» Arhiva Sondaje Online
Documente - Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Anul: 2017 / Toți anii

Regulamentul de activitate
Publicat: Miercuri, 12 aprilie 2017

 

Aprobat prin

 decizia  Consiliului raional

Nr. 01/19 din 14 februarie 2013

 

REGULAMENTUL

 Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri  a Consiliului raional Rîşcani

 

I.            Dispoziţii generale

1.1  Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri este o subdiviziune a Consiliului raional subordonată direct vicepreşedintelui Consiliului.

 

1.2 În componenţa sa secţia include şi Serviciul pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltare regională.

 

1.3 În activitatea sa Secţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, Legea privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova, Legea cu privire la administraţia publică locală, deciziile Consiliului raional, Dispoziţiile preşedintelui raionului, precum şi de prezentul Regulament  şi alte instrucţiuni.

 

II.          Sarcinile de bază

 

3.  Sarcinile de bază ale Secţiei sînt:

-       Contribuirea la creşterea atractivităţii investiţionale a raionului Rîşcani

-       Asigurarea construirii şi intreţinerii  în limitele localităţilor din raion  a construcţiilor publice,  drumurilor podurilor şi alte locuri publice;

-        Asigurarea participării raionului Rîşcani la programe investiţionale regionale, naţionale şi cele externe;

-       Asigurarea construirii, reconstruirii  şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, de salubrizare a localităţilor şi depozitare  şi utilizare a deşeurilor menajere;   

-       Atragerea mijloacelor financiare bugetare şi nebugetare pentru implementarea strategiilor, planurilor şi programelor de dezvoltare a raionului.

-       Acordarea suportului informaţional instituţiilor publice, ONG-urilor privind elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale şi atragerea investiţiilor;

-       Asigurarea întreţinerii drumurilor naţionale şi locale.

 

 

III. Atribuţiile de serviciu

 

În corespundere cu sarcinile de bază secţia:

·Exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice finanţate din bugetul de stat şi local în teritoriul raionului, inclusiv supravegherea tehnică în perioada construcţiei şi exploatării.

·Cooperarea în domeniul atragerii proiectelor investiţionale pentru raion cu structurile similare din alte organe administraţiei publice locale din ţară şi din străinătate.

·Monitorizarea realizării programelor investiţionale regionale, naţionale şi internaţionale, implementarea pe teritoriul raionului, crearea şi actualizarea registrului proiectelor investiţionale.

·Fundamentează necesarul anual de mijloace financiare  la bugetul raional pentru dezvolatrea  lucrărilor publice de interes local, elaborează proiectul programului investiţional anual şi promovarea lui.

·Crearea bazei de date privind  potenţialele suprafeţe investiţionale, terenuri industriale neutilizate, echipament, edificii nefinisate etc.

·Asigară pregătirea obiectelor şi sistemelor de menirea locativ-comercială pentru funcţionarea lor stabilă inclusiv în perioada toamnă-iarnă.

·Administrarea surselor financiare de la bugetul de stat şi raional alocate pentru construcţia, reconstrucţia, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, de termoficare, construcţia şi reconstrucţia  drumurilor şi alte obiecte comunale.

·Asigură elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de conservarea resurselor termoenergetice, introducerea resurselor netradiţionale şi renovabile sistemelor de evidenţă comercială.

·Acordă cu alte secţii ale Consiliului raional ajutor parctic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii, contribuie la crearea materialelor de construcţii competitive şi solicitate de piaţă.

·Colaborarea cu celelalte Direcţii şi Secţii din cadrul Consiliului raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin Consiliului din legile Republicii Moldova, Hotărîrilor sau din alte acte normative şi dispoziţii ce ţin de componenţa ei.

·Examinarea petiţiilor şi reclamaţiilor în problemele ce ţin de activitatea secţiei.

 

IV. Drepturile secţiei

 

Secţia este în drept:

 

-            Să controleze în teritoriul raionului respectarea legislaţiei în vigoare în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor, calitatea proiectelor de construcţie, lucrărilor de construcţii-montaj executate de organizaţii şi întreprinderi, indeferent de domeniul de activitate şi tipurile de proprietate, corespunderea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie cu standartele şi normativele în vigoare;

-            Să solicite de la subdiviziunile structurale ale Consiliului raional precum şi de la organizaţiile subordonate, în modul stabilit de preşedintele raionului, informaţii şi  documente şi alte documente necesare pentru exercitarea funcţiilor sale.

