La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Învățământ, Tineret şi Sport

Anul: Toți anii

Programul de dezvoltare a învăţământului din raionul Rîşcani pentru anii 2015 - 2020
Publicat: Joi, 06 aprilie 2017

                        A P R O B A T

                                                                       la Şedinţa Consiliului raional

                                                           din 03 decembrie 2015

 

Programul de dezvoltare a învăţământului

din raionul Rîşcani

pentru anii 2015 - 2020

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins

I.        INTRODUCERE

 

II.      ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE: ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE.

2.1. Paşaportul învăţământului

2.2. Analiza factorilor şi tendinţelor externe (analiza PESTE)

2.3. Analiza factorilor, contextelor şi tendinţelor în cadrul educaţional ( analiza SWOT)

2.4. Structurarea şi prioritizarea problemelor pe componente ale sistemului de învăţământ

III.     ACŢIUNI ŞI ORIENTĂRI STRATEGICE             

3.1.        Obiectivul general al dezvoltării învăţământului la nivel raional/municipal

3.2.        Componentele sistemului de învăţământ

3.2.1.        Componenta: resurse umane

3.2.2.        Componenta: resurse materiale / reţea /  infrastructura instituţiilor de învăţămînt

3.2.3.        Componenta: curriculum / acces la educaţie  de  calitate

3.2.4.        Componenta: relaţii de parteneriat / colaborare managerială

 

IV.       ETAPELE ŞI TERMENUL DE IMPLEMENTARE            

V.         COSTURI DE IMPLEMENTARE

VI.       RESPONSABILI DE IMPLEMENTARE

VII.   RISCURI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

VIII.     MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI

IX.       MONITORIZARE, EVALUARE, RAPORTARE

 

 


 

I. INTRODUCERE

           În contextul reformelor bazate  pe  tendinţe inovative de dirijare axate  pe concepte moderne,   de edificare a unei şcoli informatizate, cu un sistem de educaţie deschis pentru performanţe,  bazate pe un proces ritmic de dezvoltare curriculară şi modernizare metodologică,serviciile educaţionale  şi formarea profesională continuă se structurează pe politici educaţionale şi strategii anticipative, care propun soluţiile cele mai potrivite pentru rezolvarea problemelor din  sistemul de educaţie, astfel ca sistemul educaţional să devină principalul factor de progres economic şi social al ţării.  O asemenea  viziune implică  necesitatea  unui nou model de gîndire managerială, debarasarea de practicism şi  de managementul axat pe sarcini ad – hoc şi trecerea la un management participativ, bazat pe obiective strategice. 

            În conformitate cu Strategia de dezvoltate a educaţiei pentru anii 2015-2020, care este organizată în baza a trei piloni: acces, relevanţă, calitate,  Programul de dezvoltare  al sistemului educaţional  din raion trasează direcţiile strategice şi obiectivele specifice, realizarea cărora vor asigura  menirea sistemului educaţional de a valorifica  potenţialul fiecărei persoane şi de a  forma  o forţă de muncă competitivă.

          Prezentul Program de Dezvoltare   a fost conceput din punctul de vedere al asigurării  accesului la educaţie timpurie a copiilor şi la o educaţie ulterioară în şcoli moderne, asigurării relevanţei  pentru dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a beneficiarilor procesului educaţional, asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ prin  aprofundarea competenţelor cadrelor didactice de a aplica eficient documentele de politici actuale în proiectarea activităţii educaţionale, prin racordarea sistemului de monitorizare, evaluare şi asigurare  a calităţii rezultatelor şcolare  la prevederile curriculare  privind formarea de competenţe.

          La elaborarea Programului s-a ţinut cont de :

-          contextul social- economic actual din raion şi din ţară;

-          tendinţele de raţionalizare a cheltuielilor bugetare la nivel raional şi instituţional;

-          factorii demografici şi capacităţile reale ale instituţiilor de învăţămînt;

            Programul de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Rîşcani este un document care stabileşte obiective şi sarcini pe termen mediu în vederea dezvoltării educaţiei şi defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învăţămînt în raion. 

            Programul este actual  prin ridicarea calităţii învăţămîntului în raion sub toate aspectele acestuia, prin asigurarea succesului  pentru toţi copiii şi elevii, prin asigurarea valorificării  potenţialului fiecărei persoane şi educarea forţei de muncă competitive.  Programul este orientat spre rezultate şi abordează problemele şi soluţiile din toate domeniile  învăţămîntului: management educaţional, curriculum, resurse umane, infrastructură, reţea şcolară ş.a.

            Scopul Programului  este asigurarea educaţiei de calitate pentru toţi copiii din raion.

Viziunea:sistemul de educaţie să devină un factor important  de progres economic şi social al  raionului. Sistemul de educaţie va fi  accesibil tuturor cetăţenilor, va oferi educaţie de calitate,  relevanţă  pentru societate şi economie, în condiţii de eficienţă economică.

