La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Arhivă

Anul: 2019 / 2017 / Toți anii

Serviciul Raional de Arhivă Rîşcani Republica Moldova
Publicat: Joi, 02 noiembrie 2017

Serviciul Raional de Arhivă  Rîşcani

Republica Moldova

 

         În activitatea sa Serviciul de Arhivă  se călăuzeşte  de Legea „Cu privire la Fondul Arhivistic  al Republicii Moldova” din 22.01.1992, de Regulamentul  Fondului  arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului  RM din 27.05.1992 Nr. 352;  Regulamentul Fondului  arhivistic obştesc, aprobat prin  Ordinul  Serviciul  de Stat de Arhivă  al RM din 30.05.1995, nr. 10; regulamentul cu privire la Serviciul  raional  de arhivă, aprobat prin  Decizia Consiliului  raional Rîşcani nr. 02/06  din 16.04.2015; ordinele; instrucţiunile şi directivele Serviciului de  Stat de Arhivă al RM.

Structura Serviciului  raional  de Arhivă, conform statelor - 2 unităţi:

1.     Şeful Serviciului - Galina Strateciuc -vechimea în muncă- 24 ani  6 luni  ca şefă al Serviciului arhivă;

2.     Specialist    - Mariana Cucuruzneac- 10 ani

 

Adresa: MD 5600, or. Rîşcani; str. Independenţei 59

tel: 2-39-73

 

1.     Funcţiile şefei de Arhivă

§  Dirijarea metodico-organizatorico, controlul  activităţii şi  acordarea de ajutor arhivelor curente ale instituţiilor raionale.

§  Organizarea întrunirilor cu participarea  reprezentanţilor instituţiilor raionale privind chestiuni de arhivistică şi lucrări de secretariat.

§  Pregătirea pentru şedinţele Consiliului Raional a informaţiilor şi proiectelor de documente organizatorice şi de dispoziţie referitor la starea de lucruri în arhive, a demersurilor către Consiliul Raional privind tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de distrugerea sau sustragerea documentelor.

§  Organizarea ordonării documentelor în instituţiile raionale, controlul calităţii ordonării efectuate, alcătuirea avizelor la inventarele şi procesele-verbale prezentate  la Comisia Centrală de Expertiză şi Control.

§  Organizarea transmiterii dosarelor din instituţiile raionale în arhiva de stat în termenele stabilite şi conform  planului.

§  Organizarea preluării şi coordonarea nomenclatoarelor dosarelor în instituţiile raionale, controlul calităţii nomenclatoarelor întocmite, lucrul cu deţinătorii fondurilor  personale privind problemele  ce ţin de primirea documentelor de provenienţă personală la păstrare de stat.

§  Depistarea şi preluarea dosarelor instituţiilor lichidate, care au făcut parte din lista nr. 1.

§    Evidenţierea locului  de păstrare a documentelor cu efectiv  personal  ale instituţiilor lichidate şi celor care funcţionează, întocmirea fişelor documentelor cu efectiv personal, care se păstrează în instituţii raionale.

§  Întocmirea planurilor de lucru, dărilor de seamă, informaţiilor, datelor prezentate la Serviciul  de Stat de Arhivă şi Consiliului Raional.

§  Întocmirea documentelor de evidenţă  în arhivă: registrul  de evidenţă al fondurilor, lista fondurilor, dosarele fondurilor, dosarele  de supraveghere, dosarele cu inventare de control şi de lucru.

§  Efectuarea expertizei valorii documentelor păstrate în arhivă, selecţionarea dosarelor pentru eliminare, modificarea inventarelor după expertiza efectuată.

§  Organizarea de excursii, expoziţii de arhivă, pregătirea de materiale pentru mass-media, emisiunilor radio etc.

    

2.     Funcţiile specialistului

 

§  Verificarea existentului şi a stării fizice a dosarelor în depozit, definitivarea rezultatelor verificării.

§  Evidenţierea dosarelor nenumerotate, coaserea şi numerotarea filelor potrivit necesităţii.

§  Definitivarea copertei, întocmirea cotei de copertă, legarea, perfectarea şi repartizarea dosarelor de rafturi în procesul  preluării dosarelor din instituţiile raionale.

§  Perfecţionarea inventarelor, întocmirea şi dactilografierea  informaţiilor istorice, ale proceselor-verbale privind modificarea inventarelor, foilor de titlu, reîntocmirea cotei de copertă pe dosare în urma modificării inventarelor.

§  Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic.

