La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Cultură

Anul: Toți anii

Planul de acțiuni pe anul 2017
Publicat: Joi, 06 aprilie 2017

                                                                                                                                                             

 

 

PLANUL  ANUAL  DE ACŢIUNI

al  Secţiei  Raionale  Cultură   Rîşcani pentru   anul  2017

                                                          

 

 Obiectivul  nr.1 :  Elaborarea politicii managementului în domeniul culturii care include  activitatea organelor administrative- teritoriale în domeniul culturii în  colaborare  directă  cu   Secția raională Cultură Rîșcani  privitor  la  asigurarea   unui sistem managerial adecvat în ramură ( dezvoltării  şi  funcţionării  eficiente  a  instituţiilor  de  cultură.

 

   

                    Acţiuni

 

                     Subacţiuni

     Indicatori  de 

   produs / rezultat

Termen de

  realizare

      Responsabil

(subdiviziune/ funcţionar

                public )

 

1.1. Coordonarea  activității instituțiilor de cultură  cu autoritățile administrativ-teritoriale referitor la elaborarea  managementului în domeniul Culturii.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.2 Crearea  bazei  tehnico-materiale.

 

 

 

 

 

1.2.1 Asigurarea  instituţiilor de cultură  cu  utilaj  tehnic, mobilier instrumente musicale,costume naționale .etc

 

 

 

 

 

 

 

Implimentarea proiectelor  culturale în scopul îmbunătățirii managementului în institituțiile de cultură:

  1.1.1 implimentarea proiectului  cultural cu tineretul, Capitala tineretului 2017,

1.1.2 Implimentarea proiectului - Descoperirirea și promovarea tinerilor Interpreți vocaliști prin desfășurarea concursului raional,, Armonia vocilor,,

 

 1.1.3 Proiectul -,,  în cadrul programului regional sectoral pentru regiunea de dezvoltare nord,,

1.1.4. Continuitatea proiectului Novateca. 

 1.2.1.Reparaţie  curentă:

     Școale de  Arte or.  Costești  

    Muzeul istoric etnografic Rîșcani

    Școala de Arte or. Rîșcani

    Școala de Muzică Zăicani

 

1.2.2   Pentru achiziție ȘÎA               

       - Şcoala deArte or.Rîşcani;       

        -Școala de Muzică Zăicani

        - Școala de Arte Costești

       - Aparatul Secției Cultură

       - Colectivele cu titlul model

       - Muzeul istoric etnografic Rîșcani

        -Achiziţie de  carte și abonare,

 

   

 

1 C/C

 

1C/C

 

 

 

1

 

1

 

29,8 mii lei

34,8 mii lei

50,0 mii lei

25,0 mii lei

.

 

30,0 mii lei

20,0 mii lei

20,0mii lei.

30,0 mii lei

40,0 mii lei

5,0 mii lei

204,5 mii lei

 

 

  Sem.I  -II     2017

     

 Sem.I -II       2017

      

     

Sem.I-.II  2017

 

 Sem.I- II  2017

 

Sem.II 2017

 

 

 

 

 

 

Sem.I-II 2017

      APL.sp.SRCR

                 

Sp.SRC .APL,

 

Directorul C/C. APL ,SRC

 

 

 

 

sp .  SRCR    

           

    

    SRC Rîșcani,

  dir. ȘÎA

 

 

 

 

 

 

SRCR,Directorii ȘÎA

 

 

 

APL SRCultură Rîșcani

 

1.2.2 Susținerea  colectivelor artistice  pentru participarea la festivaluri și concursuri regionale și naționale.

 

1.2.3.  Asigurarea accesului larg al publicului la resursele informaționale.

 

1.2.2.1  Organizarea și   participarea la evenimente cultural- artistice naționale

- festivaluri naționale

-concursuri  naționale  .

1.2.3.1. Echiparea  bibliotecilor publice cu TI și ecipament necesare pentru accesare informației ;

 Oferirea informației utilizatorilor comunei..

