La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

Regulamentul de funcționare al Serviciului raional de Arhivă Rîșcani
Publicat: Miercuri, 12 aprilie 2017

 

 

REGULAMENTUL

de funcționare al  Serviciului raional  de Arhivă Rîșcani  

 

1. DISPOZIŢII  GENERALE

1.1.  Serviciul raional de arhivă Rîșcani este parte componentă  a  aparatului Preşedintelui raionului Rîșcani și este creat în scopul îndeplinirii funcţiilor administraţiei publice locale în domeniul arhivisticii.

1.2.  În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 436 din 28-12-2006 privind administrația publică locală Legea nr. 880 din 22-01-1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, alte acte legislative şi juridice ale Republicii Moldova, de deciziile Consiliului raional, ordinele şi instrucţiunile Serviciului de Stat de Arhivă a Republicii Moldova, precum şi de prezentul Regulament.

1.3.  Regulamentul cu privire la Serviciul raional de arhivă se aprobă prin decizia Consiliului  raional şi se coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

1.4.  Conform art.40 al Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Serviciul intră în sistemul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

El asigură păstrarea, evidenţa şi valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, care reflectă istoria raionului.  

1.5.  Serviciul asigură  păstrarea,  permanentă a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

1.6.  Serviciul este finanţat de organul autoadministrării locale din contul bugetului raionului, care crează baza tehnico-materială a acestuia  din contul mijloacelor bugetale locale.

       Schema de încadrare a Serviciului se aprobă de către Preşedintele raionului.

1.7.Serviciul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu  imaginea Stemei  de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat.

 

2. COMPONENŢA  DOCUMENTELOR

       Serviciul păstrează:

2.1.Documentele Fondului Arhivistic de stat care s-au acumulat în rezultatul activităţii    instituţiilor, organizaţiilor, şi întreprinderilor care au activat sau activează pe teritoriul raionului.

2.2.Documentele Fondului Arhivistic obştesc care au intrat în proprietate de stat conform Legii cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, sau transmise la păstrare depozitară de către instituţiile-surse de completare ale Fondului Arhivistic obştesc, ce activează sau au activat pe teritoriul raionului.

2.3.Documente de provenienţă personală ale persoanelor cu funcţii de stat şi obşteşti, oamenilor de ştiinţă şi cultură, altor persoane care activează sau au activat pe teritoriul raionului şi devenite proprietate de stat în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii   Moldova sau preluate la păstrare depozitară.

2.4.Documente cu privire la personalul scriptic ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor            lichidate care n-au succesori de drept.

2.5.Materiale publicate, ilustrative şi informative ce completează fondurile depozitelor de arhivă.

      

 

 

 

3. SARCINILE  DE  BAZĂ

       Sarcinile de bază ale Serviciului sunt:

3.1. Asigurarea întegrităţii fizice a documentelor aflate la păstrarea de stat şi evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

3.2. Completarea Fondului Arhivistic raional cu documente care reflectă procesele dezvoltării social- economice  raionului Rîșcani și  care au valoare istorică, ştiinţifică,  politică sau culturală     3.3. Respectarea drepturilor și intereselor legitime ale cetăţenilor la informaţia păstrată în cadrul Serviciului, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administraţiei publice locale.

3.4. Dirijarea organizatorică şi metodică a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de 

secretariat în organele administraţiei publice locale, instituţiile  de stat, organizaţiile  şi întreprinderile raionului, acordarea ajutorului metodic şi practic.

 

4. FUNCŢIILE

    Serviciul raional de arhivă în conformitate cu sarcinile asumate:

4.1. Efectuează păstrarea şi evidenţa documentelor şi prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republice Moldova în conformitate cu formele stabilite, date referitor la fondurile păstrate în depozitele de arhivă,

       întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, şi asigură   

       integritatea lor.

4.2. Întocmeşte listele instituţiilor-surse de completare, le coordonează cu Serviciul de Stat de

       Arhivă al Republicii Moldova şi le prezintă Preşedintelui Preşedintelui raionului spre

       aprobare. Permanent precizează şi perfecţionează aceste liste, organizează selectarea şi

       preluarea la păstrarea de stat a documentelor din aceste instituţii.