Viziunea strategică cuprinde  următoarele  dimensiuni  ale sistemului de învăţămînt:

-          beneficiarii sistemului educaţional capabili  să demonstreze competenţe necesare pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională pe parcursul întregii vieţi;

-          procesul educaţional axat pe necesităţile educaţionale ale celor ce învaţă în bazacurriculum-ului relevant,  racordat la cererea pieţei muncii;

-          sistemul de evaluare echitabil, axat pe măsurarea competenţelor relevante pentru viaţa individului şi pentru piaţa muncii;

-          cadrele didactice recompensate în funcţie de performanţa profesională, capabile să proiecteze activităţi de învăţare axate pe necesităţile educaţionale individuale ale beneficiarilor;

-          reţeaua de instituţii educaţionale dimensionată eficient, în conformitate cu tendinţele demografice şi sociale şi corespunzătoare standardelor actuale de calitate;

-          infrastructură  dezvoltată  şi un mediu educaţional prietenos celui ce învaţă;

-          un cadru instituţional modern, flexibil şi funcţional care contribuie la asigurarea calităţii educaţiei;

-          cadrele manageriale capabile să gestioneze eficient instituţiile de învăţămînt, deschise pentru schimbare;

-          relaţii de colaborare / schimb  de experienţă cu   Direcţiile  de Învăţămînt  din alte  raioane, cu partenerii din judeţul  Botoşani  stabilite în temeiul  Planului de acţiuni  privind  activităţile în cadrul  Euroregiunii  „Prutul de  Sus”.

            Programul de dezvoltare al sistemului educaţional din raion este conceput în conformitate cu următoarele acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Codul Educaţiei din Republica Moldova nr.152 din 17.07.2014;

-          Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova;

-          Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014 – 2020 (Educaţia - 2020);

-          Legea nr.436- XVI din 28.12.2006” Privind  administraţia publică locală”;

-          Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996” Cu privire la asociaţiile obşteşti” ;

-          Legea nr.16 din 15.02.2008” Cu privire la conflictul  de interese”;

-          Legea nr. 158 din 04.07.2008”Cu privire la funcţia publică  şi statutul  funcţionarului public”;

-          Legea nr. 113 din 27.04.2007 „Cu privire la  achiziţiile publice”;

-          Legea nr. 190 din 19.04.1994”Cu privire la petiţionare”;

-          Legea nr. 397 –XV din 16.10.2003” Privind finanţele publice locale”;

-          Legea nr. 338-VIII din 15.12.1994”Privind  drepturile copilului”;

-          Legea nr. 8 –XVI  din 09.02.2006 ”Privind modificarea şi completarea Codului Muncii”

-          Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 ”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;

-          Hotărîrea nr 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”.

 

Funcţiile Programului:

1.de  pronosticare a dezvoltării sistemului educaţional din raion;

2.de  proiectare a dezvoltării învăţămîntului pe  termen lung conform tendinţelor naţionale şi internaţionale de dezvoltare, de a anticipa problemele posibile;

3.  de  oferire  a  soluţiilor  pentru  rezolvarea  problemelor  existente  în  scopul   remedierii  situaţiei  existente;

4.  de  stabilire a  priorităţilor,  a activităţilor  oportune,  a  resurselor  necesare pentru desfăşurarea optimă  a  activităţilor;

5.  de focusare a  atenţiei  asupra  dezvoltării  instituţiilor din subordine pe dimensiunile prioritare;

6.  de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării  întregului sistem  educaţional din raion;

7.  de motivare şi stimulare a elaborării  planificării strategice a instituţiilor de învăţămînt.

 

Beneficiarii:  elevii, părinţii,  comunitatea locală,  raională,  societatea.

 

 


 

II    ANALIZA  SITUAŢIEI  ACTUALE:  ACCES,  RELEVANŢĂ,  CALITATE.

1.  Situația efectivelor de personal  din sistemul de învățămînt.  Calificarea personalului didactic

          În anul de studii 2014- 2015 în instituţiile de învăţămînt preşcolar, preuniversitar şi complementar  sînt angajate  934  cadre didactice.

         În   învăţămîntul   preşcolar,  gimnazial  şi  liceal  se  înregistrează  reduceri  de  personal -  situaţie   determinată   în principal de  procesul  de  reorganizare a  formei de  învăţămînt,  fluctuaţiei cadrelor didactice, reducerii numărului de copii/elevi în instituţie.

        Calificarea personalului didactic dezagregată pe trepte de şcolaritate, în comparaţie cu anul de studii 2010-2011 şi cu anul recent:

 

 

 

Învăţămînt preşcolar

Învăţămînt primar

Învăţămînt gimnazial-liceal

Nr total cadre didactice

Cu studii superioare

Grad didactic

II/I/

sup

Nespe

cialişti

Nr/%

Nr total cadre didactice

Cu studii superioare

Grad didactic

II/I/

sup

Nespecialişti

Nr/%

Nr total cadre didactice

Cu studii superioare

Grad didactic

II/I/sup

Nespecialişti

Nr/%

20 14- 2015

235

125

În proces de atestare

7/ 2,97

142

116

În proces de atestare

5/3,5%

509

476

În proces de atestare

85/ 16,6

2013-2014

 

243

132

69/0/0

12/ 4,93

144

117

89/7/0

4/2,7

555

497

288/45/6

92/ 16,5

2010-2011

20

234

112

55/0/0

16/ 6,83

174

130

114/6/0

7/4,0

596

525

337/34/6

102/17,1

 

 

      Notă: În învăţămîntul extraşcolar  recent  activează 48 cadre didactice în comparaţie cu 38 cadre în anul de studii 2010-2011.

