» Arhiva Sondaje Online
Documente - Administrație Publică

Anul: 2019 / Toți anii

REGULAMENTUL Serviciul Administrație Publica
Publicat: Luni, 28 ianuarie 2019

REGULAMENTUL

Serviciul  administraţie publică

 (1)  Serviciul administraţie publică, contribuie la asigurarea legalităţii acţiunilor Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor raionali în exercitarea mandatului acestora şi sprijină subdiviziunile în aplicarea corectă a actelor normative şi în aplicarea principiilor administraţiei publice şi a exercitării competenţelor autorităţii raionale.

(2) Serviciul gestionează problemele curente ale administraţiei publice raionale, oferă transparenţă decizională, relaţii şi informaţii publice.

 (3) Conform principiilor autonomiei locale, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune, principii care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică raională şi cea locală, serviciul  participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional, contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de consolidare a legăturilor cu populaţia, de atragere a cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale;

(4) Serviciul efectuează, periodic, îndrumare şi acordă asistenţă în teritoriu (consiliilor locale, primăriilor şi aparatelor  propriu ale acestora, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului raional) pe probleme din sfera de competenţe specifice acesteia .

(5) Serviciul participă la organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile legii, a şedinţelor Consiliului raional şi comisiilor de specialitate ale acestuia.

(6) Serviciulcoordonează activitatea direcţiilor, secţiilor Consiliului Raional, consiliilor locale de nivelul I, primăriilor satelor (comunelor), oraşului, precum şi munca organizatorică generală şi de instructaj.

(7) Serviciul sprijină consilierii raionali în redactarea proiectelor de decizii şi asigură redactarea dispoziţiilor,  a metodologiilor de lucru pe domenii de activitate, a rapoartelor şi informărilor autorităţii publice raionale.

 (8) Serviciul consultă, face recomandări şi sprijină consiliile locale şi primăriile în condiţiile autonomiei locale şi administrative, pe chestiuni privind integrarea europeană a puterilor locale, implementarea normelor societăţii civile, participarea cetăţenilor la viaţa asociativă, constituirea şi funcţionarea instituţiilor de binefacere, înregistrarea asociaţiilor obşteşti şi alte organizaţii necomerciale, de interes local şi beneficiu public.

 (9) În condiţiile Codului electoral efectuează măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova, alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova, în condiţiile locale, a primarilor satelor, comunelor, or. Rîșcani, referendumurilor şi sondajelor, seminarelor, conferinţelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competenţă a organelor administraţiei publice locale;

 

 Atribuţii  în domeniul administraţiei publice:

