» Arhiva Sondaje Online
Documente - Finanţe

Anul: 2019 / 2017 / Toți anii

REGULAMENTUL Direcția Finanțe
Publicat: Joi, 17 ianuarie 2019

   

 

 

Direcția finanțe Rîșcani

 

 

 

01/1-4

 

 

REGULAMENTUL

 

Direcția Finanțe

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat

prin  decizia Consiliului raional

                                                                                                               nr.        din                 2019

 

 

REGULAMENTUL-TIP

al direcţiei  finanţe a Consiliului raional Rîșcani  

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul regulament (în continuare - regulamentul) este elaborat în baza Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116) şi a Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.384-395, art.612) și a Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014 nr.223-230, art519).

2. Direcţia finanţe a unităţii administrativ-teritoriale este o subdiviziune structurală din subordinea autorității representative și deliberative a unității administrative-teritoriale de nivelul al doilea, care activează sub conducerea autorității executive respective a unității administrative-teritoriale.

3. În activitatea sa direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.

4. Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi conturi trezoreriale în trezoreria regională.
       [Pct.4 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]

5. Direcția Finanțe are misiunea de asigura promovarea și implimentarea politicii statului în domeniul finanțelor publice, gestionării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări.

 

II. Structura, personalul şi organizarea activităţii direcţiei

 finanţe

6. Structura şi statele de personal ale direcţiei finanţe se aprobă de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unității administrative-teritoriale de nivelul al doilea.

Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unității administrative-teritoriale de nivelul al doilea poate opera modificări în structura direcţiei generale finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale respective.

7. Şeful direcţiei finanţe este desemnat în şi eliberat din funcţie de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a unității administrative-teritoriale de nivelul al doilea, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, informând Ministerul Finanţelor.

8. Personalul direcţiei finanţe se desemnează în şi se eliberează din funcţie de către şeful direcţiei generale finanţe.

9. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului direcţiei finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.

10. Şeful direcţiei  finanţe:

elaborează şi aprobă funcţiile de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborează şi aprobă planurile de lucru ale direcţiei generale finanţe;

angajează şi eliberează din funcţie personalul direcţiei;

efectuează evaluarea profesională a angajaţilor şi aprecierea performanţelor;

execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

 

III. Funcţiile direcţiei finanţe

11. Funcțiile de baza ale direcției sânt:

1)  implimentarea și promovarea politicilor în domeniul finanțelor publice locale;

2) contribuirea la promovarea și realizarea obiectivelor privind descentralizarea finanțelor publice;

3) asigurarea gestionării adecvate a resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și administrarea eficace a patrimoniului public;

4) acordarea asistenței metodologice autorităților publice locale de nivelul întâi la toate etapele procesului bugetar;

5) recepționarea, analiza și gestionarea materialelor prezentate de către autoritățile publice locale la toate etapele procesului bugetar (elaborarea, aprobarea, modificarea, executarea și raportarea bugetului), precum și alte informații, cu prezentarea acestora la Ministerul Finanțelor conform cerințelor stabilite;

6) asigurarea elaborării propunerilor de buget, recepționarea, analiza și generalizarea materialelor prezentate de către instituțiile bugetare din subordinea autorității publice locale de nivelul al doilea și prezentarea propunerii/proiectului bugetului în modul și termenele stabilite;

7) asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificației bugetare, verificarea corectitudinii întocmirii bugetului local și altor informații, cu prezentarea, în modul și în termenele stabilite, Ministerului Finanțelor;

8) verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituțiilor bugetare, precum și a altor materiale adiționale la buget;

9) asigurarea funcționării instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul local de nivelul al doilea, precum și finanțarea altor măsuri și activități în conformitate cu prioritățile stabilite;

10) ținerea evidenței contabile a executării bugetului local de nivelul al doilea, a împrumuturilor pe termen scurt și pe termen lung;

11) analiza executării bugetului local de nivelul al doilea, respectarea balansării bugetului, monitorizarea performanței financiare și nefinanciare a instituțiilor bugetare și înaintarea, în caz de necasitate, a propunerilor ce se impun autorității responsabile;

12)  recepționarea rapoartelor financiare de la instituțiile bugetare din subordinea autorității administrației publice locale de nivelul al doilea și de la autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi, precum și analiza, generalizarea, consolidarea și prezentarea acestora în modul și termenele stabilite de către Ministerul Finanțelor;

13) monitorizarea utilizării conform destinației a mijloacelor bugetare, în special a resurselor financiare allocate pentru anumite scopuri specific ale bugetelor locale și, în caz de necessitate, înaintarea propunerilor de rigoare;

14) elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul său de competența.

 

IV. Drepturile şi responsabilităţile direcţiei  finanţe

12. Direcţia finanţe este în drept:

1) să dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

2) să înainteze propuneri vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a  bugetelor locale;

3) să înainteze  autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări privind efectuarea ,în caz de necessitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) să efectueze controale tematice privind corectitudinea elaborării şi execuării bugetelor locale;

5) să verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, ale instituțiilor bugetare a repartizării bugetului local şi a modificărilor acestuia;

6) să verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile bugetare;

7) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice locale, instituțiile bugetare informațiile și rapoartele financiare necesare pentru elaborarea și executarea bugetului local;

8) să înainteze propuneri de sancționare sau să aplice sancțiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

9) să  participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetul  local de nivelul al doilea;

10) să stabilească termenele de prezentare a rapoartelor financiare și să solicite respectarea lor;

13.  Direcţia finanţe este responsabilă de:

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor locale;

4) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

 

V. Dispoziţii finale

14. În procesul elaborării şi executării bugetului local de nivelul al doilea, direcţia finanţe colaborează cu inspectoratul fiscal de stat teritorial;
    [Pct.14 subalineat exclus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

      trezoreria regională a Ministerului Finanţelor;
      [Pct.14 subalineat în redacţia HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
      subdiviziunea teritorială a Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor;
    [Pct.14 subalineat modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.14 subalineat în redacţia HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]

alte instituţii şi organizaţii;

autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi.

15. Prezentul regulament serveşte drept bază pentru elaborarea Regulamentului direcţiei generale finanţe, care se aprobă de către consiliul local respectiv.

 

Alte documente
» REGULAMENTUL Direcția Finanțe 17.01.2019
» Întreprinderile municipale și analiza financiară a întreprinderilor municipale din subordinea CR 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
s. Galaseni In scuarul Consiliului Raional s. Pociumbauti Studioul artistic „Aisedora”, conducator Ana Galagan

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2284
Vizitatori ieri: 558
Vizitatori azi: 471
Online: 9