        În anul de studii 2014-2015  numărul total de cadre didactice din instituţile preşcolare constituie 235 de persoane, cu 8 unităţi mai puţine  decît în anul de studiu 2013-2014, care a constituit 243 de educatori. A crescut numărul de cadre didactice cu studii superioare de la 112 de educatori pînă la 132 anul precedent, anul curent cifra fiind de 125. Aceiaşi tendinţă s-a observat şi la capitolul educatori, deţinători de grade didactice. În anul de studiu 2010 - 2011 numărul lor constituia 55 de persoane sau 23,5%. În anul precedent de studiu acest indice a crescut cu 4,8 la sută şi a atins cota de 28,3% din numărul total de cadre didactice. În ciclul gimnazial-liceal se atestă o reducere de personal de 46 cadre didactice.

           Există  o  penurie  de cadre didactice   la   disciplinele :  istorie -  32 ore, ed. plastică-49 ore, clase primare-120, l. română – 40, geografie-30, ed. tehnologică-42, ed. muzicală-36,    5 salarii  de   educatori   în  instituţiile   preşcolare  şi  2 sal. de  psiholog  şcolar, 5 salarii de logoped.  În  reţeaua instituţiilor de  învăţămînt din  raion  în  anul  de studiu  2014-2015 sînt suficiente  cadre didactice  la   disciplinele  cu  numărul  mic  de  ore.  Numărul mic de  ore este  un indicator  relevant  al  încadrării  nespecialiştilor  şi a cadrelor didactice  pensionare,   rata de  ocupare  a  tinerilor absolvenţi  ai  instituţiilor de  învăţămînt de specialitate  fiind  în  descreştere.  Anul  precedent   doar  4   absolvenţi  au fost  angajaţi  în instituţiile de învăţămînt în mediul  rural. În anul de studii 2014-2015 doar un singur specialist a solicitat angajarea în sistemul educaţional din raion.  Salariul  insuficient   acordat  tinerilor specialişti  ar fi  la fel  o  cauză   de  neîncadrare a  tinerilor   specialişti.  Se atestă  o  rată  mai  mare de oferte  în mediul rural  decît cel urban. 

         Pe  ansamblul  sistemului  de  învăţămînt,  ponderea  personalului  calificat  urmează , în general, o tendinţă  ascendentă.   La nivelul învăţămîntului  preşcolar ,  ponderea  personalului  didactic calificat  continu tendinţa ascendentă  din anii  precedenţi,  ajungînd  la  97,03 %,  astfel numai 2,97 % sînt nespecialişti sau 7 cadrte didactice., în comparaţie cu 12 cadre în anul  precedent.

           În  învăţămîntul   gimnazial şi  cel liceal se atestă o tendinţă de reducere a  numărului  nespecialiştilor: numărul   fiind   de   85 (16 %)  în   anul  curent în  comparaţie   cu   102   cu trei ani în urmă.   Numărul   pensionarilor  a  scăzut  cu  12 %  în comparaţie cu  anul precedent.  

          Ponderea personalului calificat în învăţămîntul primar urmează o tendinţă ascendentă. Dacă facem comparaţie cu anii precedenţi % cadrelor necalificate a scăzut de la 4% la 3,5%. În anul  2015  din numărul total de cadre didactice din învăţămîntul primar - 142, doar 5 sînt nespecialişti în domeniu, ceea ce constituie 3,5%  şi fac parte din mediul  rural. Total cadre didactice calificate în mediul  urban  - 28 (2043%) din 137 cadre calificate şi 104 (75,9%) cadre didactice calificate în mediul rural.

           La disciplinele şcolare din ciclul gimnazial-liceal procentul nespecialiştilor este foarte înalt la disciplinele: educaţia plastică, informatică, ed. muzicală , ed. tehnologică , geografia %.   

           Cadrele didactice sunt  motivaţe în continuare  pentru dezvoltarea profesională, pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ,   se atestă creşterea responsabilităţii personale a profesorului pentru reuşita propriei cariere didactice : în  anul de studii 2014-2015 au fost programate pentru  atestare 96  persoane: confirmarea gradului didactic superior -1, conferirea gradului didactic I- 8,confirmarea gradului didactic  I -3 , conferirea gradului managerial- 1, conferirea gradului didactic II - 42, conferirea gradului managerial II - 2 , confirmarea gradului didactic II – 38, confirmarea gradului managerial  II- 1.Au fost atestate de comisia raională de atestare la conferirea gr. II- 29 cadre didactice şi  2 cadre manageriale, la confirmarea gr.II-  41 cadre didactice şi 1 cadru managerial. Se atestă o creştere a numărului . de cadre didactice care solicită conferirea gr. didactic II comparativ cu anul de studii 2013-2014 ( în anul precedent la conferirea gr.did. II au fost atestate doar 13 cadre didactice).