§  Eliberarea dosarelor din depozite cercetărilor în arhivă  sau în folosinţă temporară, depistarea şi restituirea dosarelor  eliberate temporar instituţiilor raionale.

§  Menţinerea ordinii în depozit.

 

Lista actelor legislative care stau în baza activităţii Serviciului raional de Arhivă:

1.     Legea RM privind Fondul Arhivistic al RM, din 22.01.1992.

2.     Regulamentul Fondului arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului  RM din 27.05.1992 nr. 352.

3.     Regulamentul Fondului  arhivistic  obştesc, aprobat prin Ordinul  Serviciului de Stat  de Arhivă al RM din 30.05.1995, nr. 10.

4.     Legea RM „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, aprobata la 03.01.1992, nr. 845-XII;  Monitorul Oficial al RM nr. 117-119, art. 958.

5.     Legea Contabilităţii; documentele justificative, din 04.04.1995 nr. 426-XII.

6.     Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare, nr. 392-XIV din 13.05.1999.

7.     Legea, privind accesului la informaţie, din 11.05.2000, nr. 982-XIV.

8.     Legea cu privire la înregistrarea de Stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, nr. 1265-XIV din 05.10.2000.

9.     Legea privind cooperativele de întreprinzător, nr. 73-XV din 12.04.2001.

10.                      Legea privind actele de stare civilă, nr. 100-XV din 26.04.2001.

11.                      Legea cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002.

12.Nomenclatorul documentelor obligatorii în mapele transmise  la păstrare agenţiilor teritoriale ale  Programului Naţional  „Pămînt” ordinul nr. 24 din 22.02.2002.

             Aprobat Ordinul Directorului general al Serviciului de Stat       de Arhivă al RM nr. 57 din 27.07.2016

              13.Indicatorul documentelor-tip şi al  termenilor lor de păstrare      pentru  organele  administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile RM”, Chişinău, 2016

            14.Ordinul nr. 99 din 02.10.2002 al Serviciului de Stat de Arhivă al RM, referitor la aprobarea  „Instrucţiunii cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al RM”.                                          15.Legea privind actele de stare civilă, nr. 100-XV din 26.04.2001.

 16.Indicatorul de preţuri la serviciile cu plata prestate de către Arhivele de Stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de Stat, nr. 339, din 23.03.2005.

         Serviciul  raional de Arhivă  al Consiliului Raional Rîşcani este o parte componentă a Fondului Arhivistic al RM,  este proprietatea republicii şi reprezintă un ansamblu de documente cu valoare ăistorică, ştiinţifică cu structură permanentă şi personală.

§  Serviciul raional de Arhivă funcţionează  cu dreptul de Serviciu  al Consiliului raional Rîşcani şi este finanţat din resursele  bugetului Consiliului raional.

§  Serviciul Arhivă are în frunte un şef, care este numit şi destituit din funcţie de Preşedintele  raionului.

§  Specialist  este numit şi destituit din funcţie de  Preşedintele raionului.

§  Conducerea administrativ-economică a activităţii Serviciului  arhivă, finanţarea ei şi asigurarea  tehnico-materială  este efectuată de către Consiliului  raional Rîşcani.

§  Dirijează activitatea Serviciului de arhivă sub aspect metodic, precum şi controlul asupra activităţii ei în domeniul arhivistic şi lucrările de secretariat.

§  Serviciul Raional de arhivă întocmeşte planul anual de activităţi şi dările de seamă semestriale şi anuale, conform instrucţiunii din , aprobate prin Ordinul Nr.84m din 24.11.2015.

1.     Asigurarea  managementului organizanional;

2.     Asigurarea integrităţii fizice a documentelor FA al RM .Modernizarea  bazei tehnico –materiale a arhivelor de stat din RM);

3.     Evidenţa de stat a documentelor Fondului Arhivistic al RM.

4.     Completarea  Fondului Arhivistic al RM .Păstrarea departamentală a documentelor și ținerea  lucrărilor de secretariat.

5.     Valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

         Serviciul Raional de Arhivă dispune de ştampilă cu  reprezentarea stemei de Stat a RM,  denumirea ei în limba română, blanchete de firmă.

         Reorganizarea şi lichidarea Serviciului raional de Arhivă Rîşcani  se efectuează în baza  legislaţiei în vigoare a RM.

1.     Modelele de cereri(anexa nr. 1);

2.     Certificate eliberate de diferite feluri (extrase din cărţi  de gospodării; cărţi de ordine; dispoziţii; certificate cu salarizare, procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv  Raional, primăriilor, sovietelor săteşti, cîrmuirii colhozurilor, gospodăriilor; acte notariale, privatizarea locuinţelor, averea confiscată  etc.).