4.3. Efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi

       întreprinderile lichidate, care nu au succesori de drepturi cu excepţia colhozurilor şi sovhozurilor.

4.4. Efectuează în modul stabilit expertiza valorii documentelor, prezintă spre examinare la

       Comisia Centrală de Expertiză şi Control a Serviciului de Stat Arhivă al Republicii Moldova

       inventarele modificate şi procesele-verbale de selectare a documentelor propuse spre elimi-

       nare din fondurile păstrate în depozitele de arhivă.

4.5. Creează şi perfecţionează aparatul informativ-ştiinţific al  documentelor care sunt păstrate în depozitele de arhivă.

4.6. Informează organele administraţiei publice locale, alte instituţii din raion referitor la componenţa şi conţinutul documentelor care se păstrează în depozitele de arhivă, îndeplineşte solicitările   lor.

4.7. Organizează utilizarea documentelor în scopuri social-economice şi culturale (emisiuni la radio, televiziune, publicaţii în presă,  prezintă documente de arhiva cercetătorilor, studierea lor în sălile de lectură, execută cererile  cu caracter social-juridic parvenite de la cetăţeni, eliberează în modul stabilit cetățenilor pe baza documentelor existente informații şi extrase din documente.

4.8. Examinează şi coodonează regulamentele arhivelor departamentale, ale comisiilor de expertiză, nomenclatoarele dosarelor  instituţiilor-surse de completare.

4.9. Efectuează controlul organizatoric şi metodic asupra activităţii arhivelor departamentale şi stării lucrărilor de secretariat în instituţiile-surse de completare, ţine evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în arhivele departamentale, în modul stabilit informează Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

 4.10. Acordă ajutor practic şi metodic instituţiilor-surse de completare în organizarea activităţii arhivelor departamentale şi în ținerea lucrărilor de secretariat.

4.11. Controlează îndeplinirea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova de către instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului, informează Preşedintele raionului despre cazurile de distrugere a documentelor, întocmeşte procesele-verbale cu privire la săvîrşirea contravenţiei administrative conform Codului cu privire la contravenţiile administrative şi le prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

4.12. Examinează şi prezintă Comisiei Centrale de Expertiză şi Control a Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova spre aprobare inventarele dosarelor cu termen permanent de păstrare întocmite de către instituţii, vizează inventarele dosarelor cu termen lung de păstrare şi procesele-verbale cu privire la nimicirea documentelor, termenul cărora a expirat.

4.13. Studiază şi generalizează practica de lucru a arhivelor departamentale şi starea lucrărilor de secretariat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului, propagă experienţa de muncă înaintată, organizează şi petrece şedinţe, seminare, consultaţii, instruiri cu privire la organizarea şi metodele activității arhivilor departamentale, stării lucrărilor de secretariat și activității comisiilor de expertiză şi control.   

4.14. Introduce norme și instrucţiuni metodice ceţin de activitatea arhivistică şi lucrările de secretariat, metode de lucru progresive, experienţa de muncă înaintată.

 

5. DREPTURILE

        Serviciul are dreptul:

5.1. Să prezinte Preşedintelui raionului propuneri ce ţin de dezvoltarea arhivisticii, îmbunătăţirii 

       condiţiilor de păstrare, completare şi valorificare a documentelor păstrate în depozitele de arhivă, perfecţionarea activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului; să participe la pregătirea şi dezbaterea problemelor ce ţin de  domeniul arhivisticii şi lucrări de secretariat.

5.2. Să monitorizeze îndeplinirea principiilor expuse în Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii  Moldova, actelor normative ale organelor administraţiei publice locale în domeniul arhivisticii şi lucrărilor de secretariat de către instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile raionului.     

5.3. Să acorde, în limita competenţei sale, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor raionului indicaţii obligatoriu privind lichidarea neajunsurilor depistate în activitatea arhivelor departamentale şi în ținerea   lucrărilor de secretariat.