2.  Managementul instituţiilor de învăţămînt

       Din  45  cadre  manageriale  din   instituţiile   preşcolare  - 36  din  ei deţin diploma de  studii  superioare;      9  - de medii  speciale;  6  au  atins   vîrsta   standard  de  pensionare.

       Instituţiile  de  învăţămînt   gimnaziale şi  liceale  sunt  conduse  de manageri  cu  studii  superioare   doar   3  din  ei  avînd   vîrsta   standard   de  pensionare.      În anul de studii 2014 – 2015  toate  instituţiile de învăţămînt au fost verificate  ori frontal,  ori tematic, au fost realizate controale de revenire şi complexe. În instituţii managerii dispun de  planificări anuale şi de perspectivă. Activităţile proiectate sînt actuale, concrete, majoritatea activităţilor  se realizează sistematic.  Notele de control ale managerilor şcolari satisfăcător – bine oglindesc starea de lucruri în instituţie.

3. Resurse curriculare

        În instutuţiile  de   învăţămînt în anul de studii 2014-2015  a fost aplicat  Planul – cadru pentru  învăţămîntulul  primar, gimnazial,  liceal,  aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova  prin Ordinul nr. 679 din 04 Iulie 2013. Conform unui plan individualizat, aprobat de către Ministerul Educaţiei s-a  desfăşurat  procesul de instruire în l.t. “C. Popovici” Nihoreni.  Planurile de învăţămînt au fost  realizate  obligatoriu  şi   eficient  în  anul de studii 2013-2014.   

         Disciplinele opţionaleau fost  planificate  şi realizate   la solicitarea  elevilor şi părinţilor,  în urma identificării  intereselor acestora şi  în conformitate cu specificul  instituţiei. Disciplinele opţionalesînt realizate  în conformitatre cu recomandările planului cadru. În ciclul primar  părinţii elevilor cel mai mult au optat pentru următoarele opţionale: “Matematica distractivă” – 1711 elevi în 94 clase/grupe, “Comunicarea distractivă” – 1255 elevi în 69 clase/grupe. Pentru disciplina “Religia” au optat doar părinţii din 3 instituţii.  În ciclul gimnazial preponderent au fost solicitate opţionale la “Arta discuţiei” – în 15 instituţii (671 elevi sau 15 %), “Matematica distractivă” (17 instituţii, 369 elevi sau 8 ), “Religia“ în 8 instituţii – 319 elevi sau 7 %.  În ciclul liceal s-a optat pentru disciplinele: “Protecţia mediului înconjurător”, “Tehnica traducerii”, “Metode de rezolvare a problemelor la geometrie”, “Administrarea  calculatoarelor şi a reţelelor”.

         La disciplinele opţionale în clasele I-XII: total grupe – 477, total instruiri/elevi – 8794, din ele în ciclul primar – 3424, gimnazial – 4448, liceal – 922.

         Din cauza  numărului mic de elevi în 13 instituţii este organizată   instruirea simultană.  Numărul de clase complete în aceste instituţii este de 18, numărul de învăţători care predau în aceste clase  – 25.

   În 1  instituţie  se aplică programul de instruire “Pas cu Pas”(l.t. Corlăteni, 2 clase de IV).  În ultimul timp  instituţiile  s-au dezis de acest program, motivînd lipsa  asistentului didactic,  lipsa mijloacelor financiare,  suprasolicitarea cadrelor didactice.

        În raion în toate instituţiile de învăţămînt activează bibliotecile  şcolare.  Gestionarea corectă a Schemei de închiriere a manualelor   a contribuit la asigurarea  deplină a elevilor cl. I-XII cu manualele respective. În  bibliotecile şcolare din raion s-a creat un fond 88 428 manuale, care constituie 19,6 per utilizator. Fondul de publicaţii – 168692 cărţi. În total – 257120 numere. Reuşit se practică în toate şcolile din raion colectarea taxelor pentru manualele  închiriate (100%). E de menţionat   faptul, că unele primării au alocat subvenţii copiilor din familiile defavorizate (4 primării). Dar, acordărea  subvenţiilor copiilor familiilor defavorizate, în baza Hotărîrii Guvernului RM nr.448 din 9 aprilie 1998 rămîne în continuare o problemă, care este neglijată de majoritatea  primăriilor  din raion.

