» Arhiva Sondaje Online
Documente - Economie

Anul: 2017 / Toți anii

Regulamentul de activitate
Publicat: Miercuri, 12 aprilie 2017

Aprobat prin Decizia 

                                                                              Consiliului  raional Rîşcani

                                                                              Nr 01/19 din  14 februarie 2013

 

 

Regulamentul

 Secţiei Economie a Consiliului Raional Rîşcani

 

I.     Dispoziţii generale

1.    Secţia Economie constituie o subdiviziune structurală a Consiliului Raional Rîşcani (în continuare Consiliul), abilitată cu dreptul de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic a raionului Rîşcani.

2.    Prin intermediul Secţiei se întreţine legătura între Consiliul Raional şi Ministerul Economiei. Tinînd cont de cerinţele politicii social-economice a statului. Ministerul expediază Consiliului recomandări, solicită pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia necesară, examinează rapoartele Secţiei la şedinţele Colegiului său adoptînd decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare şi consfătuiri cu iucrăforii Secţiei.

3.    Secţia îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului executiv în corespundere cu Constituţia şi legile Republicii Moldova , decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile administraţiei publice locale, precum şi conform propriului Regulament elaborat în corespundere cu prezentul Regulament.

4.    În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale Secţia activează în limitele competenţei sale.

 

II.    Sarcinile principale

 

5.    Sarcinile principale ale Secţiei sînt:

-         -   elaborarea strategiei   de dezvoltare social-economică a  raionului stabilirea   suportului financiar, surselor   de Finanţare pentru fiecare creării unei economii de piaţa multisectorale, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific să folosească raţional resursele locale naturale, tehnico-materiale, financiare şi umane;

-         - elaborarea  programelor teritoriale de dezvoltare  ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice; elaborarea   măsurilor orientate spre   impulsionarea   procesului   de reformare a sferei sociale a paturilor social-vulnerabile din teritoriu,

-         - înaintarea propunerilor în vederea    utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

-         participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor în studiul analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării în infrastructura tehnică economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază rnultianuala;

-         elaborarea şi coordonarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice şi ONG-ule din ţară şi peste hotare a proiectelor de atragerea investiţiilor de la donatorii internaţionali;

-         promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

-         -asigurarea mediului economico - organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concjrenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;

-         intensificarea cooperării interregionale, transfrontalière, înaintarea propunerilor concrete referitor la priorităţile de conlucrare în dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, circulaţia mărfurilor, modernizarea serviciilor vamale etc.;

-         acordarea ajutorului necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii;

-         avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;

-         crearea unui sistem de publicaţii economice, broşuri cu exemple de succes etc.

 

III.   Funcţiile Secţiei

6.    În corespundere cu sarcinile ce îi revin.

Secţia exercită următoarele funcţii:

7.    analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor (hotărîrilor) organelor administraţiei publice centrale, precum şi ale sale;

8.    întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

9.    organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor (oraşelor) din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică;

10.   analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elaborarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare (reprofilare) a întreprinderilor;

-        contribuţia la soluţionarea problemelor stringente din sfera socială: plata la timp a salariilor şi pensiilor, plăţilor în Fondul Social, problema şomajului;

-        înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra facturilor de mediu şi resurselor naturale;

11.   organizarea activităţii de realizare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii pe teritoriul administrat;

12.   -organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Secţiei.

 

 

IV.   Drepturile Secţiei

13.                      Secţia are următoarele drepturi:

-         să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică,

-        informaţiilor economico-statistice etc;

-         să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;

-        să convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin

-        să înainteze organelor ale statului şi altor instituţii centrale propuneri coordonate cu conducerea Consiliului Raional privind perfectarea legislaţiei în vigoare, să prezinte Ministerului Economiei şi reformelor;

-        să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din Consiliul Raional diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii

-        să   stabilească relaţii   de colaborare   cu   secţiile similare   din alte raioane.

 

V. Organizarea activităţii secţiei

 

14.                      Secţia este condusă de şeful Secţiei Economie, care în baza concursului esle desemnat şi eliberat în funcţie prin decizia Consiliului Raional.

15.                      Şeful Secţiei Economie:

-        organizează activitatea Secţiei şi poartă răspunderea personală pen realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate;

-         pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei.

-        asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldo1 hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernul, hotărîrilor Consiliului precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament;

-        prezintă în modul stabilit spre examinare Consiliului Raional proiectelor de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare socio-economică a raionului;

-        distribuie funcţiile de serviciu ale locţiitorului său şi ale colaboratorii Secţiei.