 1. Contribuire la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului raional, comisiilor constituite de consiliul raional şi preşedintele raionului, seminarelor, meselor rotunde şi a conferinţelor de rang raional,altor activităţi.
 2. Informează populaţia referitor la activităţile consiliului raional, agenda vizitelor de lucru în raion a reprezentanţilor guvernului, preşedintelui raionului, consilierilor;
 3.  Analizează și sistematizează materialele, informaţiile, relatările, comentariile publicate în mass-media şi difuzate la posturile de televiziune şi de radio privind activitatea angajaților aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor consiliului raional;
 4.  Asigură liberul acces la informaţie şi transparenţa  în procesul decizional;
 5. Actualizează informaţiile de pe panoul informativ şi pe pagina WEB a Consiliului raional;
 6.  Planifică și contribuie la elaborarea și desfășurarea programului de activități  ale Aparatului Președintelui și subdiviziunilor Consiliului Raional;  .
 7. participă la elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate curentă şi de perspectivă ale Consiliului Raional;
 8. organizează şedinţele Consiliului Raional ( multiplicarea, expedierea materialelor şi alte măsuri);
 9. participă la elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional ce ţin de competenţa sa,
 10. asigură examinarea prealabilă de către consilieri, a proiectelor de decizii ale Consiliului Raionali şi altor materiale prezentate pentru şedinţe;
 11. acordă ajutor metodologic şi practic consiliilor locale şi primăriilor, comisiilor Consiliului Raional în organizarea lucrărilor de secretariat, la pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor, contribuie la conlucrarea comisiilor cu direcţiile, secţiile, serviciile Consiliului Raional, consiliile locale, unităţile economice şi organizaţiile obşteşti din teritoriul subordonat;
 12. coordonează metodele executării actelor normative, emise de organele ierarhic superioare şi a deciziilor Consiliului Raional, a dispoziţiilor Preşedintelui raionului;
 13. analizează observaţiile, sesizările, propunerile şi interpelările consilierilor, exercită controlul asupra executării măsurilor pentru îndeplinirea lor;
 14. acordă consilierilor sprijinul şi ajutorul necesar în activitatea lor, organizează desfăşurarea dărilor de seamă ale Consiliului Raional, direcţiilor şi secţiilor în faţa colectivelor de muncă, populaţiei, generalizează şi ţine evidenţa propunerilor şi observaţiilor critice ale cetăţenilor, prezintă consiliului propuneri privind realizarea lor;
 15. participă, după caz, la elaborarea avizelor asupra proiectelor de legi, regulamente, hotărîri, elaborate de organele ierarhic superioare, referitoare la administraţia publică locală;
 16. analizează, ţine evidenţa şi formulează propuneri vizînd cadrele organelor administraţiei publice locale;
 17. studiază oportunitatea şi raţionalitatea modificării unităţilor administrativ-teritoriale, înaintează propunerile respective;
 18. studiază formele şi metodele avansate de activitate a organelor administraţiei publice locale din ţară şi de peste hotare, generalizează experienţa progresistă şi adoptă măsuri pentru popularizarea ei;
 19. contribuie la transparenţa activităţii Consiliului Raional şi a consiliilor locale, primăriilor satelor (comunelor), oraşului la propagarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova prin mijloacele de informare în masă;
 20. organizează instruirea consilierilor, primarilor, secretarilor şi funcţionarilor publici în chestiunile aflate în competenţa sa, acordă ajutor metodologic şi practic în acest domeniu;
 21. coordonează chestiunile privind aplicarea justă de către organele administraţiei publice locale a legilor Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, asupra deciziilor, dispoziţiilor emise de autorităţile administraţiei publice locale şi prezintă propuneri în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 22. înregistrează şi ţine evidenţa organizaţiiloe neguvernamentale din teritoriu,
 23. acordă, la cererea expresă a consiliilor locale şi primarilor, asistenţă şi sprijin în domenii privind:
  • organizarea şi funcţionarea consiliilor locale;
  • elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii ale primarului, alte materiale necesare;
  • pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor;
  • organizarea alegerilor, referendum-urilor, recensămintelor;
 24. asigură organizarea întâlnirilor de lucru cu primarii şi secretarii unităţilor administrative-teritoriale, cu alţi funcţionari din administraţia publică locală în colaborare cu celelalte compartimente de resort din aparat.
 25. gestionează baza de date cuprinzând datele personale ale consilierilor raionali, evidenţa formaţiunilor politice, alianţelor politice şi/sau electorale, evidenţa primarilor, viceprimarilor şi secretarilor unităţilor administrative-teritoriale din raion. 
 26. exercită alte atribuţii stabilite de Preşedintele raionului şi Consiliul Raional.

 

Atribuţiile reprezentantului serviciului civil:

    a) primeşte cereri motivate de încorporare în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi îi eliberează cetăţeanului un document care atestă înregistrarea cererii;

    b) înştiinţează, în termen de 3 zile, comisia teritorială de recrutare-încorporare despre înregistrarea cererii cetăţeanului care şi-a exprimat dorinţa de a îndeplini serviciul civil;

    c) prezintă comisiei de recrutare-încorporare actele cetăţenilor care au depus cerere de încorporare în serviciul civil;

    d) îndreaptă cetăţenii la locul de îndeplinire a serviciului civil;

    e) organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;

    f) adoptă hotărîri privind transferarea cetăţenilor în alt loc din cadrul raionului (oraşului) pentru continuarea serviciului civil;

    g) ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil;

    h) studiază documentele cetăţenilor care au depus cerere de încheiere înainte de termen a serviciului civil şi  le expediază Centrului spre examinare;

    i) remite organelor de urmărire penală materialele cetăţenilor care se eschivează de la îndeplinirea serviciului civil.generalizează materialele privind organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei, a obiectelor economiei naţionale, forţelor Protecţiei Civile a raionului pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul apariţiei pericolului situaţiilor excepţionale şi în condiţiile lor;

 

Alte documente
» REGULAMENTUL Serviciul Administrație Publica 28.01.2019
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2283
Vizitatori ieri: 558
Vizitatori azi: 470
Online: 12