» Arhiva Sondaje Online
Documente - Învățământ, Tineret şi Sport

Anul: 2017 / Toți anii

Regulamentul de activitate
Publicat: Miercuri, 12 aprilie 2017

Aprobat prin

Decizia Consiliului Raional

nr.  01/19   din 14 februarie 2013

 

REGULAMENTUL

DIRECŢIEI  RAIONALE  ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET  ŞI  SPORT

 

I.  Principii  generale

 

1.1 Direcţia raională învăţămînt tineret şi sport Rîşcani  reprezintă  o  structură  de conducere a învăţămîntului  din raionul Rîşcani.

 

1.2 Direcţia raională învăţămînt, tineret şi sport  Rîşcani   îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii învăţămîntului, Legii privind administraţia publică locală, altor acte normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului

 

1.3 Direcţia raională învăţămînt, tineret şi sport Rîşcani  este subordonată Ministerului Educaţiei în plan metodologicşi ştiinţifico-didactic şi Consiliului raional în problemele asigurării financiare şi materiale.

 

1.4 Direcţia raională învăţămînt, tineret şi sport Rîşcani   îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip, aprobat prin  Hotărîrea  nr. 1380  din 29  octombrie  2002  şi   aprobat de   de Ministerul Educaţiei.

 

1.5 Direcţia raională învăţămînt, tineret şi sport Rîşcani  are  statut de  persoană  juridică,  dispune de  ştampilă  cu denumirea  sa şi  de  cont  bancar.

 

II. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI  RAIONALE ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT

 

2. Direcţia  raională învăţămînt, tineret şi sport  Rîşcani:

 

2.1 Asigură promovarea şi realizarea politicii educaţionale a statului,  prevederilor Legii învăţămîntului, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi    administraţiei  raionale  în domeniul învăţămîntului.

 

2.2 Asigură implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţămînt, programelor de studii, metodologiilor didactice şi de alternativă, coordonează activitatea instituţiilor de învăţămînt particulare.

 

2.3 Proiectează reţeaua şcolară, în baza recensămîntului anual al populaţiei şcolare de vîrstă şcolară obligatorie, a propunerilor unităţilor de învăţămînt, cu consultarea organelor administraţiei publice locale şi a agenţilor economici interesaţi  o   coordonează  cu   Ministerul  Educaţiei   şi o propune spre aprobare  Guvernului  Republicii  Moldova;  

 

2.4 Elaborează, în comun cu organele adminisraţiei publice locale, planuri anuale şi de perspectivă de şcolarizare şi le prezintă Ministerului Educaţiei spre aprobare.

 

2.5 Asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale,   premisele   necesare  pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor de 7-16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea către şcoală a copiilor de 5-6 ani.

 

2.6  Efectuează  inspecţia şcolară, verifică activitatea personalului didactic şi altor categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea  ce  priveşte  îndeplinirea  conformă  a  competenţilor ce le revin, organizează atestarea cadrelor didactice,  asigură perfecţionarea continuă a procesului educaţional, desfăşoară activităţi educative şi sportive;  analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional.

 

2.7 Organizează   desfăşurarea  examenelor de promovare şi absolvire în instituţiile de învăţămînt din subordine   şi   a concursurilor raionale,  inclusiv  totalizarea  rezultatelor acestora;

 

2.8 Ţine evidenţa personalului didactic, supraveghează desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante, asigură   aplicarea  corectă  a  legislaţiei  în vigoare  privind  normele de  muncă  şi de  salarizare a  procesului  din  instituţiile  subordonate;

 

2.9 Organizează, îndrumă şi sprijină activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată, stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, elaborează instrucţiuni cu caracter metodic;

 

2.10 Coordonează activitatea centrului metodic, serviciul de asistenţă psihopedagogic, serviciului psihologic şi logopedic, asigură repartizarea copiilor cu  cerinţe  speciale  în instituţiile de învăţămînt special în parteneriat cu reprezentantul  Direcţiei  raionale asistenţă  socială  şi  protecţia  familiei;

 

2.11 Contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt, sportive şi de agrement, la crearea condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional şi a protecţiei sociale a personalului didactic şi elevilor;

 

2.12 Urmăreşte asigurarea funcţionalităţii bazei didactico-materiale a instituţiilor de învăţămînt, realizează studii privind necesarul de construcţii şcolare, avizează capacităţile şi amplasamentul acestora; solicită autorităţilor administraţiei publice locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor şcolare, căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de odihnă şi întremare;

