» Arhiva Sondaje Online
Documente - Cultură

Anul: 2017 / Toți anii

Regulamentul de activitate
Publicat: Miercuri, 12 aprilie 2017

Aprobat prin  Decizia 

                                                                              Consiliului  raional Rîşcani

                                                                              Nr.01/19  din  14 februarie 2012

 

                                                                                

                                       R E G U L A M E N T U L

 

         de  activitate  a  Secţiei  de   Cultură  a  Consiliului  Raional  Rîşcani

 

 

                                         I.  Dispoziţii  generale

 

        1.1.  Secţia  Raională  Cultură  este  o  subdiviziune  a  Consiluilui Raional,

 

care  realizează  politica de Stat  în  domeniul  culturii  în  teritoriu şi  îşi  desfă-

 

şoară  activitatea   în  corespundere  cu  legislaţia  în  vigoare, actele  normative

 

emise de Ministerul  Culturii  şi  organele  administraţiei  publice   locale.

 

       1.2. Secţia   Cultură  este  subordonată  Ministerului  Culturii - în  domeniile

 

 metodologice  şi  politica  culturală    şi  Consiliului  Raional – în  domeniile

 

administrare  şi  asigurare  financiară.

 

       1.3. Secţia  este   persoană   juridică,  dispune  de  cont  în  bancă,  ştampilă

 

cu  imaginea  Stemei  de  Stat  a  Republicii  Moldova  şi  cu  denumirea deplină

 

a  subdiviziunilor ,  foaie  cu  antet   în  limba  de stat,  alte  simboluri   aprobate

 

şi   înregistrate   conform  legislaţiei.

   

        1.4. Secţia  asigură   condiţii  necesare   pentru  libera  manifestare  a  talen-

 

tului,  evaluarea   operelor  de  cultură  şi  artă,  libertatea   creaţiei  şi  inviolabi-

 

litatea  ei,  promovează  o  politică  de  ocrotire ,  conservare  şi  valorificare a 

 

patrimoniului  cultural  naţional, de  alvgardare a  monumentelor ,  ansamblurilor 

 

şi  muzeelor  istorice  din  teritoriu.  

 

                                        II. Obiective  de  activitate.

 

       2.1. Dirijarea   activităţii   instituţiilor  de  cultură  (case / cămine  de  cultură,

 

 biblioteci, instituţii  de învăţămînt  artistic, complexe muzeale,  muzee) indiferent

 

de  apartenenţa  departamentală, stabileşte  relaţii de colaborare  în domeniul  cul-

 

turii  cu  instituţiile  din  ţară  şi  străinătate, participă   la  festivităţile  republicane

 

şi  internaţionale.

 

         2.2.  Asigurarea    aplicării  în  teritoriu  a  strategiei  privind  identificarea,

 

protecţia, conservarea, restaurarea  şi valorificarea  monumentelor  istorice;  apli-

 

 

carea  normelor  sistemului  naţional  de  evidenţă  a  bunurilor  culturale;  opera-

 

rea  modificărilor ce  ţin  de  destinaţia  monumentelor istorice  şi transferul  drep-

 

tului de  proprietate;  controlarea  periodică  a  stării  de  conservare  şi  securita-

 

te  a  monumentelor  istorice  şi  elaborarea  de  comun  acord   cu  organele  com-

 

petente   a   măsurilor  necesare  în  acest  domeniu; colaborarea  directă  cu  orga-

 

nele  administraţiei  publice  locale  la  elaborarea   programelor  de  dezvoltare  a 

 

localităţilor   precum  şi  a  programelor  de  amenajare  a  teritoriului  în care  sînt 

 

edificate  monumente  istorice.

 

         2.3. Realizarea  politicii  de  Stat  în  domeniul   culturii  prin  asigurarea 

 

dezvoltării  reţelei  instituţiilor  de  cultură  şi  artă   la  satisfacerea  intereselor

 

spirituale  ale  locuitorilor   luînd  în  consideraţie   potenţialul  economic  al

 

raionului.

 

        2.4. Asigurarea   funcţionării   mecanismului  de  afirmare  a  talentelor 

 

autentice,  de  selectare   a  valorilor  culturale  şi  de  includere   a  lor  în  circui-

 

tul  naţional  universal.

 

   Susţinerea  a  copiilor  dotaţi, orfani  şi  din  familii   puţin  asigurate.

