serviciului raional, achitării salariilor remuneraţi.

 

6. ORGANIZAREA MUNCII

 6.1. Componenţa Serviciului raional de arhivă se reglementează prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.689 din 10 iunie 2003, care stabileşte numărul de unităţi în funcţie şi numărul populaţiei din raion. Şeful Serviciului raional de arhivă este numit şi destituit din funcţie de către Preşedintele raionului prin coordonare cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

6.2. Specialistul superior este numit şi destituit din funcţie de Preşedintele raionului prin recomandarea şefului Serviciului raional de arhivă şi coordonat cu Serviciul de Stat de Arhivă al R. Moldova.

6.3. Şeful Serviciului raional de arhivă:

6.3.1. Organizează  activitatea Serviciului raional de arhivă poartă răspundere personală pentru starea  arhivisticii în raion.

6.3.2. Informează Consiliul raional şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova despre activitatea Serviciului de arhivă şi starea arhivisticii din raion.

6.4. Activitatea Serviciului raional de arhivă este organizată conform cerinţelor şi instrucţiunilor în vigoare în sistemul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, în baza planului anual de dezvoltare a arhivisticii aprobat de către Preşedintele raionului şi coordonat cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

6.5. Asigurarea Serviciului raional de arhivă cu spaţiu necesar pentru păstrarea documentelor, întreţinerea şi utilizarea tehnică, paza, finanţarea şi crearea altor condiţii necesare pentru activitate este  efectuată din contul bugetului local.

6.6. În caz de înlocuire a şefului Serviciului raional de arhivă predarea documentelor este efectuată   de către o comisie creată de către Preşedintele raionului, în componenţa căreia sunt incluşi reprezentanţii Consiliului raional, Serviciului raional de arhivă, Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

     Procesul-verbal de predare-primire se aprobă de către preşedintele raionului şi se transmite Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

COORDONAT:

Director general al Serviciului de Stat

de Arhivă al Republicii Moldova

______________________

„______”_____________________2015

 

Secretarul Consiliului Raional                                       R. Postolachii

Alte documente
» Regulamentul de funcționare al Serviciului raional de arhivă Rîșcani 27.05.2016
» Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Rîșcani 27.05.2016
» Regulamentul Secţiei Administraţie Publică 06.12.2011
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 
Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Concurs de pescuit pentru persoane cu deficien?e de vedere

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 1898
Vizitatori ieri: 249
Vizitatori azi: 85
Online: 3