        Pentru a realiza  managementul  implementării Curriculumului la nivel instituţional  în Planul de activitate al instituţiilor    au fost incluse controalele frontale, tematice, personale  la disciplinele şcolare,  elevii au  realizat probe de evaluare din partea   direcţiilor.  Accentul a fost pus pe  studierea actelor normative, surselor şi scrisorilor   metodice, problemelor de predare- evaluare,  evaluarea orelor publice,  schimbul de experienţă cu alte instituţii,  cursurile de formare continuă,  studierea experienţei avansate ale cadrelor   didactice,   studierea la consiliile profesorale, la şedinţele psihometodologice  a  problemelor ştiinţifico-metodice de predare-evaluare  a competenţelor elevilor, conlucrarea cu SAP în vederea procesului de instruire  în  baza Curriculumului adaptat/modificat  şi reevaluarea elevilor cu CES, verificarea sistematică  a proiectelor  de perspectivă,  la zi, verificarea pregătirii profesionale a cadrului didactic  de  lecţie pentru a acorda , dacă e necesar, suport metodic. Sistematic se realizează în instituţii studiul rezultatelor  procesului educaţional, se studiează spectrul de interese ale elevilor , pregătirea profesională a cadrelor didactice,  eficienţa parteneriatului  pedagogic.

Probleme de implementare a Curriculumului  

-          Probleme sînt la capitolul manuale şcolare, ghiduri metodice care nu elucidează clar tehnologia de formare şi evaluare a nivelului de realizare a competenţelor.

-          O parte considerabilă dintre cadrele didactice nu sunt pregătite pentru proiectarea de lungă durată axată pe unităţi de învăţare şi au nevoi de formare profesională tematică

-          Tratarea nediferenţiata a elevilor;

-          Insufucienta motivare a elevilor pentru parcurgerea integrala a lecturilor obligatorii din programa şcolară;

-          Lipsa  curriculumului şi suportului didactico- metodic pentru ore opţionale.

 

4.  Raportul elev per cadru didactic

În anul de studiu 2014-2015 numărul de copii ce au frecventat instituţiile preşcolare din raion constituie 2498 de copii sau cu 56 de copii mai puţini decît în anul precedent de studiu. Din ei în localităţile urbane – 678 de copii sau 27,14%, în localităţile rurale 1820 de copii sau 72,86%. În comparaţie cu anul precedent de studiu a crescut ponderea copiilor înrolaţi în instituţiile preşcolare din localităţi rurale şi a scăzut din cele urbane. Raportul per copil cadru didactic la nivel de raion în anul curent de studiu a rămas la acelaşi nivel ca şi în anul precedent şi atinge valori de 10,5 copii la in cadru didactic.

La nivel urban s-au înregistrat următorii indici:

Anul de studiu 2014-2015 – 12,55 copii,

                          2013-2014 – 11,7 copii,

                          2012-2013 – 12,0 copii.

La nivel urban indicii per copil pentru un cadru didactic în ultimii ani este variabil, pe cînd în localităţile rurale schimbările sunt foarte semnificative, astfel ele cuprind valori de la 10,0 copii pîna la 10,11 copii pentru un cadru didactic. 

În concluzie putem constata că tendunţele la acest capitol sunt în descreştere. Ca urmare acest lucru poate influenţa la îmbunătăţirea procesului educaţional, la trecerea treptată spre învăţămîntul individualizat şi personalizat.

           Raportul elev per cadru didactic în învăţămîntul primar a înregistrat  valori relativ constante în comparaţie cu anii  precedenţi:

2012-2013 (16,6 elevi per cadru didactic);

2013-2014 (17,7 elevi per cadru didactic);

2014-2015 (16,95 elevi  per cadru didactic).

           Raportul elev per cadru didactic în mediul rural constituie 15,7, în mediul urban – 23 elevi.

În învăţămîntul gimnazial – liceal în ultimii 3 ani de studii raportul  per elev cadru didactic constituie în jur de 7.  În gimnazii (25) numărul mediu de elevi la unitatea de personal de profil şi pedagogic constituie 9 elevi. În liceele din raion (9 liocee)  numărul mediu de elevi la unitatea de personal de profil şi pedagogic constituie 12.

                 Pentru următorii minim 10 ani tendinţa descreşterii raportului elev per cadru didactic se menţine atît în învăţămîntul gimnazial-liceal, cît şi în general, deoarece anual numărul elevilor se micşorează cu circa 300 elevi şi 30 cadre didactice.

5.   Efectivele de copii şi elevi

La data de 15 aprilie 2015 numărul de copii ce frecventează instituţiile de învăţămînt preşcolar din raion constituie 2498 de copii. Comparativ cu anul precedent de studiu numărul de copii a scăzut cu 56 de copii sau cu 2,19 la sută. Tendinţa pentru anii viitori rămîne spre descreştere din considerente că numărul de copii de vărsta preşcolară real existenţi în raion scade din an în an.

La ziua de azi se înregistrează o sporire a ratei brute de cuprindere în învăţămîntul preşcolar a copiilor de 1-7 ani, aceasta constituind 66,68% la 15 aprilie 2015faţă de 64,65% la 01 iunie 2014. Odată cu mărirea vîrstei copiilor creşte şi ponderea la indicileinstituţionalizarea copiilor în instituţiile de educaţie timpurie.