.-Asigurarea accesului la Internet a B.P.;

 

     

     

 

5

 

6

 

 

12

 

 

 

 

30

 

 

30 B.P.

 

 

 

   Sem. I-II

      2017

 

 

 

 

 Sem.I   2017

 

 

 

 

Sem  I- 2017

       APL     

 Sp.Secţia raională Cultură Rîșcani

 

 

 

          

Șef B. P.

                 

Șef. B. P.

 

Obiectivul  nr.2:  Monitorizarea   activităţii  instituţiilor de cultură subordonate și a celor din teritoriu ( case  şi  cămine de cultură,  biblioteci, instituţii  de  învăţămînt  artistic, muzee  etc.)   Asiugurarea  controlului  realizării  programelor  de  activitate  a  instituţiilor de  cultură  la  îndeplinirea  Hotărîrii  Guvernului  RM, Ministerului Culturii  RM, ale  organelor  APL și  acordarea  asistenţei  metodice  şi  practice  la  necesitate.                             

 

2.1.  Instruirea personalului de specialitate   din instituțiile de cultură din teritoriu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.  Organizarea  seminarelor ;

Întruniri metodice  cu  bibliotecarii care vor confirma și conferi categoria de calificare.

Ateliere;

 Întruniri metodice;

 

Instruiri  pentru  lucrătorii angajați în domeniu:

2.1.2. Completarea  registrelor de  evidenţă    a activităţii  caselor  şi  Căminelor de Cultură , a conducătorilor  formațiilor artistice de amatori penrtru noi angajați în domeniu;

   2.1.3. Completarea   caietului de evidenţă     a  activităţii  bibliotecii penrtu noi angajați.

2.1.4.Organizarea  orelor deschise în           instituţiile de învăţămînt artistic.    

2.1.5.Instruirea  privitor  la  conferirea  şi  confirmarea  gradelor  de  calificare     a  pedagogilor   Instituţiilor de Învățămînt  Artistic. (IÎA)

2.1.6.   Atestarea  cadrelor  didactice a ȘÎA  

2.1.7.  Confirmarea, conferirea gradului de calificare  a   bibliotecarilor .

 -4

 

1

    

3

2

 

4

 

 

 

3

 

 

4

 

10

 

3

 

6  pedagogi

10bibliotecari

 

   

  Sem. I-II    2017

 

   Sem.I    2017

  semI-II 2017   

 

Sem.II

   2017

 

      

   Sem.I 2017

 

  

 

Sem I 2017

 

SemI-II 2017

 

 

 

 

 

 

 

Specialiști SRC

 

 

 Specialiştii  Secţiei    

  raionale   Cultură.

 

     

 

 Specialiştii Secţiei Cultură

 

 

Specialiștii în domeniu

 

 

Directorii  ȘÎA

 

Sp în domeniu Directorii ȘÎA

 

2.2.  Monitorizarea  activităţilor  practice  şi  recomandărilor   metodice acordate la necesitate.

 

 

 

2.3  Monitorizarea activităților  în domeniul biblioteconomic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Salvgardarea patrimoniului cultural național  în special de conservare –restaurare.

 

 

 

2.5 Inspectarea ,monitorizarea și protejarea patrimoniului cultural   național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.1 Organizarea seminarelor zonale cu desfășurarea unor activități cultural model

 2.2.2 Organizarea,valorificarea tradițiilor și culturii populare în s. Mihăileni ( țesutul covoarelor)

2.3.1. Monitorizarea  Proiectului Național ,,NOVATECA,,,,Creăm  punți  spre dezvoltare,,

 -conceptele bibliotecii moderne

texnologii informaționale,

serviciii noi;

 oferirea  accesului la informație conform programului Național ,,Novateca,,, ,,Ne vedem la Bibliotecă,,

 păstrarea și promovarea culturii locale;

 integrarea bibliotecilor publice în Sibimol-sistemul informațional al B.P. din R. Moldova

 2.3.5  Anul – 2017- Anul  Eugen Doga

2.4.1.  Completarea  fonotecii  culturii   raionului  cu  imprimări  al activităților cultural desfășurate în raion

2.4.2.  Realizarea unor pliante,selectarea de foto, caseto video în scopul mediatizării în țară și peste hotare a valorilor culturale turistice ale raionului.