 

2.13 Prezintă spre examinare autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de acordare a înlesnirilor pentru întreţinerea copiilor în şcolile de tip internat   şi   căminele  şcolior , pentru hrana copiilor în şcoli   şi  înfiinţarea  grupelor  cu regim prelungit - în parteneriat cu reprezentantul   Direcţiei  raionale  asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 

2.14 Sprijină acţiunile de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi tineretului; stabileşte, în comun cu administraţia  raională specialităţile  şi  meseriile  necesare   economiei locale şi creează  condiţii  pentru organizarea  învăţămîntului secundar  profesional;

 

2.15 Înfiinţează şi  organizează,  prin coordonare cu Ministerul Educaţiei,  instituţii de învăţămînt în limitele competenţilor ce-i revin prin lege.

 

2.16 Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea realizării diverselor programe la nivel raional   local.

 

2.17 Asigură cadrele didactice cu informaţie ştiinţifică de specialitate, planifică  şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane, spartachiade.

 

2.18  Supraveghează asigurarea didactico-metodică a instituţiilor de învăţămînt şi acordă cadrelor didactice asistenţă metodică; 

 

2.19 Acordă  asistenţă  metodică  necesară  tinerilor   specialişti-pedagogi prin organizarea colocviilor,  seminarelor, atelierilor de lucru şi altor forme de instruire.

 

2.20 Întreprinde măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea de către personal a normelor de protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor,  precum şi de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor.

 

2.21 Participă la elaborarea bugetului raional, exercită controlul asupra utilizării raţionale a alocaţiilor  financiare.

 

2.22 Examinează petiţiile, cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde măsuri în vederea lichidării neajunsurilor semnalate; propune şi aplică menţiunile, sancţiunile disciplinare prevăzute de lege; asigură în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt, bună funcţionare a schemei de închiriere a manualelor; analizează şi prezintă Ministerului Educaţiei, la solicitare, rapoarte privind asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu manuale şi materiale didactice;

 

2.23 Elaborează, la sfirşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate privind starea învăţămîntului din teritoriu, care se prezintă Ministerului Educaţiei şi Consiliului raional.

 

2.24 Conlucrează şi acordă ajutorul necesar autorităţilor publice locale, care vor să încheie contracte cu instituţiile de învăţămînt de stat privind pregătirea cadrelor pedagogice cu destinaţie specială, ţine evidenţa persoanelor care îşi fac studiile în astfel de condiţii.

 

2.25 Realizează  conform Planului Direcţiei Raionale Învăţămînt Tineret şi  Sport Rîşcani  evaluarea/ reevaluarea  complexă  a  copiilor  cu cerinţe  educaţionale  speciale (CES)  şi  determinarea, pentru  fiecare  caz  în parte,  cerinţele  educaţionale  specifice ale  copiilor  evaluaţi.

 

2.26 Participă, prin recomandări specializate la elaborarea  planului educaţional  individualizat  pentru  fiecare copil  cu CES

 

2.27  Acordă asistenţă şi suportului instituţiilor de  învăţămînt  general în procesul de incluziune  a copiilor cu CES

 

2.28 Asigură  examinarea  multilaterală şi complexă în planurile: determinării clinice, manifestărilor psihopatologice, neurologice şi psihologice, sferelor cognitive, afective şi  psihomotore;

 

2.29 Determină  tipul  respectiv de integrare specială în instituţiile de  învăţămînt  sau  asistenţă  socială, clase de recuperare pentru  anumite categorii  de copii.

2.30 Atribuţiile contabilităţii centralizate:

Þ    planifică bugetele instituţiilor de învăţămînt;

Þ    monitorizează gestionarea resurselor financiare;

Þ    duce evidenţa contabilă a mijloacelor financiare şi bunurilor materiale;

Þ    asigură procedura de finanţare a instituţiilor din subordinea Direţiei Raionale Învăţămînt Tineret şi Sport;

Þ    asigură îndeplenirea calitativă a documentelor financiare.

2.31 Atribuirea serviciului de deservire:

Þ    asigură organizarea transportării  elevilor pe rutele şcolare stabilite prin decizia Consiliului Raional;

Þ    asigură gestiunea corectă a bunurilor materiale destinate transportării elevilor;

Þ    asigură securitatea elevilor pe perioada transportării;

Þ    monitorizează organizarea în termen a reviziei  tehnice, asigurării obligatorii şi reparaţiei unităţilor de transport.