-            Să propună înfiinţarea grupurilor de lucru pentru elaborarea şi realizarea proiectelor investiţionale şi să atragă în activitatea acestora specialişti necesari din cadrul Consiliului raional şi altor organizaţii.

 

-            Să inainteze propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Consiliului raional în problemele ce ţin de competenţa Secţiei şi a serviciului.

 

-            Să participle la organizarea licitaţiilor (concurs de ofertă) privind proiectarea şi executarea investiţiilor pentru obiectele finanţate de la bugetele locale, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în raion.

 

-            Să exercite alte drepturi, prevăzute de legislaţia R. Moldova.

 

 

V. Organizarea activităţii Secţiei:

 

1.   În componenţa secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri include şi Serviciul pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea regional.

2.   Secţia include 4 unităţi de personal:

-       Şeful secţiei:

Dirijează şi planifică activitatea secţiei, efectuează controlul asupra realizării Decretelor Preşedintelui, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, Deciziilor Consiliului Raional, dispoziţiilor Preşedintelui raionului.

-       Întocmeşte rapoarte generale pentru conducerea raionului, perfectează informaţia pentru mijloacele de informare în masă.

-       Elaborează proiecte de Decizii şi acte normative privind  dezvoltarea social a raionului:

-       Prezintă propuneri pentru atestarea specialiştilor Secţiei, premierea lor şi măsurile disciplinarte, activitatea operativă.

-       Semnează documentaţia de serviciu în limitele competenţei sale.

-       Este responsabil de eficienta soluţionării problemelor în domeniul construcţiilor.

3.   Specialistul principal:

-       Planifică, organizează, coordonează, monitorizează activitatea Serviciului pentru Atragerea Investiţiilor de Dezvoltare Regională;

-       Semnează documentaţia de serviciu în limitele competenţei sale şi în cazul lipsei motivate a şefului Secţiei;

-       Monitorizează procesul investiţional pe teritoriul raionului;

-       Examinarea petiţiilor şi reclamaţiilor în problemele  ce ţin de activitatea secţiei şi a serviciului.

 

4.   Specialistul superior:

-       Ţine  la evidenţă temele de proiecte privind investiţiile publice  preconizate pentru construcţia, reconstrucţia şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare, salubrizarea localităţilor;

-       Coordonează lucrările de pregătire a obiectelor gospodăriei comunale pentru asigurarea funcţionării stabile inclusive  în perioada toamnă-iarnă;

-       Acordă consiliilor locale şi primăriilor, precum şi serviciului public ale satelor, comunelor şi oraşelor sprijin şi asistenţă tehnică la cererea acestora în domeniul construcţiilor şi amenajarea teritoriilor.

 

5.                      Specialist:

-  Creează şi întreţine baza de date privind întreprinderile de construcţie expluatate, de fabricare a materialelor de construcţii care funcţionează pe teritoriul raionului, licitaţiile organizate în construcţii, obiectele nefinalizate,

-  Monitorizează realizarea legilor, actelor normative, decrete lor Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrii Guvernului, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiile Preşedintelui şi altor sarcini şi funcţii prevăzute de Regulament ;

-  Participă la elaborarea proiectului investiţional anual şi contribuie la realizarea lor;

-  În activitatea sa se călăuzeşte  de prezentul Regulament şi Fişa postului.

 

 Dispoziţii finale.

 

-  Regulamentul Secţiei şi a Serviciului, precum şi modificările  şi completările ulterioare se aprobă de către Consiliul Raional la propunerea preşedintelui raionului;

-  Reorganizarea sau lichidarea secţiei sau a Serviciului pentru Atragerea  Investiţiilor şi Dezvoltarea Regională ţine de competenţa Consiliului Raional Rîşcani în condiţiile legilor în vigoare.

 

 

 

 

 

Secretar al Consiliului Raional                                                      R. Postolachi

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Centrul de plasament pentru persoane varstnice ”Alinare” din or.Costesti s. Galaseni

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1876
Vizitatori ieri: 738
Vizitatori azi: 63
Online: 10