2.5.1.Constituirea unei baze de date cuprinzînd informații culese de la primării,referitoare la datele de atestare a monumentelor istorice deținute,

personalități  locale și postarea  sit-ul Secției Cultură.

2.5.2 Verificarea și asigurarea  condiţiilor de  păstrare  şi  conservare  a  monumentelor  de   valoare  istorică:

     - monumentelor  eroilor  căzuţi în

    Primul   război mondial (1914-1918)

   -  monumentelor  eroilor  căzuţi  în     cel  de-al doilea  război  mondial             (1939-1945);

Completarea  fișierului tematic  cu documente noi:.a luptătorilor din Afganistan și Transnistria,

2.5.2    Organizarea excursiilor în scopul promovării  patrimoniului natural  de  pe  teritoriul  raionului:

  defileul s.Duruitoarea Veche ( monument  al naturii  geologic şi  paleontologic);  

  defileul s. Varatic (stîncile din preajma localităţii);

2.5.3.  Organizarea și desfășurarea acțiunilor culturale a  cenaclului  “File  din    istoria  neamului” (studierea  documentelor  istorice și de arhivă a familiei   boierești Rîșcanu

-0ră  istorică  ;

 -serate tematice ;

 -victorine

-cercetări bibliografice

-expoziție

 

2

 

 1

 

 

 

 

 

30 B.P

 

 

.

 

 

3

 

 

 

6

 

 7

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

2

1

4

Sem I-  II        

     2017

  Sem. I –II          

    2017

 

  

 Sem I-II-  

    2017

   

 

Sem1-II 2017

 

 

mai 2017

 

Sem.I-II

 2017

 

Iunie 2017

 

   

Sem.I-II 2017

 

  

 

 

 

Sem.I-II 2017

 

 

 

 

 

 

 semI-II 

   2017

 

 

 

Sem I 2017

 

 

 

sem.II- 2017

 

 

 

sem.II 2017

 

 

 

 Sp. SRC dir. C/C Pîrjota ;

Dir. C/C Corlăteni

APL.Sp.SRCcultură

 

 

 

șef. B P sp. SRC

  șef B.P. spSecţiei  Cultură

 

șef.BP. APL,SRCR

 

 Șef. B.P. Sp/SRC

 

APL,șef. B.P.

Specialiştii Secţiei Cultură

 

Sp.SRC

 

 

Sp. SRC

     APL,SRCR

 

 

 

 

 

 

 APLSpecialiştii

SecţieiCultură,

 

 

 specialiştii muzeului    

   or.Rîşcani

 

 

sp. În domeniu SRCR

  

 

 

Sp.SRCR,APL

 

 

 

 

 

sp.SRC

sp.SRC

Directorii Muzeului

 

 

 

2.6  Valorificarea patrimoniului cultural național,prin asigurarea accesului liber  al cetățenilor la valorile culturale moștenite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Completarea muzeilor  cu  piese  ;

2.6.2 Desfășurarea lecțiilor istorice

2.6.2.Vernisarea expozițiilor permanente;

 2.6.3 Vernisarea expozițiilor.  temporare ;

 2.6.4 șezători literare;

  2.6.5Organizarea expoziție-tîrg a lucrărilor  meșterilor populari ,,Din lada bunicii,,

 2.6.4- Întîlniri cu scriitorii la baștina

 

Lecțiii  literare- f. muzeului   s. Corlăteni;

Filiala muzeului s. Pîrjota :

Lecții  tematico-istorice;

 

35 

14

20

10

 2

1

2

 

12

 

6

Sem I_II

   2017

 

 

SemI - II 2017

 

Sem.I –II 2017

 

Sem.I-II, 2017

 

Directorii muzeului sp. în domeniu SRC

 

 

 

 

Sp SRC APL.Grinăuți, Corlăteni

 

APL.sp.SRC

 Dir. Muzeului

 

 

 

Obiectivul nr. 3 Asigurarea integrării și participării  persoanelor vîrstnice în viața culturală  a raionului .