 

 

III   STRUCTURA DIRECŢIEI  RAIONALE  ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET  ŞI  SPORT

 

3.1  Structura Direcţiei  raionale învăţămînt, tineret şi sport  Rîşcani  se aprobă de către Consiliul raional în conformitate cu statele-tip ale direcţiei, aprobate de Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul raional.

 

 

3.2 Pe lîngă Direcţia  raională  învăţământ, tineret şi sport  funcţionează  următoarele servicii:

 

&  Inspecţia   şcolară

&  Centrul metodic

&  Serviciul  tineret  şi sport 

&  Serviciul de asistenţă  psihopedagogică

&  Serviciul de deservire a învăţămîntului secundar general

&  Contabilitatea centralizată

 

IV. PERSONALUL DIRECŢIEI RAIONALE ÎNVĂŢĂMÎNT,TINERET ŞI SPORT

 

4.1 Personalul Direcţiei  raionale învăţămînt, tineret şi sport, este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

4.2 Şeful Direcţiei raionale  învăţămînt tineret şi  sport  Rîşcani  este numit în funcţie, prin concurs  pe  termen nelimitat  de către Consiliul raional, pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, avînd grad didactic sau managerial şi un stagiu de conducere în învăţămînt de cel puţin 5 ani.  

 

4.3 Şeful- adjunct, şeful centrului metodic sunt numiţi în funcţie,  prin concurs  pe  termen  nelimitat   de către şeful Direcţiei învăţământ, avînd, în mod obligatoriu, grad didactic sau managerial şi un stagiu didactic  sau managerial în învăţămînt de cel puţin 5 ani

 

 

4.4  Funcţionarii  publici   sînt  selectaţi  prin concurs, conform  Legii serviciului  public, numiţi   în  funcţie de   şeful   Direcţiei  raionale învăţămînt. 

 

Şeful  Serviciului raional de asistenţă  psihopedagogică    este  angajat  în  funcţie  prin concurs

pe   un termen  de  4  ani   nu  mai   mult  de  două    mandate   consecutive.

 

Metodiştii  sînt  angajaţi  în  serviciu  de  către  şeful  Direcţiei  raionale învăţămînt.

 

Personalul  Direcţiei  raionale :  (contabilitatea,  serviciul  de deservire a învăţămîntului  secundar,  grupul  de deservire administrativă   centralizată)  sînt  angajaţi  prin  ordinul  şefului  Direcţiei  raionale  învăţămînt tineret şi sport Rîşcani  în baza  cererilor depuse.

 

Funcţiile  din cadrul  Direcţiiei  raionsale de învăţămînt Rîşcani –(inspectorii şi metodiştii  responsabili  de  disciplinele  şcolare)  pot   fi   ocupate  de  cadrele  didactice  deţinători  de   grade  didactice, cu stagiul  pedagogic  nu  mai  mic   de  5  ani.  

 

4.5 Numărul  de  funcţionari publici  şi metodişti  la  disciplinele de  studii   se  stabileşte   prin Hotărîrea  Guvernului Republicii   Moldova.

 

V.  COMPETENŢELE   PERSONALULUI   DIRECŢIEI  RAIONALE

ÎNVĂŢĂMÎNT  TINERET  ŞI  SPORT

 

5.1  Şeful Direcţiei  raionale răspunde de întreaga activitate a Direcţiei, asigurînd aplicarea prevederilor Legii Invăţămîntului şi a actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţămîntuli,  a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei,  ale  Consiliului raional, inclusiv realizarea hotărîrilor şi măsurilor adoptate de Consiliul consultativ şi Consiliul administrativ al Direcţiei  raionale

 

5.2  Şeful Direcţiei raionale  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 

a) reprezintă Direcţia raională în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale şi cu persoanele fizice;

 

b) răspunde de întreaga activitate educaţională din raionul Rîşcani

 

c) numeşte,  angajează  în funcţie şi concediază personalul direcţiei  raionale,  din administraţia permanentă a taberelor şcolare raionale şi din alte unităţi subordonate direcţiei raionale, conform legislaţiei în vigoare;

 

d) numeşte în bază de concurs şi concediază directorii instituţiilor de stat de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial,   complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv din subordine, cu consultarea prealabilă a autorităţilor publice locale de nivelul corespunzător;