  Organizarea pregătirii obligatorii către şcoală a copiilor de 5-7 ani, are loc în cadrul grădiniţelor de copii şcoala primară – grădiniţă, Centre Comunitare. Analizînd datele operative putem menţiona ca numărul copiilor real existenţi de 5-7 ani constituie 1179 de copii, dintre ei instituţionalizaţi fiind 1052, ceea ce constituie 89,22% sau cu 0,81% mai mult decît la data de 15 septembrie 2014 şi cu 0,15% mai mult decît în anul precedent de studiu. O pondere majoră o are instituţionalizarea copiilor de vîrsta 6-7 ani (495) şi constituie 93,04% din numărul total de copii în raion (532). Procentul copiilor instituţionalizaţi de vîrsta 6-7 ani în anul curent de studiu este mai înalt decît în anul precedent de studiu cu 4,11%.

            Populaţia şcolară în învăţămîntul primar este în scădere: în  2010 -2011: 2560 elevi, în 2013-2014: 2474 elevi, în 2014-2015:  2418 elevi. În comparaţie cu ultimii ani în clasele I se constată o scădere cu aproximativ 35-55 elevi anual.    Ponderea elevilor intraţi pentru prima dată în cl. I, care au frecventat învăţămîntul preşcolar a înregistrat valori constante, din cei 561 de elevi înscrişi în cl. I,  90 %  au frecventat  grupa  pregătitoare.

     Populaţia şcolară în raionul Rîşcani la nivel general în ultimii 5 ani a înregistrat următoarele date:

Anul

de

studii

Numărul de elevi şi

treptele de învăţămînt

Variaţia numărului de elevi în

comparaţie cu anul de studii precedent

Total

Din ei

Total

Din ei

Prim

Gimn

Liceal

Prim

Gimn

Liceal

2010 – 2011

7261

2617

3892

752

-   182

-   8

-  198

+24

2011 – 2012

6937

2636

3538

763

-   324

+ 19

-  354

+11

2012 – 2013

6658

2589

3299

770

-   279

- 47

-  239

+ 7

2013 – 2014

6362

2525

3158

679

-   296

- 64

-  141

-  91

2014 - 2015

6008

2407

3048

533

-356

-110

-100

-146

 

 În concluzie, populația școlară pe raion, în general, în ultimii 5 ani este în strictă descreștere. Tendința de descreștere se prevede și pe viitor (minimum 7 ani)

          În raionul Rîșcani în anul de învățămînt  2014 – 2015  au activat 9 licee teoretice, din ele 3 în localități urbane și 6 în localități rurale.

            În total, la 01 septembrie 2014, în clasele liceale ale instituţiilor de învăţămînt din raion au fost înscrişi 679 elevi.  Pe parcursul anului de învăţămînt din clasele liceale au plecat 38 elevi (cl.X – 27, cl.XI – 5, cl.XII – 6) .

            Rata abandonului în învățămîntul liceal este egală cu 2,36 % în învățămîntul urban și 13,07 % în învățămîntul rural. Rata abandonului în învățămîntul liceal a scăzut cu 1,7% în comparație cu anul precedent de învățămînt.

             În  toate liceele din raion  s-a  dus  un anumit lucru  cu privire la păstrarea  contingentului  de elevi  din clasele  liceale. Însă,   din  cauză,   că  în  toate liceele  din raionul  Rîşcani, practic, concurs   de  admitere  nu  există, deoarece numărul de abiturienţi este mic, mulţi  elevi   sunt  admişi  avînd  o  pregătire  gimnazială   slabă,   care în rezultat  nu pot  însuşi   programa    disciplinelor  de  liceu  şi  peste  o anumită  perioadă de timp,  părăsesc  liceul. Astfel, în anul de studii 2014 – 2015 rata abandonululi în învățămîntul liceal în general pe raion constituie 9,02 % ( 38 elevi), circa 45 elevi au fost exmatriculați, cauza principală fiind nereușita școlară.

         

 

6.      Rezultatele elevilor

               Evaluarea şcolară este acţiunea educaţională prin care rezultatele obţinute în procesul de studii sînt comparate cu standarde şi criterii specifice disciplinei şi nivelului de şcolarizare. Fiind o componentă indispensabilă a conceptului de curriculum, în proces de măsurare şi

apreciere a rezultatelor în raport cu cele intenţionate, evaluarea are şi menirea de diagnosticare, de formare a bazei de date, folosită în luarea deciziilor cu referire la acţiunile manageriale de proiectare, corectare, monitorizare etc.

               În claseleprimare rata de promovabilitate la şfîrşitul treptei de învăţămînt în anul precedent  de studii  este de 99, 85 % ( urban-100%,  rural-99,83%).

Rezultatele elevilor în învăţămîntul primar în mediu pe raion:    

Notele insuficiente sînt în scădere comparativ cu anii precedenţi de studii, în special în instituţiile urbane, unde % notelor mai mici de 5 este 0. În anul  de studii 2013-2014  doar un singur elev a fost corigent pe vară (0,15% din numărul total de elevi), cauza nereuşitei este numărul mare de lipse.

Toţi elevii s-au prezentat la susţinerea probelor finale de evaluare în cl IV.  Nereuşita în cadrul evaluării finale a constituit 0,21 %,  nota medie 7,63 şi procentul calităţii este de 79,77 %.  Elevii  cu CES (36) au obţinut  note satisfăcătoare  la testele elaborate  conform  planurilor educaţionale individualizate.