   3.1. Organizarea acțiunilor cu participarea pperp persoanelor în vărstă în calitate de interpreți, actor   actori,  în spectacole  culturale.

 

 

 

 

 

 3.2. Oferirea posibilităților pentru integrarea culturală a persoanelor în vîrstă care locuiesc în zonele rurale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Prevenirea și Copmbaterea Traficului de Ființe Umane.

  3.1.1 Elaborarea programului  care vizează sporirea integrării sociale  și culturale a persoanelor în vîrstă .

 3.1.2  Organizarea concursului  de interpreți și actori ai  veteranilor muncii din  domeniul culturiii.

3.1.3 Concursul  cu genericul ,,Rapsozii neamului ,,

3.1.4 Organizrea seratelor tematice cu genericul ,,om al  cărții și al  obștii,,

 Acțiuni   de integrare a persoanelor în etate în viața culturală a raionului:.

  3.2.1 Festivalul   raional ,,Hristos a Înviat,,

3.2.2.Serate tematice: Decada ,,Mărțișor -2017,,;

3.2.3Concursul rational Cîntecele ,Credinței Speranței și Iubirii,,

3.2.4Festivalul ,,Unitate prin Diversitate,,

3.2.5. Serată tematică ,,Ziua bunicuței,,

 3.2.6.Festivalul raional ,,Colinda 2017,,

3.2.7.Organizarea șezătorilor literare ,,cu genericul  ,, Viața trece cîntecul rămîne ,,

3.2.8.,, Crearea clubului cum să ne prelungim viața activă în pofida vărstei înaintate,,

3.2.9.Organizrea seratelor tematice cu genericul ,, Cartea – Lumina vieții,,, B.P.s.Mihăileni,  B.P.Recea

 3.2.10.Serate de odihnă cu genericul ,,Duminica la noi în sat ,, 

3.3.1Elaborarea unul plan de acțiuni în instituțiile de cultură privitor la Prevenirea și Combaterea Traficului de Ființe Umane.

Monitorizarea organizării și desfășurării  activităților privitor la Prevenirea  și Combaterea Traficului de Ființe Umane:

 3.3.2-Traininguri ,, Riscul de a deveini victimă,,

3.3.3- Masă rotundă ,, Mărturiile victimilor TFU.  Traficului de ființe umane.                                                

- Lecție de educație civică  ,,Prevenirea Traficului de Ființe Umane,,.

- serată tematică ,,Violența și prevenirea traficului de ființe umane,,

- Concurs de desen –,, Spune  Nu Traficului de ființe Umane,,

Compania de promovare ,, Tu nu ești marfă,,

Expoziție de carte ,,Ai grijă de tine,,

Dezbateri în urma vizionării filmului ,,Potențialele victimii ale traficului.,,

-prevenim Violență prin Artă;

 

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 1

 1

 

 

1

1

 

1.

 

 1

 1

 

2

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

2

 

1

2

1

1

1

1

1

 

 

 Sem  I 2017

 

 

 

 

Sem .I-.II   2017 

  

 

Sem.I 2017

 

sem -I 2017

Sem II 2017

 

 

 

 

Sem. I –II 2017

 

 

sem. II  2017

 

Sem.I-II.2017

 

Sem.I.- II 2017

 

Sem II 2017

 

Sem. I-II 2017

 

Sem.I-II  2017

 

Sem I-2017

Sem.I –II 2017

Sem . I –II 2017

 

Sem I-II 2017

SRC.

 

SRC

 

 

 

 

 

 Spec. din teritoriu APL

 

 

APL SRC

 

 

 

 

 

APLsp. SRC

Șef B.P.