 

e) elaborează fişa postului pentru şeful- adjunct, şeful Centrului Metodic, asigură elaborarea fişelor postului pentru funcţionarii  publici,  metodişti, precum şi pentru personalul economico-financiar, tehnic, în conformitate cu prevederile regulamentului şi cu alte acte normative în vigoare;

 

f) analizează periodic concluziile şi nivelul de eficienţă al activităţii de control şi îndrumare desfăşurată de angajaţii Direcţiei  raionale, stabilind măsuri de optimizare a procesului de învăţămînt;

 

g) răspunde de perfecţionarea personalului didactic, economico-financiar, tehnic şi administrativ, a personalului didactic ajutător, potrivit metodologiei în vigoare;

 

h) se îngrijeşte de sporirea continuă  a bazei didactico-materiale din instituţiile de învăţămînt şi de asigurarea funcţionalităţii ei, asigură estimarea necesarului de construcţii şcolare şi avizează capacităţile şi amplasamentul acestora, supraveghează  efectuarea reparaţiilor curente, capitale şi, după caz, propune măsuri pentru asigurarea spaţiilor de învăţămînt;

 

i) coordonează efectuarea estimărilor privind fundamentarea planului financiar anual;

 

j) poartă  responsabilitate pentru cheltuielile  bugetare  anuale;

 

k) colaborează şi solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice şi agenţilor economici în rezolvarea problemelor privind funcţionarea instituţiilor de învăţămînt;

 

l) asigură elaborarea şi fundamentarea planului perspectiv de dezvoltare a învăţămîntului în teritoriu;

 

m) propune şi, după caz, aprobă componenţa comisiilor de examinare şi de concurs;

 

n)  răspunde de definitivarea la timp a materialelor de analiză şi sinteză solicitate de Ministerul Educaţiei şi de exactitatea situaţiilor statistice incluse în ele;

 

o) emite în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), ordine şi dispoziţii de suspendare temporară a cursurilor şcolare şi informează Ministerul Educaţiei despre

situaţia creată şi măsurile întreprinse;

 

p) aplică, în caz de abateri, personalului de conducere din instituţiile de învăţămînt

subordonate sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, organelor ierarhic superioare

propuneri pentru aplicarea sancţiunilor care depăşesc competenţa sa;

 

q) răspunde de rezolvarea în termen şi conform legii a petiţiilor, cererilor,  reclamaţiilor şi sesizărilor adresate direcţiei

 

r) anulează măsurile ilegale luate de personalul de conducere din subordine;

 

s) analizează şi evaluează anual eficienţa activităţii  şefului adjunct, a şefului Centrului Metodic reprezentanţilor   din  teritoriu  şi, împreună cu aceştia, a celorlalţi angajaţi;

 

t) este  ordonatorul  creditelor,  putînd  delega dreptul de semnătură  în bancă  şi şefului adjunct

 

u)  elaborează  şi   înaintează Ministerului Educaţiei propuneri de acordare a distincţiilor pentru cadrele didactice cu merite deosebite;

 

 

5.3  Şeful adjunct are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 

a) asigură, împreună cu şeful direcţiei, conducerea activităţii direcţiei generale, răspunzînd nemijlocit de inspecţia de specialitate, specială şi de activitatea de perfecţionare; 

în lipsa şefului direcţiei, preia atribuţiile acestuia;

 

b) asigură elaborarea planurilor de muncă anuale, trimestriale şi operative, a graficelor activităţii de îndrumare şi control;  verifică  şi   evaluează  lunar  activitatea  de  control  a  fiecărui   sector;

 

c) analizează documentele finale de control şi îndrumare întocmite de inspectori şi metodişti, prezintă  şefului   Direcţiei  raionale învăţămînt  tineret şi sport Rîşcani   principalele concluzii făcute pe marginea acestora şi înaintează propuneri privind sporirea eficienţei activităţii de îndrumare şi control;

 

d) asigură continuitatea perfecţionării profesionale  a inspectorilor şi metodiştilor;

 

e) îndrumă inspectorii în vederea studierii şi popularizării experienţei pedagogice a cadrelor didactice;

f) urmăreşte punerea în aplicare a planurilor de învăţămînt şi a programelor şcolare din instituţiile de învăţămînt;

 

 