3.     Facturi pentru ordonarea documentelor în instituţii, organizaţii şi întreprinderi.

4.     Facturi pentru valorificarea documentelor.

§  Orele de primire în audienţa a  cetăţenilor de la orele 800 pînă la 1700, prînzul de la 1200 - 1300.

§  Depunerea  cererilor a cetăţenilor - zilnic de la orele 800 pînă la 1700.

§  Zile libere: sîmbătă, duminică.

La Serviciulraional de Arhivă Rîşcani se păstrează 52078 dosare  în 153 fonduri  şi 256 inventare pentru anii 1940 - 2012. Sînt 53 instituţii  surse  de completare al Fondului Arhivistic de Stat şi Fondul  Arhivistic Obştesc:

o   Consiliul Raional Rîşcani

o   Primăria or. Rîşcani

o   Primăria or Costeşti

o   Primăria com. Alexandreşti

o   Primăria satului Aluniş

o   Primăria Borosenii -Noi

o   Primăria com. Branişte

o   Primăria s. Corlăteni

o   Primăria Duruitoarea Nouă

o   Primăria com. Gălăşeni

o   Primăria Grinăuţi

o   Primăria Hiliuţi

o   Primăria Horodişte

o   Primăria com.  Malinovscoe

o   Primăria Mihăileni

o   Primăria Nihoreni

o   Primăria Petruşeni

o   Primăria Pîrjota

o   Primăria Pociumbăuţi

o   Primăria Pociumbeni

o   Primăria com. Răcăria

o   Primăria Recea

o   Primăria  Sîngureni

o   Primăria Sturzeni

o   Primăria Şaptebani

o   Primăria com. Şumna

o   Primăria com. Vasileuţi

o   Primăria com. Văratic

o   Primăria Zăicani

o   Secţia Economie al Consiliului Raional Rîşcani

o   Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei  (fondul local de susţinere socială a populaţie)

o   Serviciul raional de Arhivă

o   Judecătoria raionului Rîşcani

o   Procuratura raionului Rîşcani

o   Secţia raională pentru statistică

o   Întreprinderea de Stat „Nodul Hidroenergetic” Costeşti

o   Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru

o   Direcţia Agricultură şi Alimentaţie al Consiliului raional

o   Arhitect-şef a raionului Rîşcani

o   Direcţia Finanţe

o   Inspectoratul fiscal de Stat pe  raionul  Rîşcani

o   Colegiul Agroindustrial din Rîşcani

o   Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport al Consiliului raional

o   Secţia Cultură a Consiliului Raional Rîşcani

o   Redacţia ziarului „Eveniment actual”

o    ÎMPS „Spitalul raional Rîşcani”

o   Centrul de Sănătate publică  raională Rîşcani

o   S.A. „Sîngureanca” s. Sîngureni

o   Notar Public L.Matușevschi

o   Notar Public Gh.Russu

o   Notar Public Ludmila Purcel

o   Notar Public Silvia Rățoi-Moisa

o   Cooperativa  raională de  Consum „UniversCoop”

 

                                                  CHESTIONAR.

 

 

Serviciul raional de arhivă Rîşcani .

Arhiva  Consiliului raional Rîşcani.

Anul fondării Arhivei      1944.

Şeful serviciului raional de arhivă Rîşcani   -- G.Strateciuc.

La serviciul raional de arhivă Rîşcani  sunt  la păstrare 153 fonduri  ( din  instituţii, organizaţii , întreprinderi ) care s-au  aflat,  s-au se află pe teritoriul raionului Rîşcani  ; pentru anii 1941 ( cărţi de gospodării Sovietele săteşti(Grinauţi; Borosenii-Noi), apoi toată documentaţia din anul 1944.

         Serviciul Raional de Arhivă dispune de ştampilă cu  reprezentarea stemei de Stat a RM,  denumirea ei în limba română, blanchete de firmă.

În activitatea sa Serviciul de Arhivă  se călăuzeşte  de Legea „Cu privire la Fondul Arhivistic  al Republicii Moldova” din 22.01.1992, de Regulamentul  Fondului  arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului  RM din 27.05.1992 Nr. 352;  Regulamentul Fondului  arhivistic obştesc, aprobat prin  Ordinul  Serviciul  de Stat de Arhivă  al RM din 30.05.1995, nr. 10; regulamentul cu privire la Serviciul  raional  de arhivă, aprobat prin  Decizia Consiliului  raional Rîşcani nr. 02/06   din 16.04.2015; ordinele; instrucţiunile şi directivele Serviciului de  Stat de Arhivă al RM.