 

Sp în domeniu SC

 

 

APL ,SC

 

 

 

 

Sp. SRCR

 

șef. B.P. Rîșcani

Șef. B. PDir. Școlii.

Șef. B. P.RÎșcani

Șef. B. P.Singureni, Pîrjota.

 

SRCR.APL,

B.P.Rîșcani

 

Dir. ȘÎA

 

 

Obiectivul  nr.4:      Dezvoltarea și promovartea culturiii. Modernizarea activității instituțiilor de  cultură  din teritoriul  la  organizarea  și desfășurarea diverselor   activităţi culturale)

 

4.1.  Organizarea acţiunilor  culturale  a  zilelor  remarcabile.

 

 4.1.1.Sărbătoarea Națională,, Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu

  4.1.2. Recital de poezie ,,- Luceafărul poeziei    româneşti ”

 4.1.3  Serată tematică ,, Ziua Națională a Culturii.,,

 4.1.3Serată literară Caragiale, Ion Luca dramaturg, poet, nuvelist și traducător,, (165 de ani de la naștere)

Oră de muzică a compozitorilor autohtoni:  Gheorghiță,Dumitru,Lungu, Simion.,Musicescu, Gavril.- 170 de ani de la naștere; Eugen Doga-80 de ani de la naștere). 

  4.1.4.  Serată tematică   „Transnistria- lacrimă ce  doare”  (25 ani de la declanşarea conflictului armat de  pe  Nistru)

4.1.5.   Serată literară  „ Spirdon Vangheli    scriitor al copiilor (  activitate practică serată literară și întălnire cu scriitorul la baștină  .

4.1.6   serată literar artistică   „Mama  - Fiinţa  eternităţii ”   (în cadrul Zilei Internaţionale a    femeiei)

4.1.7  Concursul raional ,,La izvoarele înțelepciunii,,la cea de-a XXVII–a ediție  .

4.1.8.   Miting solemn„Drapelul- simbol  al  unităţii,  integrităţii  şi  suveranităţii    naţionale”.

  4.1.9.   Miting solemn  „Veşnică  memorie”  ( Ziua  Biruinţei  )            

4.1.10. Serată tematică  „Antreprenorul  anului 2017”   ( festivitatea de omagiere a                    oamenilor de afaceri )

4.1.8.   Serată tematică „Copilărie-  vis de aur”   Zilei  Internaţională a ocrotirii  copilului  serată  tematică)

4.1.9.  Serată tematică  „Preacurată-i  faţa  pîinii ”  (FestivitateîÎn  cadrul  „Ultimul  snop”) 

4.1.10. Serată literar artistică Sărbătoarea  Naţională „Ziua   Independenţei” „ Plai  de  cîntec  şi de dor-Moldova

  4.1.11     Miting solemn;_ Serată literar artistică Sărbătoare Naţionala ZIUA  Limbii,,

 

 

Exursii la locurile turistice  ce servesc ca obiectiv   al turismului  de Ziua Mondială a Turismului.

4.1.12.  Serată tematică „Cinste  vouă,  mîini  bătătorite”    (Ziua  lucrătorilor  din  domeniul       Agriculturii şi  Industriei Prelucrătoare ).

4.1.13.   serată tematică„ Servesc  Patriei”  Ziua  Naţională a  Poliţiei)

4.1.14Șezătoare literară  În seara Sfăntului Andrei,,

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

1

  Ianuarie 2017

 

 

Ianuarie 2017

 

Sem. I  2017

 

 

Sem I 2017

 

 

2 Martie 2017

 

 Sem. I  2017

 

 

 martie 2017

 

aprilie 2017

 

27aprilie 2017

 

9 mai 2017

 August 2017

 

 

 Sem. I 2017

 

31.08.2017

 

August  2017

 

 

Septembrie 2017

 

 

 

Sem. II 2017

 

decembrie 2017

 

 

Sem.II 2017

 

Sem.II 2017

SRC R. Șef. BP S

 