 

        2.5.  Elaborarea  concepţiei  dezvoltării  culturii  în  teritoriu, programe 

 

complexe  ale  activităţilor   culturale, crearea  condiţiilor  necesare  pentru 

 

dezvoltarea   creaţiei   populare  şi  a  meşteşugurilor  tradiţionale,  pentru 

 

desfăşurarea  în  bune  condiţii  a  acţiunilor  de  animaţie  culturală  şi  agrement.   

 

        2.6. Realizarea  programelor  de dezvoltare  a  culturii   în  teritoriu  prin   or-

 

ganizarea  diverselor  activităţi  culturale: festivaluri, concursuri, treceri  în  revis-

 

tă  a   formaţiilor   artistice  de amatori, expoziţii  de artă  plastică  contemporană 

 

şi  de  creaţii  ale  meşterilor  populari  etc.                     

 

        2.7. Asigurarea  controlului  realizării  programului  de activitate  a  case –

 

lor/căminelor  de  cultură,  bibliotecilor, muzeelor,  instituţiilor  de  învăţămînt

 

artistic  a  îndeplinirii  de  către  acestea  a hotărîrilor  Guvernului  ordinelor  şi

 

dispoziţiilor  Ministerului  Culturii,  a  organelor   administraţiei  locale.

 

      2.8. Examinarea  şi  aprobarea  planurilor  de  activitate,  raporturilor  anuale

 

de  activitate  a  instituţiilor  de  cultură   subordonate.

      2.9. Prezentarea  Raportului  anual  (textual  şi  statistic)  cu  privire  la 

 

activitatea   Secţiei  şi  a  reţelei  instituţiilor  de  cultură   Ministerului  de 

 

Cultură,  Consiliului  Raional.

 

      2.10.  Acordarea   ajutorului   metodic   tuturor   instituţiilor de cultură 

 

indiferent  de   apartenenţa   lor   departamentală,  asigurînd  prin  ele  asistenţa

 

de  specialitate  a  cadrelor  din   instituţiile  de  cultură  din  teritoriu.

 

 

                               III. Organizarea  activităţii  Secţiei  Cultură

       3.1.  Secţia  Cultură  are în  componenţă  4  unităţi:

 

·        Şef  secţie;

·        Specialist  principal;   

·        Specialist  superior;   

·        Specialist .

 

        3.2.  Secţia  Cultură  este  condusă  de   şeful  Secţiei  numit  şi  eliberat   din

 

funcţie   de  către  Consiliul  Raional  cu   acordul  Ministerului  Culturii  Repub-

 

licii  Moldova, în  conformitate  cu  legea  în vigoare.

 

           3.3.   Secţia  Cultură  propune  spre  aprobare  Consiliului  Raional luînd  ca  bază  statele  tip, aprobate  de  Guvern,  organigrama  şi statele  de  personal  din aparatul  secţiei  şi  din  instituţiile  de  cultură  de  nivel   raional  din  subordine:

 

contabil, directorii  şi  pedagogii  instituţiilor  de  învăţămînt  artistic, statele  mu-

 

zeului, 10  unităţi  a  colectivelor  cu  titlul  „ model ”.

 

        3.4.   Secţia   coordonează   cu  primăriile  angajarea  personalului  în  insti-

 

tuţiile  din  teritoriu, stabileşte  categoriile  de  salarizare, condiţiile  de  premiere,

 

aplică  măsuri  disciplinare  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare. 

           

        3.5.  În  cadrul  secţiei  se  constituie  un  consiliu   din  9  persoane:

 

şeful  secţiei  şi  cîte  un  reprezentant  al  domeniilor   case/cămine de cultură,

 

biblioteci,  învăţămînt artistic, muzee, administraţia  publică  locală, organizaţii

 

obşteşti  şi  mijloace   de  informare   în  masă ( presa, radioul, TV).

 

          Consiliul  administrativ  examinează  problemele  de  strategie  culturală, 

 

elkaborează  peograme  de dezvoltare  şi  ocrotire  a  culturii  şi artei  în raion, 

 

monitorizează   activitatea   din  domeniu   pe  teritoriul  raionului.

 

        3.6.  Programul  de  activitate  a   Secţiei   Cultură  se  aprobă  de   către 

 

preşedintele  raionului  la  început  de  an.