Structura Serviciului  raional  de Arhivă, conform statelor - 2 unităţi:

Cerinţe  privind accesul la fondurile de arhivă :

1.Modelele de cereri(anexa nr. 1);

2.Certificate eliberate de diferite feluri (extrase din cărţi  de gospodării; cărţi de ordine; dispoziţii; certificate cu salarizare, procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv  Raional, primăriilor, sovietelor săteşti, cîrmuirii colhozurilor, gospodăriilor; acte notariale, privatizarea locuinţelor, averea confiscată  etc.).

3.Facturi pentru ordonarea documentelor în instituţii, organizaţii şi întreprinderi

4.Facturi pentru valorificarea documentelor.

 

         Date referitoare la fonduri şi numărul de dosare păstrate în fonduri  la Serviciul Raional de Arhivă Rîşcani la 01.01.2014:

 

Nr.

d/r

Denumirea fondului

 În fond de păstrează  documente pe anii

1

3

5

1

Combinatul  industriei  uşoare

1945-1948

2

Atelierul invalizilor din Rîşcani

1945-1957

3

Primăria comunei Recea

1945-2014

4

Sovietul  sătesc Moşeni

1944-1954

5

Sovietul  sătesc Uşurei

1944-1954

6

Sovietul  sătesc Ciubara

1944-1954

7

Primăria s. Pîrjota

1945-2014

8

Sovietul  sătesc din Sverdiac

1946-1954

9

Sovietul sătesc Ştubieni

1945-1954

10

Sovietul  sătesc Ivaneşti

1946-1951

11

Comitetul executiv raional Rîşcani

1944-1999

12

Cooperativa raională de  consum Rîşcani

1944-1999

2003-2014

13

Primăria comunei Alexandreşti

1947-2013

14

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani

1948-2012

15

Judecătoria  raională  Rîşcani

1944-1955

16

Primăria s. Hiliuţi

1945-2015

17

Primăria s. Rămăzani

1944-1999

18

Combinatul  industriei alimentare

1944-1967

19

Sovietul sătesc Cucueţii Veche

1945-1954

20

Primăria Sturzeni

1947-2014

21

Primăria Răcăria

1945-2015

22

Primăria Mihăileni

1944-2014

23

Primăria Şumna

1946-2014

24

Sovietul  sătesc din Slobozia - Recea

1947-1953

25

Sovietul sătesc Bulhac

1944-1950

26

Direcţia financiar-economică din Rîşcani

1946-2005

27

Sovietul sătesc din satul  Cucuieţii Noi

1945-1954

28

Primăria or.  Rîşcani

1944-2008

29

Împuterniciţii raionali ai  Ministerului  de colectare (Upolminzag)

1947-1955

30

Procuratura din Rîşcani

1945-2006

31

Colhozul „Pentru pace” s. Borosenii Noi

1950-1973

32

Casa de copii din Pîrjota

1945-1960

33

Colhozul „Trud”, CAP „Vîlcea” Nihoreni

1949-1999

34

Instituţia  raională  veterinară din Rîşcani

1946-1961

35

Primăria s. Borosenii Noi

1941-2005

36

Sovietul sătesc  Cepăria

1947-1951

37

Oficiul „Zagotzerno” or. Rîşcani

1944-1946

38

Sovietul sătesc Ivanuşca

1945-1954

39

Colhozul  „Zăicani” s. Zăicani

1949-1999

40

Primăria s. Zăicani

1945-2005

41

Colhozul „Prietenia” s. Pociumbeni

1952-1999

42

Colhozul „Biruinţa” s. Văratic

1949-1999

43

Primăria s. Pociumbeni

1945-2006

44

Sovietul sătesc Pociumbăuţi

1945-2008

45

Sovietul sătesc Dumeni

1945-1951

46

Sovietul sătesc Şerbaca

1945-1954

47

Sovietul sătesc din Druţ

1945-1953

48

Primăria Văratic

1945-2009

49

Primăria  Duruitoarea Nouă

1944-2006

50

Primăria Horodişte

1944-2008

51

Direcţia  raională de Statistică din Rîşcani

1945-2004

52

Primăria s. Vasileuţi

1945-2008

53

Casă de copii din Şeptebani

1947-1952

54

Sovietul sătesc din Păscauţi

1944-1954

55

Primăria s. Petruşeni

1944-2009

56

Primăria Branişte

1944-2009

57

Sovietul sătesc Mălăeşti

1944-1960

58

Primăria comunei Gălăşeni

1945-2008

59

Primăria Şaptebani

1944-2007

60

Sovietul sătesc Avrămeni

1944-1951

61

Primăria Costeşti

1944-2008

62

Sovietul sătesc din Proscureni

1945-1954

63

Colhozul „Branişte” s. Branişte

1949-1998

64

Primăria s. Duruitoarea Veche

1945-1998

65

Direcţia  raională  Învăţămînt

1944-2003

66

Colhozul „Unirea Moldovei” s. Sturzeni

1951-1956

67

Colhozul „Pravda” s. Copăceanca

1952-1963

68

Colhozul „Maiac” s. Vasileuţi, CAP „Vasileuţanu”