 

 

VI. Obligaţiunile defuncţii ale colaboratorilor Secţiei Economie

 

16.                      Obligaţiunile de funcţii ale colaboratorilor Secţiei Economie a Consiliului Raional sînt bazate pe colaborarea cu conducerea administraţiei publice locale în procesul promovării reformelor social-economice prin:

-        participarea la elaborarea proiectelor de Legi şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a raionului;

-        participarea la organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă ai dezvoltării economice a raionului, efectuarea controlului asupra realizării actelor normative ce conţin sarcini directive cu privire la dezvoltarea economică şi socială a teritoriului;

-        elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare;

-        generalizarea practicii privind aplicarea legislaţiei la soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa Secţiei, pregătirea informaţiei şi propunerilor corespunzătoare pentru conducerea raionului;

-        colaborarea în cadrul euroregiunilor la care raionul esle parte.

 

 

Şeful Secţiei Economie

 

17.   Dirijează şi planifică activitatea Secţiei;

18.   Participă la elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale a raionului;

19.   Participă la organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă ale dezvoltării economice a raionului, efectuează controlul asupra realizării actelor normative ce conţin sarcini directive cu privire la dezvoltarea economică şi socială a teritoriului;

20.   Participă la elaborarea CCTM raionale, analizează gradul lor de realizare;

21.   Generalizează practica privind aplicarea legislaţiei la soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa Secţiei, pregătirea informaţiei corespunzătoare pentru conducerea raionului;

22.   Prezintă propuneri pentru atestarea specialiştilor Secţiei, premierea lor şi măsuri disciplinare, activitatea operativă.

 

Specialist superior în problemele analiză economică şi prognoză

 

23.   Este responsabil de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul analiză şi prognoză în raion.

24.   Contribuie la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă a dezvoltării social-economice.

25.   Contribuie la elaborarea periodică a pronosticului de dezvoltare social-economică a raionului

26.   Analizează situaţia generală a dezvoltării social-economice în raion, structura şi starea potenţialului complexului industrial, agricol, energetic, transporturilor, comunicaţiilor şi sferei de deservire socială.

27.   Coordonează şi conlucrează cu conducătorii agenţilor economici şi conducerii Consiliului raional privind elaborarea măsurilor orientate spre asigurarea  dezvoltării social-economice a localităţilor din raion.

28.   Acordă ajutor primăriilor şi satelor (comunelor) din raion la elaborarea de către acestea a programelor de dezvoltare socială şi economică a unităţilor teritorial-administrative.

 

Specialist superior în problemele antreprnoriat

29.   şi micul business şi stimularea investiţiilor

30.   Este responsabil de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM, antreprenoriatului, micului business şi stimulare a investiţiilor

31.   Participă a elaborarea programelor strategiilor în domeniul implementării politicilor de dezvoltare antreprenoriatului, micului business la nivel de raion în baza Hotărîrii Guvernului.

32.   Analizează situaţia în domeniu, coordonează şi conlucrează cu conducătorii agenţilor economici şi conducătorii unităţilor teritorial administrative local în promovarea dezvoltării ÎMM.

33.   Elaborează propuneri privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţilor agenţilor economici din raion.

34.   Participă la elaborarea strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

35.   Monitorizează procesul investiţional controlul la elaborarea programelor investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriu raionului.

36.   Acordă asistenţă metodică şi consultativă  agenţilor economici din teritoriu referitor la problemele relaţiilor internaţionale şi atragerii investiţiilor străine în promovarea dezvoltării antreprenoriatului şi micului business în raion.

37.   Generalizează problemele ce ţin de lucrul eficient în domeniul antreprenoriatului ÎMM, micului business şi pregăteşte informaţie pentru conducerea raionului.

 

Specialist superior  în problemele achiziţiilor publice

 

38.   Este responsabil de eficienţa soluţionării problemelor in domeniul achiziţiilor publice.

39.   Examinează dările deşi înregistrează contractele de achiziţii publice de bunuri, servicii, lucrări.

40.   Examinează şi înregistrează documentele de licitaţie privind achiziţiile  publice, înaintate de autorităţile contractante.

41.   Întocmeşte informaţii, rapoarte privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii, lucrări.

42.   Asigurarea, organizarea şi desfăşurarea seminarelor în teritoriu.

43.   Efectuează publicaţii în Buletinul Achiziţiilor Publice.

44.   Asigură infrmaţii privind dreptul de a depune contestaţii.

45.   Acordă autorităţilor contractante a ajutorului metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice

 

 

 

Secretar al Consiliului Raional                                        R.Postolachi

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
» Activitatea Secției Ecomonie al CR Rîșcani 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Discursul presedintelui r-lui Riscani Iurie Urzica la sarbatoare Ansamblul

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2283
Vizitatori ieri: 558
Vizitatori azi: 470
Online: 10