 

                                      IV. Şeful  secţiei  cultură

        4.1.  Şeful  secţiei este  numit  în  bază  de concurs  şi  eliberat  din  funcţie

 

de  către  Consiliul  raional, de comun acord cu  Ministerul  Culturii.  La  concurs 

 

pot  participa   persoanele  care corespund  următoarelor exigenţe:

 

  a)  au  studii  superioare de specialitate;

 

  b)  dispun  de  experienţa de lucru  în administraţia  publică de  minimum  3  ani;

 

  c)  prezintă  Programul-concept  de desfăşurare a activităţii  secţiei.

      

       4.2.  Şeful  secţiei  angajează, prin  concurs  în baza cerinţelor  din  fişa 

 

postului, personalul  aparatului  secţiei  şi  conducătorii  instituţiilor  subordonate

 

de  nivel   raional.

 

        4.3.  Stabileşte  competenţa  şi  responsabilitatea  angajaţilor  secţiei, condu-

 

cătorilor   organizaţiilor   din  subordine,  în  baza  cerinţelor  şi  obligaţiunilor 

 

funcţionale  elaborate  de  Ministerul  Cuilturii.

 

         4.4.  Asigură  atestarea  lucrătorilor  din  domeniul  culturii,  aprobă   decizia

 

Comisiei  de  atestare.

 

         4.5.  Elaborează  pronosticul  personalului  scriptic   conform  necesităţilor

 

de  specialişti  în  domeniu.

 

       4.6.  Reprezintă  secţia  în  organele   administrative,  juridice  şi  în  organi-

 

zaţii  obşteşti,  încheie  contracte  de  muncă  şi  colaborare  culturală  cu  persoa-

 

ne  juridice  şi  fizice. 

 

       4.7.    Emite  ordine  şi  dispoziţii,  elaborează  acte  normative  în  limitele  competenţei  sale.

        

       4.8.   Asigură  respectarea  prevederilor  legislaţiei.

 

       4.9.   Poartă  răspundere   pentru  utilizarea  eficientă  a  mijloacelor  finan-

 

ciare  bugetare  şi  extrabugetare.

 

                               V. Colaborarea  cu  alte  instituţii  şi  organizaţii.

       

       5.1.  Secţia  programează  aprovizionarea  şi coordonează  cu  organele admi-

 

nistraţiei  publice  locale  şi  alte  instituţii  procurarea  instrumentelor  muzicale,

 

a  costumelor  naţionale, a  mijloacelor  tehnice  de  sonorizare, a  mobilierului,

 

transportului  auto  cu  destinaţie  specială  şi a  utilajului  tehnic  necesar 

 

instituţiilor de cultură,  efectuează  controlul  utilizării  acestora.

 

        5.2.  Secţia  stabileşte  relaţii  culturale  cu  organisme  similare  din  repu-

 

blică  şi  străinătate,  asigură   participarea  reprezentanţilor   din  instituţiile  de 

 

cultură  subordonate  la  activităţile  programate  în  cadrul schimburilor  cultu-

 

rale.

 

       5.3.   Secţia  asigură  în  teritoriu  condiţii  adecvate  pentru  dezvoltarea  artei 

 

şi  culturii  minorităţilor  etnice  conlocuitoare.

 

                                 VI. Finanţarea    secţiei.

 

        6.1.   Secţia  este  finanţată  din  mijloace  bugetare  şi  venituri  obţinute  din

 

diverse  activităţi  culturale,  prestări  servicii, sponsorizări, alte  surse  ce  nu con-

 

travin  legislaţiei.  Mijloacele  financiare  bugetare  se  acumulează  pe  contul bu-

 

getar  al  secţiei,  mijloacele  de  alt  ordin  se  acumulează  pe  un  cont  special.

 

Utilizare  mijloacelor  respective   se  efectuează   conform  legislaţiei  în vigoare.

 

        6.2.   Secţia  elaborează  şi   propune   spre  aprobare  Consiliului  Raional

 

proiectul  de  buget  al  secţiei,  şi  în  caz  de  necesitate,  intervine  cu  propuneri 

 

privind  finanţarea  suplimentară  a  acţiunilor  concrete,  exercită  controlul 

 

asupra    utilizării  mijloacelor  financiare  conform  destinaţiei.

 

 

Secretar al Consiliului Raional                                        R.Postolachi

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
» Strategia de dezvoltare a turismului 10.04.2017
» Planul de acțiuni pe anul 2017 06.04.2017
» Plan de colaborare a Secției Cultura cu Novoteca pentru anul 2017 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1853
Vizitatori ieri: 738
Vizitatori azi: 40
Online: 6