5.4. Să apeleze la organele administraţiei publice locale, Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii

       Moldova pentru a fi trase la răspundere persoanele cu funcţii de răspundere, vinovate de încălcarea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

5.5. Să participe la şedinţele, seminarele  şi  măsurile organizate  de către organele administraţiei publice locale cu privire la  problemele ce ţin de activitatea arhivelor departamentale şi lucrările de secretariat, să participe la lucrările comisiilor de expertiză ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor raionului.

5.6. Să dispună de reprezentanţii săi în componenţa comisiilor de lichidare în instituţiile, organizaţiile, întreprinderile raionului pentru a hotărî problemele ce ţin de asigurarea integrităţii fizice a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova şi documentelor personalului scriptic.

5.7. Să ceară de la instituţiile-surse de completare informaţia necesară privind starea lucrului arhivistic şi  a lucrărilor de secretariat, să prezinte spre coordonare nomenclatoarele dosarelor.

5.8. Prestează  servicii cu plată persoanelor juridice şi fizice în conformitate cu Indicatorul de preţuri la  serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 23-03-2005 și complectările ulterioare realizate prin Hotărîrea Guvernului din 16-07-2010. Stabilirea preţurilor se aprobă de către Consiliul raional după propunerea Serviciului raional de arhivă. Mijloacele obţinute sunt folosite pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a Serviciului raional, achitării salariilor remuneraţi.

 

6. ORGANIZAREA MUNCII

 6.1. Componenţa Serviciului raional de arhivă se reglementează prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.689 din 10 iunie 2003, care stabileşte numărul de unităţi în funcţie şi de numărul populaţiei din raion. Şeful Serviciului raional de arhivă este numit şi destituit din funcţie de către Preşedintele raionului prin coordonare cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

6.2. Specialistul superior este numit şi destituit din funcţie de către Preşedintele raionului la recomandarea şefului Serviciului raional de arhivă

6.3. Şeful Serviciului:

6.3.1. Organizează  activitatea Serviciului și  poartă răspundere personală pentru starea  arhivisticii în raion.

6.3.2. Informează Consiliul raional şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova despre activitatea Serviciului şi starea arhivisticii din raion.

6.4. Activitatea Serviciului este organizată conformitate cu normele  cerinţelor şi instrucţiunile în vigoare din domeniul arhivistic, în baza planului anual de dezvoltare a arhivisticii aprobat de către Preşedintele raionului şi coordonat cu Serviciul de Stat de

Arhivă al Republicii Moldova.

6.5. Asigurarea Serviciului cu spaţiul necesar pentru păstrarea documentelor, întreţinerea şi utilizarea tehnică, paza, finanţarea şi crearea altor condiţii necesare pentru activitate este  efectuată din contul bugetului local.

6.6. În caz de destituire a şefului Serviciului din funcția exercitată predarea documentelor este efectuată   de către o comisie creată de către Preşedintele raionului, în componenţa căreia sunt incluşi reprezentanţii Consiliului raional, Serviciului raional de arhivă, Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

 

Procesul-verbal de predare-primire se aprobă de către Preşedintele raionului şi se transmite Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     COORDONAT

                                                                                        Director general al Serviciului de Stat

                                                                                de Arhivă al Republicii Moldova

                                                                                                                                     I. Varta

„______”_____________________2015

 

 

 

 

  

Alte documente
» Regulamentul de funcționare al Serviciului raional de Arhivă Rîșcani 12.04.2017
» Regulamentul de activitate și funcționare a serviciului relații funciare și cadastru 12.04.2017
» Regulamentul de activitate și funcționare a Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei 12.04.2017
» Informația despre serviciile sociale DASPF Rîșcani pentru trim I a anului 2017 06.04.2017
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» Raport cu privire la transparența procesului decizional în Consiliul raional Rîșcani în anul 2016 27.03.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2009-2014 27.01.2012
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

 
Rîșcani în imagini
Ziua Independen?ei Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 1970
Vizitatori ieri: 402
Vizitatori azi: 157
Online: 2