1948-1999

69

Colhozul „Progress” s. Mălăeşti

1949-1998

70

Colhozul „Calinin” s. Cucueţii Noi

1949-1959

71

Redacţia gazetei raionale

1948-1998

72

CAP „Pîrjoteanu” s. Pîrjota

1948-1999

73

Secţia  raională de cultură

1946-2006

74

CAP „Nufărul” s. Duruitoarea

1949-1999

75

Întreprinderea de Stat pentru protecţia solurilor din Rîşcani

1945-1956

76

CAP „Floarea  Teiului” s. Petruşeni

1947-1999

77

SA „Calea Zorilor” s. Şumna

1948-1999

78

CAP „Topinambur” s. Grinăuţi

1948-1999

79

Primăria Grinăuţi

1944-2006

80

SA „Patria” s. Răcăria

1949-2000

81

Primăria Malinovscoe

1949-2008

82

Sovietul sătesc Lupăria

1949-1951

83

Primăria Aluniş

1945-2008

84

CAP „Grăunţe” s. Malinovscoe

1949-1999

85

Comisia  raională  de panificare

1954-1990

86

Primăria Corlăteni

1944-2007

87

Primăria  Sîngureni

1944-2006

88

Sovietul sătesc Copăceanca

1945-1964

89

Primăria Nihoreni

1944-2005

90

Sovietul sătesc din Rîşcani

1944-1949

91

Asistenţa socială

1946-1983

92

Uzina de vinuri din Rîşcani

1961-1969

93

Asociaţia raională de stat „Selhoztehnica”

1958-1985

94

SA „Corlăteanca” s. Corlăteni

1950-2003

95

Şcoala din Zăicani

1946-1982

96

Colhozul „Mihăileni” s. Mihăileni

1949-1998

97

Colhozul „Viaţa Nouă” s. Aluniş

1952-1995

98

IMSP”Spitalul raional  din Rîşcani”

1944-2005

99

Secţia raională de  ocrotire a sănătăţii

1949-1956

100

Staţia epidemiologică

1949-1956

101

Biroul notarial  din Rîşcani

1963-1986

102

Sovhozul „Rîşcani” al firmei agricole „Progress” or. Rîşcani

1963-1995

103

Şcoala rusă din Rîşcani

1946-1982

104

Comitetul  raional de controlul norodnic

1963-1990

105

Asociaţii intercolhoznice (MSO) or. Rîşcani

1957-2004

106

Colhoz „Drum spre comunism” s. Recea

1948-1960

107

Comitetul  sindical raional  al instituţiilor  din agricultură

1966-1982

108

Combinatul sindical raional  al instituţiilor din comerţ

1965-1973

109

Comitetul sindical raional al instituţiilor din  medicină.

1965-1973

110

Asociaţia DSO „Colhoznicul” or. Rîşcani

1959-1971

111

Comitetul sindical  raional al instituţiilor din învăţămînt

1951-1973

112

Sovzozul „Puti Iliicea” s. Recea, GA”Fîntîna Rece”

1961-2004

113

Sovhozul „Strîmba Nouă”

1949-1960

114

Asociaţia  pentru alimentarea vitelor  s. Ciubara

1964-1974

115

Comitetul  sindical raional al  lucrătorilor instituţiilor de stat

1952-1975

116

Arhitect  raional

1965-1999

117

Comitetul  raional de cultură fizică şi sport

1969-1984

118

Sovietul sindical raional  din Rîşcani

1974-1976

119

Direcţia de agricultură

1944-1980

120

Întreprinderea  de producere a cărnii şi creşterea vitelor

1967-1993

121

Inspecţia raională de agricultură

1985

Alte documente
» REGULAMENTUL cu privire la serviciul raional de arhivă 26.03.2019
» Serviciul Raional de Arhivă Rîşcani Republica Moldova 02.11.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2402
Vizitatori ieri: 374
Vizitatori azi: 589
Online: 12