         Rezultatele probei finale de evaluare pe parcursul ultimilor ani, în mediu pe raion,  denotă un indice stabil de însuşire a prevederilor curriculare, cu o uşoară creştere a notei medii  cu 0,1-0,2 unităţi anual,  respectiv este în creştere % notelor de 7-10 şi în scădere %  notelor insuficiente.

             Indicii  la disciplinele de examene în cl IX sînt în creştere în comparaţie cu anii precedenţi de studii,  indicînd un nivel înalt al calităţii şi notei medii: nota medie – 7,2, % calşităţii – 68,06, reuşita – 100%.  Dar, se atestă un decalaj foarte mare între aceşti indici cu respectivii indici din cadrul inspecţiilor frontale realizate de către Direcţia de Învăţămînt.  Spre exemplu: în cadrul inspecţiilor frontale la  disciplinele de examen, în majoritatea cazurilor,  notele medii sînt nesatisfăcătoare în majoritatea  instituţiilor, dar la examenele de absolvire  nota medie constituie 7,20. Aceste rezultate ne vorbesc despre subiectivizmul aprecieriicunoştinţelor  elevilor  de  către  profesorişi indulgenţa asistenţilor în timpul desfăşurării  examenelor  de  absolvire.

            Totodată, este de menționat şi faptul, că decalajul înregistrat dintre rezultatele primite la probele de evaluare realizate în timpul controalelor frontale  față de rezultatele de la probele de evaluare realizate de profesori  este destul de mare, ceea ce arată, că profesorii deseori nu respectă  pe deplin normele de apreciere a cunoștințelor elevilor.

Rezultatele  examenelor de bacalaureat,  sesiunea 2013.

Au participat 246 candidaţi

Au fost promovaţi  202 candidaţi,  care constituie  82%.

Rezultatele  examenelor de bacalaureat,  sesiunea 2014

În sesiunea de examene au fost înscrişi 225 de candidaţi.  Au promovat examenul 168 candidaţi  care constituie  circa 75 % (sesiunea de bază au promovat 140 candidaţi sau 62%). Nota medie la examenul de bacalaureat – 5,9.  Au fost respinşi  57 candidaţi  (din l.t. “L. Gherman” Zăicani nu a fost respins nici un candidat)

              Concursurile raionale la disciplinele şcolare: În contextul promovării şi stimulării calităţii în educaţie  a sporit nivelul participării elevilor la olimpiadele raionale şi naţionale: dacă  în cadrul olimpiadelor  raionale în a.2012 au participat 713 elevi  atunci în 2015 – 750 ,  însă eficienţa participării este în descreştere:   în a.2012  în cadrul olimpiadelor republicane  elevii  din raion au obţinut 9 locuri premiante şi 2 menţiuni, în 2014 - 5 locuri premiante şi   3  menţiuni. În anul de studii 2014-2015 în cadrul olimpiadelor republşicane elevii din raion au obţinut   locuri premiante 5 locuri premiante: locul I – 2 elevi, locul II – 1 elev, locul III – 2 elevi şi 3 elevi au obţinut menţiuni.

 

 

 

7.   Reţeaua instituţiilor de învăţămînt

Total instituţii de învăţămînt – 80. Inclusiv:

1.      preşcolare 45, dintre acestea Centre Comunitare - 4 (Malinovscoie, Rîşcani, Bulhac, Balanul Nou);

2.      şcoli primare-grădiniţă – 2 (şc.pr-gr/c Mălăieşti, şc.pr.Uşurei);

3.      gimnazii – 24

4.      licee – 9

În r-l Rîşcani activează  Şcoala auxiliară Costeşti, care pe parcursul anilor  2015-2016  va fi transformată,  iar copiii vor fi reintegraţi/integraţi în familii.

Învăţămînt preşcolar: Numărul copiilor din raion la data de 15 februarie 2015 s-a documentat ajungînd la 4314 de copii real existenţi în vîrstă de 0-7 ani. În comparaţie cu anii precedenţi numărul copiilor real existenţi a scăzut. În anul 2013 numărul copiilor atingea valori de 4567 de copii, în anul 2014 – 4572 de copii. În plan procentual instituţionalizarea copiilor apare sub următorul aspect: anul 2015 – 57,90% cuprinşi cu grădiniţa (2498); anul 2014 – 55,86% (2554) şi anul 2013 – 55,50% (2535) de copii cuprinşi cu grădiniţa. Acest progres procentual pe parcursul peroadei este asigurat mai degrabă de o micşorare a numărului total de copii real existenţi.

Numărul copiilor real existenţi de 5-7 ani în anul 2015 constituie 1179 de copii, dintre ei instituţionalizaţi fiind 1052, ceea ce constituie 89,22%. În anul 2014 numărul copiilor real existenţi de 5-7 ani atinge cifra de 1144 copii, dintre ei instituţionalizaţi sunt 1019, ceea ce constituie 89,07%. În anul 2013 numărul de copii real existenţi de vărsta 5-7 ani este de 1143 dintre care instituţionalizaţi sunt 1001 de copii sau 87,57%.