 

 Sp. SRC

 

Sp.SRC

 

 

Directorii ȘÎA

Specialiștii SRC

 

 

 

 

 

Specialiștii SRC

 

 Sp .SRC

 

 Sp.SRCR

 

 

 

Sp.SRCR

 

Sp.SRC

 

Sp.SRC

 

 

 

Sp.SRC

 

Sp. SRCR

 

 

 

 

Sp.SRCR

 

 

Sp.SRCR

 

 

Directorul muzeului

 

4.2.   Monitorizarea ,organizarea  şi  desfăşurarea   festivalurilor  raionale.

4.2.1  festival  „Astăzi  s-a  născut  Hristos”

4.2.2.  Decada   culturii  şi  Artei             Populare„Mărţişor-2017”;

 diverse activități cultural-artistice :

Serate literar artistice ;

Expoziție

Evolurea colectivelor artistice la invitația autorităților APL în satele vecine în decada,, Mărțișor-2017,,

 

4.2.3 Festivalul național cu genericul  ,,Trandafir simbol al tandreței,,

4.2.4.  Festival raional  „Lăudaţi  numele  Domnului ”  ( Sărbătorile  pascale)

4.2.5.   Festival ,,Covorul național,,s. Mihăileni

 4.2.6.Festival   Internațional  folcloric

 ,,În lunca Prutului ,,    or. Costești

  4.2.7. Festivalul Național al Cărții și Lecturii,,

  .7. Festival -„Unitate  prin  diversitate ”  participarea minorităţilor din localitățile raionului   

 Festivalul național  ,,Satul meu –izvor al veșniciei,,s. Corlăteni

4.2.8.   Festival   „Colinda  2017 ”             

(tradiţii  şi  obiceiuri  de iarnă)

 1

 

1

 

 3

 

5

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

1

 

1

Ianuarie  2017

 

1-10 martie  2017

 

  Martie 2017 

 

  Martie 2017

 

 

Mai 2017

 

Aprilie -  2017

 

 mai 2017

 

mai 2017

31August- 5septembrie 2017

Septembrie 2017

 

semII  2017

Specialiştii Secţiei Cultură

 

 

 

Specialiştii Secţiei Cultură

 

 

Specialiştii Secţiei Cultură

 

SRC,APL

,SRC

Specialiştii Secţiei Cultură

SRC APL

specialiştii Secţiei Cultură

 

 

Specialiştii  Secţiei Cultură,APL. Corlăteni

 

Sp..SRC

 

4.3. Organizarea  şi  desfăşurarea 

        concursurilor  raionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.Concurs  raional  al declamatorilor

  „Porni  Luceafărul ”  (Ziua  comemorării lui  Mihai   Eminescu)

 Concursul al tinerilor  interpreți  în cadrul festivalului,,Festivalului Trandafirului,,

 

4.3.2.  concurs raional  „Miss Smărăndiţa”(dedicat operei lui Ion Creangă- 180 de ani de la naștere)

4.3.3  Concursul   raional ,,Biblioteca cheia succesului,,.

 4.3.4  Concurs raional literar„La  izvoarele  înţelepciunii”

 (În  cadrul Zilei Internaţionale a  Cărţii)

4.3.5. Concurs raional   „Cîntecele  Credinţei, Speranţei    şi  Iubirii”

4.3.6. Concursul raional    „De  la  5  la  10 ” ( selectarea  şi promovarea copiilor talentați  )

  4.3.7.    „Steaua  cu  noroc”Concurs  al  tinerilor  interpreţi   (În cadrul  Săptămînii Tineretului)

4.3.8 Concursul de eseu Personalitățile notorii ale satului meu.

4.3.9 Concusul  cel mai  reușit text și melodie al  imnului  festivalului( în cadrul Festivalului Trandafirului)

4.3.10 Concurs al tinerilor interpreți ,,Armonia vocilor,,

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

1

1

 

1

 

Ianuarie 2017

 

 

 SemI. 2017

 

  martie 2017

   