5.4  Şeful  Centrului   metodic   are următoarele  atribuţii şi responsabilităţi:

 

a) urmăreşte organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice la toate nivelurile, supraveghează activitatea de pregătire iniţială şi continuă a personalului didactic necalificat şi atestarea cadrelor didactice;

 

b)  iniţiează  cuprinderea la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice, inspectorilor şi metodiştilor, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei;

 

c) Şeful  Centrului  metodic  şi   Şeful   adjunct    al  Direcţiei raionale învăţămînt tineret şi sport Rîşcani  urmăresc  aplicarea şi respectarea legilor, a hotărîrilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei precum şi a deciziilor  Direcţiei  raionale;

 

d) răspunde de activitatea de  orientare  şcolară şi  profesională;

 

e) analizează şi estimează anual eficienţa muncii  salariaţilor din subordine;

 

f) face propuneri şefului Direcţiei  raionale  pentru evidenţierea, promovarea, recompensarea şi sancţionarea personalului din direcţia  raională;

 

5.5   Atribuţiile şefului adjunct şi  şefului  Centrului  Metodic  pot fi completate, în baza prezentului Regulament şi a altor documente normative;

 

5.6   Competenţele şi atribuţiile şefului Centrului Metodic vor fi  determinate  de către şeful direcţiei raioanale , în conformitate cu fişa postului şi prin coordonare cu Ministerul Educaţiei.

 

VI.  ORGANELE ADMINISTRATIVE ŞI CONSULTATIVE ALE

DIRECŢIEI  RAIONALE ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT

 

6.1  In cadrul Direcţiei raionale  învăţămînt tineret şi sport  Rîşcani   funcţionează Consiliul de administraţie şi Consiliul consultativ.

 

6.2  Consiliul de administraţie este format din şeful Direcţiei, şeful adjunct, şeful Centrului Metodic, contabilul  şef  şi  specialişti  din  Direcţie.    Şeful Direcţiei raionale   este preşedinte al Consiliului de administraţie;

 

6.3  Consiliul de administraţie coordonează întreaga activitate a Direcţiei raionale  şi exercită următoarele atribuţii:

 

    6.3.1. analizează activitatea desfăşurată de Direcţia raională  şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;

 

    6.3.2. supraveghează  modul  de repartizare a resurselor  financiare şi  materiale,  executarea  bugetului;

 

    6.3.3. aprobă planurile  de asigurare a  unităţilor de  învăţămînt   cu cadre didactice   şi de conducere;

 

    6.3.4. analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;

 

    6.3.5.  se preocupă de problemele sociale ale personalului didactic şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;   

           

    6.3.6.  analizează şi aprobă planul anual de şcolarizare a copiilor de vîrsta şcolară obligatorie;

 

    6.3.7. analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din subordine.

 

6.4  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea   în baza planului său anual, în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor.

 

6.5. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, consiliul se poate convoca, ori de cîte ori este nevoie.  Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în Cartea proceselor - verbale ale Consiliului de administraţie, care se păstrează permanent la Direcţia  raională.  Procesele -verbale se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului  de  administraţie.  Deciziile Consiliului de administraţie pot fi abrogate printr-o nouă decizie a consiliului sau de organele ierarhic superioare.

 

6.6.  Componenţa nominală a Consiliului consultativ al direcţiei  raionale, se aprobă la Conferinţa raională a pedagogilor, în el întrînd directori ai unităţiilor de învăţămînt, cadre didactice  angajaţi ai Direcţiei raionale.  Preşedintele Consiliului consultativ este Şeful Direcţiei raionale învăţămînt tineret şi sport  Rîşcani.

 

6.7.  Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul Consiliului consultativ al Direcţiei raionale învăţămînt tineret şi sport aprobat de Ministerul Educaţiei.

 

 

VII.  DISPOZIŢII FINALE

 

7.1  Direcţia raională  învăţămînt tineret şi sport  Rîşcani   are dreptul să stabilească relaţii şi să încheie acorduri bilaterale de colaborare în domeniu, să participe la proiecte şi manifestări internaţionale în domeniul învăţămîntului.

 

 

Secretar

al Consiliului Raional                                                          R. Postolachi

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
» Strategia de tineret 06.04.2017
» Programul de dezvoltare a învăţământului din raionul Rîşcani pentru anii 2015 - 2020 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2025
Vizitatori ieri: 718
Vizitatori azi: 212
Online: 9