Instituțiile de învăţămînt preuniversitar din raion se află pe teritoriul a 28  primării.  Instituțiile preuniversitare implementează noua metodologie de finanțare din anul 2008, au statut de Instituție Publică necomercială şi managerii şcolari sînt gestionari secundari de buget în 25 instituţii preuniversitare şi în 10 instituţii executori terţiari.

Total elevi- 5982,   total clase -343.

Învățământul obligatoriu (clasele I-IX) – 5391, inclusiv înînvîțământul primar –2385, învățămîntul gimnazial- 3006 elevi. Învățămîntul liceal – 591  de elevi.

Media pe raion de completare a claselor gimnaziale constituie  18  elevi.

Elevi ponderaţi pe raion: 5517.

Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de 91:

Gimnaziul Ciubara (total elevi - 47, ponderaţi-43); Cucueţii Vechi (total elevi - 70, ponderaţi -64), Duruitoarea Nouă (total  elevi -41, ponderaţi -37), Horodişte (total  elevi -67, ponderaţi -63) , Păscăuţi (total  elevi - 56, ponderaţi - 51), Pociumbăuţi (total  elevi - 46, ponderaţi - 41), Sturzeni (total  elevi - 81, ponderaţi - 73).

 

Învăţămînt  complementar:

-          Centrul de Creație al Elevilor din or. Rîşcani (filiale – în 5 instituţii din raion) cu un efectiv de 623 elevi care sînt încadraţi în 18 cercuri. În comparaţie cu anul  precedent  numărul de copii încadraţi în cercuri  a scăzut cu 8,3 ¤% din cauza reducerii numărului de copii din instituţii.

-          Școală de sport din or. Rîşcani (filiale – 9) cu un efectiv de 611 elevi, care practică 4 genuri de sport în 37 grupe. În comparaţie cu anul 2010 numărul de copii încadraţi în cercuri s-a majorat cu  8 %.

       Analizînd datele statistice în perioada 2007 – 2015, s-a constatat  că contingentul de elevi s-a micșorat cu 2367  elevi. Din analiza datelor statistice la începutul fiecărui an  școlar  numărul de elevi este în descreştere în mediu cu 300 elevi. 

În anul de învăţămînt 2014 – 2015 la data de 1 septembrie 2014 în cele 36 instituţii de învăţămînt preuniversitar din raion, inclusiv şcoala auxiliară Costeşti, au fost înregistraţi în clasele I – XII 6062 elevi care se instruiesc în 351 clase. Conform normativelor acești elevi ar trebui să învețe în maximum 242 clase,  diferența fiind de 109 clase.  Din cele 351 clase 25 și mai mulți sînt în 65 de clase, ceea ce constituie 18%.

        Unele cheltuieli din sistemul educațional sunt ineficiente,  majoritatea  școlilor  nu funcționează la capacitate deplină conform proiectului, dar cheltuielile de întreţinere a instituţiilor sînt mari (ex: în gimnaziile Ciubara, Duruitoarea Nouă,  Păscăuţi,  Horodişte,  Ştiubieni,  Sturzeni,  Pociumbăuţi   spațiul  valorificat  după  numărul de elevi  constituie  30 % ,  dar în activitate se utilizează toată suprafaţa). Pe raion capacitatea de utilizare a spaţiilor instituţiilor în dependenţă de numărul de elevi instruiţi este în mediu de  45 %, dar sînt şi  instituţii în care procentul de utilizare a spaţiilor constituie 12 - 15 %.

          Analizînd toţi indicatorii cu referire la starea sistemului de învăţămînt,  rețeaua  instituțiilor de învățămînt secundar general din perspectiva tendințelor demografice și nivelului de utilizare a capacităților instituțiilor de învățămînt, a resurselor materiale, financiare și umane din domeniul educațional, precum și soluționării diverselor probleme de  ordin educativ,  denotă  necesitatea  de  optimizare  a rețelei  instituțiilor de  învățămînt  secundar general din raion, inclusiv şi necesitatea redimensionării reţelei instituţiilor liceale. 

Accesul la studii liceale este asigurat de 2 instituţii localizate în oraşul Rîşcani (Liceul Teoretic  „D. Cantemir” (clasele I - XII), Liceul Teoretic „L. Damian”(clasele V - XII) și şapte licee rurale(Văratic, Zăicani, Nihoreni, Mihăileni, Recea, Costeşti, Corlăteni).

            În temeiul prevederilor art. 13, alin.4 din Legea Învăţământului nr.547 din 21.07.1995, cu modificările şi completările  ulterioare, a  Ordinului Ministrului

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
» Strategia de tineret 06.04.2017
» Programul de dezvoltare a învăţământului din raionul Rîşcani pentru anii 2015 - 2020 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Grane 100 de movile Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Amplasarea geografica a raionului Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2063
Vizitatori ieri: 0
Vizitatori azi: 250
Online: 6