 

aprilie –mai2017

 

 

aprilie   2017

Sem. I 2017

 

octombrie 2017

 

noiembrie 2017

 

Sem. I 2017

 

Sem I  2017

 

SemI- II 2017

Specialiştii Secţiei Cultură

 

Specialiştii Secţiei Cultură

 

 

 

Specialiştii Secţiei Cultură

 

 

Specialiştii Secţiei Cultură

 

 

 

 

Sp.SRCR

 

Sp.SRC

 

 

 

Sp.SRCR

 

Obiectivul nr.5:  Promovarea  formaţiilor  artistice  şi  a  tinerilor  talente  .

 

5.1  Participarea  în  cadrul  acţiunilor  culturale  naționale.

5.1.1.Festival- concurs  „Vasile  Alecsandri ”or. Drochia              

 

5.1.2.Concurs  republican literar„La  izvoarele  Înţelepciunii ,,

5.1.3.Concurs  Zonal   „La  Vatra   horelor ,,

5.1.4. Festival republican „Fanfara  argintie”  

 ( măiestria  instrumentiştilor la   instrumente aerofone în or.Soroca)

5.1.5. Concurs republican ,,Biblioteca –cheia succesului meu,,

5.1.5. Concurs    „Cîntecele  Credinţei, Speranţei şi   Iubirii ”   ( „Victoria -70” 1941-1945)

5.1.6     „Festivalul- Concurs Internațional de Muzică și poezie,,  Dumitru Matcovschi...”

5.1.7 Festivalul –concurs al cînecului de estradă,,Două inimi gemene (consacrat lui Ion și Aldea Teodorovici)

5.1.8.Festival –Concurs  regional,,  Tudor Negară,,  interpreți de muzică populară  Ocnița s. Sauca 

5.1.9  Festival Internațional -,, Covorul Dorului ,,

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 Sem. I  2017

 

 Sem. I 2017  

 

 Sem. I 2017

 

 

Sem -II 2017

 

 Sem.I  2017

 Sem.II .2017

 

semII. 2017

 

sem.II 2017

  SRCR,Centrul  Naţional de Conservare  şi  Promovare a  Patrimoniului Cultural Imaterial  Chișinău

SRC Rîșcani ,

 SRC ,

 

SP.SRC

 

Sp.SRCR,

 SRC

 

Sp SRCR

 

 

Sp. SRCR

 

 nr.6. Evaluarea ,analiza și prognoza privind desfășurarea politicilor cultural în teritoriu în domeniul culturii scrise și a patrimonului cultural imaterial.Evaluarea,analiza și prognoza privind realizarea și desfășurarea politicilor cultural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Recepționarea și evaluarea dărilor de seamă și rapoartelor statistice pentru anul  2016 ale instituțiilor subordinate și din teritoriu. ( Case și cămine de Cultură ,  -biblioteci publice; 

–muzeu cu 2  filiale,

   6.1.2 Elaborarea raportului de activitate a Secției  Cultură   p/u semestrul II al anului 2016  și  elaborarea planului  de activitate pentru anul 2017

6.1.3Aprobarea programului de activitate pentru anul 2017 a instituțiilor de cultură din teritoriu

 

 43 C/C

 45 B.P.

 

 

1

 

43C/C 45 B.P.

 

 

 

 

ianuarie 2017

 

Ianuarie .

2017

 

Ianuarie 2017.

 

 

 

.Sp SRCR

 

 

Sp  SRC

 

 

Sp. SRCR

 

                                       

 

      

 

 Șef   Secția  Raională Cultură  Rîșcani                                                                     Emilia   Garbuz                                                         

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
» Strategia de dezvoltare a turismului 10.04.2017
» Planul de acțiuni pe anul 2017 06.04.2017
» Plan de colaborare a Secției Cultura cu Novoteca pentru anul 2017 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
100 de movile Nordul Moldovei Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2091
Vizitatori ieri: 361
Vizitatori azi: 278
Online: 4